Νόμος 4058/12 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) προστίθενται περιπτώσεις ι)α' και ι)β' ως ακολούθως:

 

{ι)α) Από τις διατάξεις της περίπτωσης ι' εξαιρούνται οι απόφοιτοι παραγωγικών σχολών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι πριν την κατάταξή τους σε αυτές, είχαν ασφαλιστεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτικών Έργων και στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Οι παραπάνω ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Δημόσιο από την κατάταξή τους και προαιρετικά στους συναφείς με την ιδιότητά τους (μηχανικοί, ιατροί) ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς.

 

ι)β) Στους Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής απευθείας κατάταξης ειδικότητας τεχνικού (Τ) και ιατρού (I), οι οποίοι πριν την κατάταξή τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής είχαν ασφαλισθεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτικών Έργων και στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων δύνανται να επιλέξουν τον υποχρεωτικό φορέα υπαγωγής τους. Οι ανωτέρω υποχρεούνται εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να υποβάλουν σχετική δήλωση στη Διεύθυνση Χρηματικού, Ελέγχου Δαπανών και Ασφάλισης Προσωπικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, εφόσον επιθυμούν την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα υπαγωγής τους.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου εξαιρούνται οι κατατασσόμενοι στις παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος από 01-01-2011 και μετά, οι οποίοι, πριν την κατάταξή τους σε αυτές, είχαν ασφαλιστεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτικών Έργων και στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Οι ανωτέρω ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών από την κατάταξή τους και προαιρετικά στους συναφείς με την ιδιότητά τους (μηχανικοί, ιατροί) ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4029/2011 (ΦΕΚ 245/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο άρθρο 12 του νόμου 3922/2011 Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 35/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής., εκπροσωπούμενο από όργανα που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με νοσηλευτικά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου, ιδιωτικές κλινικές, ιδιώτες ιατρούς και φαρμακεία ή ιατρικούς και φαρμακευτικούς συλλόγους, κέντρα φυσικοθεραπείας και καταστήματα πώλησης οπτικών ειδών ή ακουστικών βαρηκοΐας για την υγειονομική περίθαλψη των στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 432/1983 Υγειονομική περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους (ΦΕΚ 162/Α/1983).}}

 

4. Τα στελέχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος που εξέρχονται της υπηρεσίας, λόγω σοβαρών τραυματικών ή άλλων παθήσεων χωρίς να συνταξιοδοτούνται, νοσηλεύονται σε δημόσιο νοσοκομείο για μια διετία με δαπάνες του Δημοσίου.

 

5. Στο άρθρο 128 του νόμου [Ν] 3079/2002 Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΦΕΚ 311/Α/2002) προστίθενται παράγραφοι 11 και 12 ως ακολούθως:

 

{11. Στο Ιατρείο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στα περιφερειακά ιατρεία Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής λειτουργούν οδοντιατρεία όπου παρέχεται πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και διενεργείται έλεγχος της οδοντιατρικής περίθαλψης από Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικούς ειδικότητας Οδοντιάτρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας. Στο Ιατρείο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής λειτουργεί οδοντοτεχνικό εργαστήριο, για την κατασκευή προσθετικών εργασιών, από Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικούς ειδικότητας Οδοντοτεχνίτη, σύμφωνα με γραπτές οδηγίες και εντολές Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικού ειδικότητας Οδοντιάτρου και σύμφωνα με τις διατάξεις για την άσκηση του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος.

 

12. Σε χώρους όπου λειτουργεί το Ιατρείο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και τα περιφερειακά ιατρεία Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύναται να ιδρύονται φαρμακεία, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά. Σκοπός της λειτουργίας των φαρμακείων αυτών είναι η διάθεση κάθε φύσεως φαρμάκων και συναφών φαρμακευτικών προϊόντων στο εν ενεργεία και αποστρατεία προσωπικό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, τα οποία είναι ασφαλισμένα από τον δικαιούχο, στις ίδιες μειωμένες τιμές που καθορίζονται κάθε φορά για τους δικαιούχους εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης από το Στρατιωτικό Φαρμακείο και τα υποκαταστήματά του. Η φαρμακευτική στα εν λόγω φαρμακεία ασκείται αποκλειστικά από κατόχους πανεπιστημιακού διπλώματος φαρμακοποιού και νόμιμης άδειας ασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας, όπως ισχύουν κάθε φορά. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις της σύμβασης μίσθωσης, η διάρκεια αυτής, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 128 του νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002) Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, δύναται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής να ιδρύονται λέσχες (εντευκτήρια), για το προσωπικό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίες εγκαθίστανται σε οικήματα και εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή σε μισθωμένους για το σκοπό αυτόν, από το Δημόσιο, χώρους. Οι δαπάνες προμήθειας των ειδών εξοπλισμού τους βαρύνουν το Δημόσιο. Οι λέσχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής χρησιμοποιούνται ως εστιατόρια, καθώς επίσης και για την κάλυψη ψυχαγωγικών και πολιτιστικών αναγκών του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

 

Στις λέσχες είναι δυνατόν να λειτουργεί και πρατήριο ειδών -τροφίμων, που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η οργάνωση και η λειτουργία των λεσχών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με την απόφαση ίδρυσής τους.}

 

7. Στο άρθρο 11 του νόμου 3922/2011 Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 35/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Στον Κρατικό Προϋπολογισμό εγγράφονται πιστώσεις που επιτρέπεται να παρέχονται ως μηνιαία κατ' αποκοπή χορηγήματα για την αντιμετώπιση μικροδαπανών σχετικών με τη διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων και η κατανομή τους σε Υπηρεσίες και Λιμενικές Αρχές που εποπτεύουν επιχειρησιακά μέσα.

 

Τα παραπάνω μηνιαία πάγια χορηγήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και ετοιμότητα των επιχειρησιακών μέσων καταβάλλονται στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών και Λιμενικών Αρχών που έχουν υπό την εποπτεία τους επιχειρησιακά μέσα και δικαιολογούνται με τα εκάστοτε προβλεπόμενα νόμιμα παραστατικά άνευ αποδόσεως λογαριασμού. Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

8. Τα εν ενεργεία στελέχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία καθίστανται ανίκανα για εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας, συνεπεία τραυμάτων ή παθήσεων, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, ύστερα από γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, τίθενται στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας. Λογίζεται ότι σχετίζεται με την υπηρεσία και η μετακίνηση του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για μετάβαση στην υπηρεσία του ή για επιστροφή από την υπηρεσία του. Οι ρυθμίσεις της μόνιμης διαθεσιμότητας εφαρμόζονται αναλόγως και στους δοκίμους Λιμενοφύλακες, Υπαξιωματικούς και Αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι θεωρούνται ως μόνιμοι στρατιωτικοί και ότι έχουν αποκτήσει το βαθμό αποφοίτησής τους από το χρόνο της πάθησης ή του τραυματισμού τους. Με προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες τίθεται το εν ενεργεία προσωπικό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, οι αποδοχές, οι παροχές, θέματα υγειονομικής περίθαλψης, οι προαγωγές του προσωπικού που τελεί σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα λόγω σωματικής ανικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002), εφόσον τα τραύματα ή οι παθήσεις τους προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, δικαιούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Υγειονομικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για εξέταση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση έκδοσης θετικής οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, τα ανωτέρω στελέχη επανέρχονται στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως υπαγόμενα στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας με αφετηρία το χρόνο έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014), με το άρθρο 60 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 136 του νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002), που προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3569/2007 (ΦΕΚ 122/Α/2007), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Για τα έξοδα συντήρησης-διατροφής των αστυνομικών σκύλων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής χορηγείται πάγιο κατ' αποκοπή χορήγημα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.}

 

10. Η παράγραφος 6 του άρθρου 13 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 160/1970 Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΦΕΚ 44/Α/1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6. Μέτοχοι που αποτάσσονται από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, μετά από τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου Ανακριτικού Συμβουλίου, για αδικήματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 99 του νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002), στερούνται του δικαιώματος παροχής του εφάπαξ βοηθήματος, καθώς και της επιστροφής των εισφορών τους από το Ταμείο.}

 

11. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 160/1970 (ΦΕΚ 44/Α/1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται η περίπτωση β' και προστίθενται περιπτώσεις γ' και δ' ως εξής:

 

{β) Το εφάπαξ βοήθημα είναι απαιτητό:

 

α)α) μετά την έξοδο του δικαιούχου από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για όσους εξέρχονται αυτεπαγγέλτως,

 

β)β) για όσους δικαιούχους εξέρχονται από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κατόπιν αίτησής τους που υποβάλλεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την παρέλευση 25 ετών από την ημερομηνία έναρξης της μετοχικής τους σχέσης με το Ταμείο.

 

γ) Το εφάπαξ βοήθημα είναι καταβλητέο εντός εξαμήνου από της υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τον δικαιούχο. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η υπέρβαση της ανωτέρω προθεσμίας μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα χρηματικά διαθέσιμα του Ταμείου δεν επαρκούν για την καταβολή του βοηθήματος εντός αυτής.

 

δ) Οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες το εφάπαξ βοήθημα είναι απαιτητό και καταβλητέο, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β' και γ', δύνανται να τροποποιηθούν με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.}
 

12. Στο άρθρο 20 του νόμου 3153/2003 Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 153/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

 

α) Αντικαθίσταται το εδάφιο τέταρτο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 ως ακολούθως:

 

{Οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής της παρούσας περίπτωσης διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους Αξιωματικούς Τεχνικούς της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002).}

 

β) Προστίθεται παράγραφος 3, ως ακολούθως:

 

{3. Οι κατατασσόμενοι ως Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού, Οικονομικού ή Νομικού, από την κατάταξή τους και με βάση τη σειρά επιτυχίας τους κατά την κατάταξή τους, εντάσσονται στην επετηρίδα της κατηγορίας τους, ως Ανθυποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανάλογης ειδικότητας. Οι κατατασσόμενοι ως Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Ιερέα, εντάσσονται από την κατάταξή τους στην επετηρίδα της κατηγορίας τους, ως Ανθυποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανάλογης ειδικότητας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.