Νόμος 4256/14 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου με έδρα το Βαθύ (Σάμου) το οποίο, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 46 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012), παρέμεινε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και λειτουργούσε με την αρμοδιότητα της διοίκησης και εκμετάλλευσης των ζωνών λιμένα και των νήσων Ικαρίας, Φούρνων και Θύμαινας, καταργείται.

 

2. Συνιστάται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας και με έδρα τον Άγιο Κήρυκο, το οποίο αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου, που καταργείται με το άρθρο 1 του παρόντος, με την επιφύλαξη της διατάξεως της επόμενης παραγράφου.

 

3. Περιοχή δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας ορίζονται τα παράλια των νήσων Ικαρίας, Φούρνων και Θύμαινας και περιοχές άσκησης των αρμοδιοτήτων του οι αντίστοιχες ήδη καθορισθείσες ζώνες λιμένα του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου.

 

4. α. Η κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και το αρχείο του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου, περιέχονται στο Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας, το οποίο υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου, καθώς και σε κάθε δικαιοπραξία που έχει συναφθεί και βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

β. Τυχόν εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου συνεχίζονται από το συνιστώμενο Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της και χωρίς να απαιτούνται οι ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή της.

 

5. α. Η υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου καταργείται και συγκροτείται η νέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας, που συνιστάται με την παράγραφο 2 του παρόντος.

 

β. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου κατά το χρόνο κατάργησής του και ασκεί τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος, μεταφέρεται στο νεοσυσταθέν Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας και εντάσσεται σε αυτό με την ίδια σχέση που υπηρετούσε στο καταργούμενο Λιμενικό Ταμείο.

 

6. Για όλα τα θέματα της λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας ισχύουν οι κείμενες, περί Λιμενικών Ταμείων, διατάξεις.

 

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 390/1993 (ΦΕΚ 165/Α/1993) που αφορούν στο καταργούμενο Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.