Νόμος 4256/14 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3079/2002 Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΦΕΚ 311/Α/2002), ως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. α) Διπλωματούχοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, ηλικίας μέχρι τριάντα ετών, μπορεί να κατατάσσονται απευθείας στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ειδικότητας Τεχνικού. Προκειμένου για άνδρες απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Η κατάταξη διενεργείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, οι Σχολές των Πολυτεχνείων και τα Τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οι διπλωματούχοι των οποίων δύνανται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα ειδικότερα προσόντα, τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση μετά την κατάταξή τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων διπλωματούχων από Σχολές Πολυτεχνείων και Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού που εκδίδεται με απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ομοίως με απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης του αριθμού των ως άνω καθορισθεισών θέσεων όταν αυτές δεν καλύπτονται, λόγω μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.}

 

2. Α. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 15 του νόμου 4058/2012 Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ενόπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 63/Α/2012), προστίθενται εδάφια ως κατωτέρω:

 

{Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα λόγω σωματικής ανικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002), εφόσον τα τραύματα ή οι παθήσεις τους προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, δικαιούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Υγειονομικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για εξέταση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση έκδοσης θετικής οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, τα ανωτέρω στελέχη επανέρχονται στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως υπαγόμενα στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας με αφετηρία το χρόνο έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης.}

 

Β. Η αίτηση η οποία προβλέπεται στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012), υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών από την έκδοση του παρόντος.

 

3. Το άρθρο 6 του νόμου 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α/2012) με το οποίο τροποποιήθηκε η περίπτωση στ' της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) και προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{στ. στους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Εκπαίδευση, μέχρι τις 31-12-2016.}

 

4. Το άρθρο 46 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Αδειοδοτήσεις έργων σε Οργανισμούς Λιμένων

 

1. α. Η εκτέλεση έργων εντός θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης Οργανισμού Λιμένος ανώνυμης εταιρίας ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις ακόλουθες διατάξεις, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθμισης.

 

β. Η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν αίρει την υποχρέωση έκδοσης άδειας δόμησης όπου αυτή απαιτείται κατά την οικεία νομοθεσία.

 

2. Τα έργα της λιμενικής υποδομής και ανωδομής διακρίνονται σε:

 

α) κύρια λιμενικά έργα, τα οποία αποτελούν τα έργα που εκτελούνται εντός της θαλάσσιας ζώνης και στη χερσαία ζώνη και έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των λιμενικών υπηρεσιών που παρέχει ο συγκεκριμένος λιμένας, όπως έργα επέκτασης / βελτίωσης / προστασίας, προσχώσεις, εγκατάσταση μηχανημάτων και κάθε ανωδομή που εξυπηρετεί άμεσα τις λιμενικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκφόρτωσης και εμπορίας,

 

β) βοηθητικά λιμενικά έργα, που έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμένα και συνδέονται έμμεσα με τις λιμενικές λειτουργίες, όπως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι αναψυχής και εστίασης, ξενοδοχεία, επιβατικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις μεταφοράς επιβατών, γραφεία, καταστήματα.

 

Στην περίπτωση κατασκευής νέων ή συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης υφιστάμενων έργων του ως άνω υπό β' στοιχείου, διασφαλίζεται υποχρεωτικά η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία.

 

3. Για την εκτέλεση των έργων απαιτείται:

 

α) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης.

 

β) Έλεγχος συμβατότητας των τεχνικών μελετών με το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελέτη διαχείρισης (Master Plan). Η διαδικασία αδειοδότησης δεν κωλύεται από τη μη ολοκλήρωση - επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 5)β του άρθρου 44 του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση τα κατασκευασθέντα εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας έργα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελέτη διαχείρισης του λιμένα (Master Plan).

 

γ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως ισχύει.

 

Αν το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1 του άρθρου 3 του νόμου 4014/2011, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4014/2011 και οι οποίες είναι άνω των 5 εργάσιμων ημερών έως και 15 εργάσιμες ημέρες, μειώνονται κατά 5 εργάσιμες ημέρες, ενώ όλες οι υπόλοιπες μειώνονται κατά 10 εργάσιμες ημέρες.

 

δ) Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία επέχει θέση άδειας κατασκευής του έργου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός 15 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης, συνοδευόμενο από τα ανωτέρω υπό α' και γ' στοιχεία.

 

ε) Για την έναρξη εργασιών, απαιτείται κοινοποίηση της άδειας του προηγούμενου υπό δ' στοιχείου στην κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή.

 

4. α. Η συντήρηση και η επισκευή των εγκαταστάσεων των εκτελεσθέντων έργων λιμενικών υποδομών και ανωδομών εκτελούνται κατά τη διαδικασία του άρθρου δεύτερου του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 208 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) και ισχύει, εφόσον ο προϋπολογισμός δαπάνης δημοπράτησής τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου φόρου προστιθέμενης αξίας). Η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται πριν την εκτέλεση του έργου και στην οικεία Λιμενική Αρχή.

 

β. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της δαπάνης δημοπράτησης των ανωτέρω έργων υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου φόρου προστιθέμενης αξίας), ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του νόμου 4150/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

5. Για έργα που εκτελούνται με παραχώρηση, ο παραχωρησιούχος, εφόσον τούτο προβλέπεται στη σχετική σύμβαση, νομιμοποιείται να υποβάλει ο ίδιος την αίτηση έκδοσης της άδειας εκτέλεσης του έργου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, υποκαθιστώντας τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης, έναντι των αρμόδιων Αρχών.

 

6. Τα έργα που εκτελούνται σε Οργανισμούς Λιμένος ανώνυμη εταιρεία, και στην περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση την επίβλεψη και εποπτεία εκτέλεσής τους δεν ασκεί ο κατά περίπτωση αρμόδιος Οργανισμός Λιμένος, εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η εποπτεία ασκείται είτε ευθέως από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας είτε από την ίδια μέσω της πρόσληψης ανεξάρτητων εταιριών, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην αντίστοιχη σύμβαση.}

 

5. Στο άρθρο 29 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου που εξέδωσε η κατά τόπον αρμόδια Λιμενική Αρχή κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσής της. Η απόφαση του Υπουργού επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής κοινοποιείται στον προσφεύγοντα το αργότερο μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 110 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

6. Αποδοχές, οι οποίες οφείλονται σε εργαζόμενους των Οργανισμών Λιμένων ανώνυμη εταιρεία, λόγω υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, που παρεσχέθη το έτος 2013 σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του νόμου 4024/2011, καταβάλλονται από τον οικείο Οργανισμό Λιμένος, με αντίστοιχη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του για το έτος 2014.

 

Η καταβολή γίνεται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, με την οποία βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών της ως άνω παρασχεθείσας εργασίας, ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολήθηκε, καθώς και οι συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες που καλύφθηκαν.

 

7. Ένταξη Λιμένα σε Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

 

α. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων είναι δυνατόν να εντάσσεται λιμένας σε σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που έχει καταρτισθεί για ένα ή για περισσότερους λιμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ 412/Β/2009), εφόσον ο λιμένας αυτός για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει καταρτίσει αντίστοιχο σχέδιο.

 

β. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται ο τρόπος και οι ειδικότεροι όροι ένταξης, λαμβανομένων υπόψη τοπικών, τεχνικών ή άλλων ιδιαιτεροτήτων, οι εξ αυτής απορρέουσες υποχρεώσεις για το λιμένα, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

γ. Η ανωτέρω ένταξη αίρεται με την έγκριση σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων του λιμένα αυτού σύμφωνα με την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση.

 

8. Διατάξεις επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ Οργανισμού Λιμένος ανώνυμη εταιρεία και του προσωπικού αυτής και με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για το έτος 2013, τηρουμένων των σχετικών ορίων και περιορισμών της οικείας νομοθεσίας, θεωρούνται νόμιμες.

 

9. Επιτροπή Χρηστών του Λιμένα α. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης εμπορικού λιμένα, συστήνεται Επιτροπή Χρηστών του Λιμένα.

 

Η επιτροπή συγκροτείται από εκπροσώπους των φορέων εκμετάλλευσης πλοίων, κύριων φορτίων ή άλλων χρηστών του εμπορικού λιμένα, οι οποίοι καταβάλλουν τέλος για την αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών ή για τις προς αυτούς παρεχόμενες λιμενικές υπηρεσίες.

 

β. Η επιτροπή έχει συμβουλευτική αρμοδιότητα, εισηγούμενη προς τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα θέματα σχετικά με τη δομή, το ύψος ή τη διάρκεια των ανωτέρω τελών. Ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, καθώς και εν γένει οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις με την Επιτροπή Χρηστών του Λιμένα πριν τον καθορισμό των τελών λιμενικών υποδομών ή λιμενικών υπηρεσιών σχετικά με τη δομή και το ύψος των εν λόγω τελών.

 

γ. Με την απόφαση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα της α' παραγράφου, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής του παρόντος άρθρου, καθώς και οι παρεχόμενες προς αυτήν εγκαταστάσεις και τεχνικές διευκολύνσεις για την εκπλήρωση των σκοπών της.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.