Νόμος 3153/03 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Θέματα προσωπικού του Λιμενικού Σώματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ιατρών με ειδικότητα, απευθείας κατάταξης, αυξάνονται κατά πέντε. Από τις θέσεις αυτές οι τρεις κατανέμονται στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου και οι δύο ενιαία στους βαθμούς Υποπλοιάρχου Πλωτάρχη Αντιπλοιάρχου Πλοιάρχου.

 

2. α. Πτυχιούχοι Σχολών Πανεπιστημιακού Τομέα κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε οικονομικά ή νομικά θέματα ηλικίας μέχρι τριάντα πέντε ετών, η οποία συμπληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού, που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή βρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος, μπορεί να κατατάσσονται απευθείας στο Λιμενικό Σώμα χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Οικονομικού ή Νομικού, αντίστοιχα.

 

Η κατάταξη διενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται το είδος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι σχολές και τα τμήματα πανεπιστημιακού τομέα αποφοίτησης των υποψηφίων, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής τους με μόρια, τα ειδικότερα προσόντα, τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση μετά την κατάταξή τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Οι κατατασσόμενοι, μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, εντάσσονται σε ιδιαίτερη επετηρίδα Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, όπως αυτή προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας που εξάγεται μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους και διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους Αξιωματικούς Τεχνικούς της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που κυρώθηκε με το νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002).

 

Οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής της παρούσας περίπτωσης διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους Αξιωματικούς Τεχνικούς της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002).

 

β) Στις ειδικότητες των αξιωματικών Λιμενικού Σώματος που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος προστίθεται νέα ειδικότητα ως ακολούθως:

 

{θ) Αξιωματικοί Οικονομικού.}

 

γ) Στις οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος προστίθενται 35 θέσεις ειδικότητας Οικονομικού, που κατανέμονται ως ακολούθως:

 

1) Ένας Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος Οικονομικού.

2) Δύο Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος Οικονομικού.

3) Τέσσερις Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος Οικονομικού.

4) Πέντε Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος Οικονομικού.

5) Είκοσι τρεις Υποπλοίαρχοι Ανθυποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος Οικονομικού ενιαία.

 

δ) Τα όρια ηλικίας αποστρατείας για τους Αρχιπλοιάρχους και Πλοιάρχους Ειδικότητας Οικονομικού ορίζονται όπως αυτά των Ιατρών Αρχιπλοιάρχων και Πλοιάρχων Λιμενικού Σώματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 3922/2011 (ΦΕΚ 35/Α/2011), με την παράγραφο 12 του άρθρου 15 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012), με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 

3. Οι κατατασσόμενοι ως Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού, Οικονομικού ή Νομικού, από την κατάταξή τους και με βάση τη σειρά επιτυχίας τους κατά την κατάταξή τους, εντάσσονται στην επετηρίδα της κατηγορίας τους, ως Ανθυποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανάλογης ειδικότητας. Οι κατατασσόμενοι ως Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Ιερέα, εντάσσονται από την κατάταξή τους στην επετηρίδα της κατηγορίας τους, ως Ανθυποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανάλογης ειδικότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 15 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.