Νόμος 3996/11 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Απασχόληση Συνταξιούχων και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση του με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), καθώς και καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, δεν έχουν εφαρμογή στους συνταξιούχους ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 612/1977, όπως ισχύει, και στους συνταξιούχους που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα.

 

2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 63 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ. στους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Εκπαίδευση, μέχρι την 31-12-2012.}

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 63 του νόμου 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3863/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται, εκτός των καταστατικών διατάξεων των φορέων που προβλέπουν διακοπή ή αναστολή καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται.

 

Στις περιπτώσεις αυτές δεν καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 2 του παρόντος προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.}

 

Η ισχύς της ανωτέρω ρύθμισης αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 3863/2010.

 

4. Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων επικουρικής ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις περί αναστολής καταβολής της σύνταξης των φορέων αυτών.

 

Εξαιρούνται όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 612/1977, όπως ισχύει και οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα.

 

5. Η περίπτωση 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α/1990), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου του ίδιου νόμου και την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/1993) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3863/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν ο ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, πλην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, και των αναπήρων και θυμάτων πολέμου και μητέρων, που συνταξιοδοτήθηκαν με το άρθρο 63 παράγραφος 4 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) δικαιούται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών πλήρη σύνταξη γήρατος, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται σε κάθε περίπτωση από τη νομοθεσία για την απονομή πλήρους σύνταξης και έχει πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες προς το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης ελάχιστες ημέρες εργασίας, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 6.000.

 

Αν ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 4.800 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον και έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά 50%. Προκειμένου για γυναίκες που έχουν πραγματοποιήσει τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης, το όριο ηλικίας των 60 ετών αυξάνεται κατά ένα έτος από 01-01-2011 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Η εκ μέρους των γυναικών άσκηση του δικαιώματος συνταξιοδότησης με τον ανωτέρω αριθμό ημερών ασφάλισης χωρεί, εφόσον συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31-12-2010.

 

Στην ανωτέρω περίπτωση, οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο μείωση σύνταξης επέρχεται και στην περίπτωση όπου απονέμεται σύνταξη αναπηρίας από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 5 (εδάφια α' - γ') του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951) εκτός αν ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών 3.600 ημέρες εργασίας εκ των οποίων 600 την τελευταία πενταετία.}

 

Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στους λοιπούς πλην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πλην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, προκειμένου για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και αναπηρίας.

 

Ειδικά για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, με εξαίρεση την περίπτωση άσκησης θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την έναρξη της συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα.

 

Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, όταν είναι ο φορέας στον οποίο θεμελιώνεται δεύτερο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

 

Ειδικά για τη λήψη δεύτερης σύνταξης λόγω αναπηρίας από τους Τομείς των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον δώδεκα ετών ασφάλισης.

 

Η ισχύς της ανωτέρω ρύθμισης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου [Ν] 3863/2010.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.