Νόμος 4071/12 - Άρθρο 46

Άρθρο 46


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που συστήθηκαν στους Δήμους με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφίπολης Σερρών, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρεβέζης, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λεωνιδίου, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τυρού, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Άρτας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφιλοχίας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλόννησου, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου, Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βαθέος - Πυθαγορείου και Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καρλοβασίου - Μαραθοκάμπου, που συγχωνεύτηκαν σε ένα νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 2738/1999 και, ανεξαρτήτως αν έχουν συγκροτήσει διοικητικό συμβούλιο, δεν λειτούργησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού συγκροτούν, εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, νέο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

2. Μέσα στην ίδια προθεσμία, τα όργανα διοίκησης των φορέων που ασκούσαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος τις αρμοδιότητες των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 λιμενικών ταμείων, ολοκληρώνουν την απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και των εκκρεμών δικών και συμβάσεων που είναι σε εξέλιξη και που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές για κάθε λιμενικό ταμείο της παραγράφου 1. Στην έκθεση απογραφής ενσωματώνονται και τυχόν αποφάσεις της επιτροπής της επόμενης παραγράφου.

 

3. Στις περιπτώσεις που οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν σε περισσότερα του ενός λιμενικά ταμεία της παραγράφου 1 ή από τη μεταφορά τους σε ένα ή περισσότερα από αυτά εξακολουθεί να υφίσταται λιμενικό ταμείο που ασκεί τις αρμοδιότητές του στον εναπομείναντα χώρο γεωγραφικής του ευθύνης και δεν προκύπτει με σαφήνεια ποιο εξ αυτών καθίσταται διάδοχος ως προς τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συγκροτείται επιτροπή, έργο της οποίας είναι η επίλυση των σχετικών αμφισβητήσεων, οι αποφάσεις της οποίας προηγούνται της έκθεσης απογραφής. Η επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, από το οποίο μεταφέρθηκαν εν όλω ή εν μέρει οι αρμοδιότητες, τους προέδρους των νέων διοικητικών συμβουλίων των Λιμενικών Ταμείων της παραγράφου 1, τον Προϊστάμενο της οικείας Λιμενικής αρχής, έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση της διοικούσας επιτροπής της, καθώς και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού του νομού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως πρόεδρο. Στην περίπτωση που η επιτροπή συστήνεται στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως πρόεδρος ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους, καθώς και ειδικότερα θέματα λειτουργίας της ως άνω επιτροπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

 

Η σύσταση και συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις της παραγράφου 7)β του παρόντος.

 

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο του φορέα που ασκούσε πριν από τη δημοσίευση του παρόντος τις αρμοδιότητες των λιμενικών ταμείων της παραγράφου 1 και από τον πρόεδρο του νέου διοικητικού συμβουλίου αυτών.

 

Η πράξη συγκρότησης του νέου διοικητικού συμβουλίου, η έκθεση απογραφής, καθώς και το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, αποστέλλονται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει πράξη εντός 1 μηνός, με επιφύλαξη της παραγράφου 7)β του παρόντος, με την οποία αφ' ενός μεν διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας των λιμενικών ταμείων της παραγράφου 1 και αφ' ετέρου εγκρίνεται η έκθεση απογραφής και το ως άνω πρωτόκολλο.

 

5. Μέχρι την έκδοση της πράξης της προηγούμενης παραγράφου από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι αρμοδιότητες συνεχίζουν να ασκούνται νομίμως από τα όργανα διοίκησης των φορέων που τις ασκούσαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

6. Με την έκδοση της ανωτέρω πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα λιμενικά ταμεία της παραγράφου 1 υπεισέρχονται αυτοδικαίως, στην κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και σε πόρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις εν γένει των Λιμενικών Ταμείων των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν εν όλω ή εν μέρει. Οι εκκρεμείς δίκες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν συνεχίζονται αυτοδικαίως από το οικείο λιμενικό ταμείο της παραγράφου 1, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης. Για τις εκκρεμείς δημόσιες συμβάσεις που αφορούν περισσότερους από έναν φορείς, καταρτίζεται υποχρεωτικά προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010, με την οποία καθορίζονται όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διεύθυνση των συμβάσεων και τη χρηματοδότησή τους.

 

Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης απογραφής μεταγράφεται ατελώς, προκειμένου για ακίνητα, στα οικεία βιβλία μεταγραφών. Ομοίως, ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

 

7. α. Το τακτικό προσωπικό που κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στα Λιμενικά Ταμεία, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν εξ ολοκλήρου στα λιμενικά ταμεία της παραγράφου 1 του παρόντος, μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως στο αντίστοιχο λιμενικό ταμείο με διαπιστωτική πράξη του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη λειτουργίας του λιμενικού αυτού ταμείου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η ένταξη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται σε αντίστοιχες κενές και αν δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με τον παρόντα νόμο, μετά από απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στις ανωτέρω θέσεις κατατάσσεται το προσωπικό που μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων λογίζεται στο εξής ως προσωπικό των παραπάνω λιμενικών ταμείων της παραγράφου 1 και διέπεται, ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το μεν μόνιμο από το πρώτο μέρος, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δεύτερο μέρος του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (νόμου [Ν] 3584/2007), όπως ισχύει. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μετάταξη ή μεταφορά του.

 

Η προϋπηρεσία του προσωπικού, στις θέσεις από τις οποίες μετατάσσεται ή μεταφέρεται, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες.

 

β. Στις περιπτώσεις που οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν σε περισσότερα του ενός λιμενικά ταμεία της παραγράφου 1 ή από τη μεταφορά τους σε ένα ή περισσότερα από αυτά εξακολουθεί να υφίσταται λιμενικό ταμείο που ασκεί τις αρμοδιότητές του στον εναπομείναντα χώρο γεωγραφικής του ευθύνης, η κατανομή του τακτικού προσωπικού που υπηρετούσε στον φορέα που ασκούσε τις αρμοδιότητες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος, η οποία λαμβάνει υπόψη ιδίως την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, τον τόπο κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση, σοβαρά προβλήματα υγείας και έτη υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή η διαπιστωτική πράξη της παραγράφου 4 εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

 

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 28 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος, καταργούνται από τότε που ίσχυσαν, όσον αφορά στα Λιμενικά Ταμεία της παραγράφου 1 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.