Νόμος 3922/11 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΚΠΛΣ) που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3569/2007 (ΦΕΚ 122/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των κατά τις προηγούμενες παραγράφους υποψηφίων, που γίνεται με το σύστημα των μορίων, οι ειδικότητες, τα ειδικότερα προσόντα, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψηφίων, ο τρόπος συμπλήρωσης των ποσοστών, όταν αυτά δεν καλύπτονται από τους λοιπούς υποψήφιους, τα λοιπά προσόντα των μόνιμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην επιλογή και στην κατάταξη αυτών.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3569/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με το σύστημα των μορίων οι ειδικότητες, τα ειδικότερα προσόντα, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψηφίου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

3. Οι περιπτώσεις ζ)ζ', η)η' και θ)θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, όπως συμπληρώθηκε με το νόμο [Ν] 3755/2009 (ΦΕΚ 52/Α/2009) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{ζ)ζ. Αρχιπλοίαρχος: Δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή είκοσι τέσσερα έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος, από τα οποία έξι μήνες πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου.

 

η)η. Υποναύαρχος: Δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή τρία έτη συνολικής υπηρεσίας ως Ανώτατος Αξιωματικός ή είκοσι πέντε συνολικά έτη υπηρεσίας Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος, από τα οποία έξι μήνες πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Υποναυάρχου.

 

θ)θ. Αντιναύαρχοι: Ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας στο βαθμό.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για την προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη των Αξιωματικών της παραγράφου 1 ε(α)α) του άρθρου 14 που εξήλθαν από την οικεία γι' αυτούς παραγωγική Σχολή, μετά την ισχύ του νόμου [Ν] 2935/2001, κατέχοντας πτυχίο Ιδρύματος της Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα Γ τάξης Εμπορικού Ναυτικού, με ειδικότητα Πλοιάρχου ή Μηχανικού, καθώς και σε εκείνους που εφαρμόστηκε η διάταξη της παραγράφου 1)στ του άρθρου 57, απαιτείται προϋπηρεσία τριών ετών ως Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, οι μεν πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα σε Λιμενικές Αρχές ή Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού Σώματος, οι δε διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού Σώματος ή στη ΜΥΑ, ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών ή VTMIS ή στην ΕΒ / Λιμενικού Σώματος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του ένατου άρθρου του νόμου [Ν] 3654/2008 (ΦΕΚ 57/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο Υπαρχηγός και ο Επιτελάρχης επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Υποναυάρχων ή Αρχιπλοιάρχων του άρθρου 14 παράγραφος 1 α (α)α), που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα του άρθρου 19.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

6. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3569/2007 (ΦΕΚ 122/Α/2007), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{δ) Αρχικελευστής: τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα εφόσον κατέχει πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή Τεχνολογικού Τομέα ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευση ή Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ή πρώην Ανώτατης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού και πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι ένα έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα για όσους προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.}

 

7. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, που εξήλθαν από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος πριν από την 26-03-2009 και κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή Δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ τάξεως ή Ραδιοτηλεγραφητή Β' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων τυπικών προσόντων και εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται στον αμέσως ανώτερο από τον κατεχόμενο βαθμό. Η παράγραφος 1)στ του άρθρου 57 εφαρμόζεται και για όσους ονομάστηκαν Κελευστές πριν από την ανωτέρω ημερομηνία. Το ήμισυ του χρόνου παραμονής που απαιτείται κατ' ελάχιστο να έχει συμπληρωθεί στο βαθμό του Κελευστή, προσμετράται για την επόμενη προαγωγή, ενώ ο χρόνος που πλεονάζει προσμετράται για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για την κατηγορία τους κατά την ενεργό υπηρεσία τους.}

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί που εξέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος μετά την 26-03-2009 και κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα Αξιωματικού Γ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, προέλευσης Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ή πρώην Ανώτατης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπασπιστή και. Σημαιοφόρου, αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση χρόνου υπηρεσίας που διανύεται από μεν τους πτυχιούχους στις Λιμενικές Αρχές ή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ή πρώην Ανώτατη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού, από δε τους διπλωματούχους σε πλωτά ή εναέρια μέσα του Λιμενικού Σώματος, ως εξής:

 

α) Αρχικελευστές: πέντε έτη ως Υπαξιωματικοί,

 

β) Ανθυπασπιστές: δύο έτη στο βαθμό αυτόν.}

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 123 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Για την υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού Λιμενικού Σώματος ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για την υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών και των μελών των οικογενειών τους. Η υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος παρέχεται επίσης από γενικά ή ειδικά κρατικά νοσοκομεία, μονάδες περίθαλψης εντός ή εκτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή άλλα ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα, από ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα συμβεβλημένα ή μη με το Δημόσιο και από ιδιώτες ιατρούς, συμβεβλημένους ή μη με το Δημόσιο, καθώς και με Αποστολή στην αλλοδαπή σε ειδικές περιπτώσεις. Οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης κοστολογούνται και εξοφλούνται με βάση το ισχύον τιμολόγιο του Δημοσίου. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.}

 

10. Στις ειδικότητες των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος προστίθεται νέα ειδικότητα ως ακολούθως:

 

{ι) Αξιωματικοί Νομικού.}

 

11. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 στ του άρθρου 15 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{στ) Αξιωματικούς της παραγράφου 1)στ του άρθρου 14 μέχρι και τον Ανθυποπλοίαρχο, εφόσον είναι απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή πρώην Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευση ή Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος ή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ή πρώην Ανώτατη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού.}

 

12. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 β (α)α), (β)β) του άρθρου 34 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος εφαρμόζονται και για τους Αξιωματικούς - Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος προερχόμενους εκ της Σχολής Λιμενοφυλάκων οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή πρώην Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος ή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ή πρώην Ανώτατη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού.

 

13. Η παράγραφος 5 του άρθρου 119 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 3490/2006 (ΦΕΚ 206/Α/2006) καταργείται, η επόμενη δε παράγραφος 6 αναριθμείται σε παράγραφο 5.

 

14. Στο άρθρο 133 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Το ιπτάμενο προσωπικό Λιμενικού Σώματος μπορεί να διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας ή να εκπαιδεύεται ή να μετεκπαιδεύεται σε αεροσκάφη ή άλλα εναέρια μέσα στρατιωτικού ή πολιτικού νηολογίου άλλων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και σε όμοια μέσα διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών που εκτελούν αποστολές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής καθορίζεται η διαδικασία απόδειξης προσμέτρησης των ωρών πτήσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

15. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. α) Ποσοστό δέκα τοις εκατό του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά για τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του επόμενου άρθρου παραγωγικές Σχολές, καταλαμβάνονται από τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό και ανεξαρτήτως ειδικοτήτων / κατηγοριών:

 

α)α) Πολύτεκνους και τα τέκνα τους.

 

β)β) Τα τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν.

 

γ)γ) Τα τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

β) Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά για τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του επόμενου άρθρου παραγωγικές Σχολές καταλαμβάνονται από γονείς τριών τέκνων και τέκνα τους, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό και ανεξαρτήτως ειδικοτήτων / κατηγοριών.

 

γ) Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό των εδαφίων α' και β' της παρούσας παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Αν το ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται αναλογικά από υποψήφιους των λοιπών κατηγοριών / ειδικοτήτων. Το δικαίωμα για εισαγωγή στις παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος, από αυτούς που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες των εδαφίων α' και β' της παρούσας παραγράφου, ασκείται για μία και μόνο παραγωγική Σχολή του Λιμενικού Σώματος.}

 

16. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3569/2007 (ΦΕΚ 122/Α/2007), αναριθμείται από γ σε δ.

 

17. Η περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου ενάτου του νόμου [Ν] 3654/2009 (ΦΕΚ 57/Α/2009), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων των ανώτατων Αξιωματικών της παραγράφου 1)α (β)β), β', γ', θ' και ι' του άρθρου 14 για οποιονδήποτε λόγο, αυτές πληρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, από Αξιωματικούς της παραγράφου 1)α (α)α) του άρθρου 14 ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων της κατηγορίας τους.}

 

18. Στο άρθρο 19 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Οι Αξιωματικοί των περιπτώσεων θ' και ι' του άρθρου 14 προάγονται με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.}

 

19. Στο άρθρο 57 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οι προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες απόφοιτοι Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι κατατάχθηκαν το έτος 1996 ως Κελευστές Λιμενικού Σώματος και φέρουν το βαθμό του Ανθυπασπιστή, προάγονται αναδρομικά από 09-09-2009 στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος με τη συμπλήρωση ενός έτους παραμονής στο βαθμό αυτό, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του Σημαιοφόρου και χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών. Ο χρόνος από 09-09-2009 και πλέον προσμετράται για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για την κατηγορία τους. Οι προαγόμενοι κατά τα ανωτέρω τίθενται στο τέλος της οικείας επετηρίδας κατά τη σειρά αρχαιότητος τους.}

 

20. α) Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που είναι απόφοιτοι της ΛΒ' Εκπαιδευτικής Σειράς, κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι εκτός οργανικών θέσεων, με τη συμπλήρωση 2 ετών στο βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, μπορούν να προαχθούν στον επόμενο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος, ανεξαρτήτως αν έχουν υπηρετήσει σε Λιμενικές Αρχές, πλωτά και εναέρια μέσα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης και χωρίς να έχουν υποχρέωση να υπηρετήσουν σε αυτά.

 

β) Οι προαγόμενοι κατά την περίπτωση α' δεν έχουν δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών και τίθενται στο τέλος της οικείας επετηρίδας κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.

 

γ) Ο χρόνος που τυχόν πλεονάζει μετά την προαγωγή αυτή προσμετράται ομοίως για τη συμπλήρωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων στον αμέσως επόμενο βαθμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 143 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.