Νόμος 4256/14 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάσταση επιβαινόντων, η οποία τηρείται ενημερωμένη από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, χωρίς να απαιτείται η θεώρησή της από τη Λιμενική Αρχή. Η κατάσταση επιβαινόντων καθώς και οι τυχόν μεταβολές αυτής υπογράφονται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα της υπογραφής του. Η κατάσταση επιβαινόντων περιέχει τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 23/1999 (ΦΕΚ 17/Α/1999), βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων Αρχών.

 

β. Σε περίπτωση που στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, εργάζονται υπήκοοι κράτους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου τηρείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α', κατάσταση πληρώματος και κατάσταση επιβατών, ξεχωριστά. Η κατάσταση πληρώματος της παρούσας περιέχει επιπλέον και την ημερομηνία αποβίβασης ή επιβίβασης των ως άνω εργαζομένων στο πλοίο, όταν αυτή σημειώνεται στην Ελλάδα. Η κατάσταση πληρώματος της παρούσας, προσκομίζεται, κάθε φορά, από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου του πλοίου στη χώρα από το εξωτερικό και του τελευταίου λιμένα απόπλου του για το εξωτερικό και θεωρείται. Η υποχρέωση θεώρησης υφίσταται και σε περίπτωση μεταβολής των ως άνω εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή η κατάσταση προσκομίζεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη προς θεώρηση στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο.

 

γ. Τα πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ενημερωμένη κατάσταση επιβαινόντων η οποία υπογράφεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα της υπογραφής του. Η κατάσταση επιβαινόντων περιέχει τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 23/1999, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο, θεωρείται από τη Λιμενική Αρχή κατά τη διαδικασία λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων Αρχών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 9, οι Πλοίαρχοι ή Κυβερνήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης αδείας απόπλου και δήλωσης κατάπλου σε κάθε Λιμενική Αρχή προσέγγισης. Οι ως άνω εκπληρώνουν την υποχρέωση αυτή κάθε φορά, στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα στον οποίο καταπλέουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό και στη Λιμενική Αρχή του τελευταίου λιμένα απόπλου για το εξωτερικό. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 9, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό σημαία κράτους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας, τα οποία υποχρεούνται σε λήψη άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου στη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 

3. Κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία ή νηολόγιο τρίτης χώρας ή ειδικού φορολογικού εδάφους, του Παραρτήματος ΙΙ του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, το οποίο καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά ύδατα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, κατά την είσοδό του στη χώρα, με τριπλότυπο Δελτίο Κίνησης (Transit Log), σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις. Για την έκδοση του Δελτίου Κίνησης (Transit Log) είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων.

 

4. α. Επιτρέπεται να συναφθεί σύμβαση ολικής ναύλωσης για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα, εφόσον είναι εφοδιασμένα με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας ή, προκειμένου για ξένη σημαία, πιστοποιητικό αξιοπλοΐας σε ισχύ και τα λοιπά προβλεπόμενα για την κατηγορία τους πιστοποιητικά σε ισχύ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1)δ του άρθρου 1, των άρθρων 3 και 7, και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9, χωρίς υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης. Στην περίπτωση εκναύλωσης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής το οποίο είναι ιστιοφόρο, έχουν επίσης εφαρμογή τα κριτήρια που θεσπίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

 

β. Στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, τα οποία εκτελούν σύμβαση ναύλωσης, δεν παρέχονται απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το φόρο προστιθέμενης αξίας, τους δασμούς ή επιβαρύνσεις καυσίμων και λιπαντικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 94 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.