Νόμος 4150/13 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις σχετικές με την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου δεύτερου του νόμου 3482/2006 (ΦΕΚ 163/Α/2006) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Κάθε πρόσωπο, σύμφωνα με τον ορισμό του Πρωτοκόλλου, το οποίο παραλαμβάνει μέσα στην Επικράτεια πετρέλαιο που μεταφέρεται με πλοία σε συνολική ποσότητα μεγαλύτερη από 150.000 μετρικούς τόνους το χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 1 (α) και (β) του Πρωτοκόλλου, οφείλει να καταβάλει σε καθορισμένη προθεσμία, συνεισφορά στο Συμπληρωματικό Κεφάλαιο, η οποία καθορίζεται από τη συνέλευση του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Πρωτοκόλλου, δια του λογαριασμού που τηρεί το πρόσωπο αυτό σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα.

 

3. Τα ποσά των συνεισφορών κατατίθενται στο λογαριασμό που τηρεί το οριζόμενο στη σύμβαση πρόσωπο σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα και στη συνέχεια εμβάζονται στον Διευθυντή του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου ή, άλλως, κατατίθενται απευθείας στο λογαριασμό του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζεται η διαδικασία με την οποία διενεργείται η ανωτέρω κατάθεση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

2. α) Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου τρίτου του νόμου [Ν] 1638/1986 (ΦΕΚ 108/Α/1986) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Κάθε πρόσωπο, σύμφωνα με τον ορισμό της σύμβασης, το οποίο παραλαμβάνει μέσα στην Επικράτεια πετρελαιοειδή μεταφερόμενα με πλοία σε ποσότητα μεγαλύτερη από 150.000 μετρικούς τόνους το χρόνο,οφείλει να καταβάλει σε καθορισμένη προθεσμία, συνεισφορά στο Κεφάλαιο, η οποία καθορίζεται από τη συνέλευση του Κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 της Σύμβασης, στο λογαριασμό δια του λογαριασμού που τηρεί το πρόσωπο αυτό σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα.

 

4. Τα ποσά των συνεισφορών κατατίθενται στο λογαριασμό που τηρεί το οριζόμενο στη σύμβαση πρόσωπο σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα και στη συνέχεια εμβάζονται στον Διευθυντή του Διεθνούς Κεφαλαίου ή, άλλως, κατατίθενται απευθείας στο λογαριασμό του Κεφαλαίου. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζεται η διαδικασία με την οποία διενεργείται η ανωτέρω κατάθεση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

β) Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου του νόμου [Ν] 1638/1986, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του παρόντος άρθρου, εξακολουθεί να ισχύει η με αριθμό κοινή υπουργική απόφαση [Α] 747/Φ183507/87/1987 (ΦΕΚ 226/Β/1987).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.