Νόμος 4316/14 - Άρθρο 84

Άρθρο 84: Συμμόρφωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποθέσεις που αφορούν το περιβάλλον


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση Απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), η οποία εκδίδεται ή έχει ήδη εκδοθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 258 ή του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας σε θέματα περιβάλλοντος, ο Γενικός Γραμματέας της κατά τόπον αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συντάσσει, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, Σχέδιο Δράσης προς συμμόρφωση αυτών των οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με τη νομοθεσία της οποίας η Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπίστωσε παραβίαση. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας οποιουδήποτε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης να συνεργαστεί εντός των προθεσμιών των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου, η διαδικασία συνεχίζεται και χωρίς τη συνεργασία αυτού. Το Σχέδιο Δράσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότερες αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Γενικοί Γραμματείς αυτών συντάσσουν ένα Σχέδιο Δράσης από κοινού.

 

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης καταρτίζουν και εκδίδουν το Σχέδιο Δράσης της παραγράφου 1 εντός 60 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση Αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα διαχείρισης υγρών ή στερεών αποβλήτων, οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης καταρτίζουν εντός 30 ημερών προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης, το οποίο υποβάλλεται για παροχή σύμφωνης γνώμης στον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Η γνώμη του προηγούμενου εδαφίου του παρόντος παρέχεται το αργότερο εντός 15 ημερών από την παραλαβή του προτεινόμενου Σχεδίου.

 

Το οριστικό Σχέδιο Δράσης εκδίδεται από τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός 15 ημερών από την παραλαβή της ως άνω γνώμης από αυτόν.

 

4. Εάν Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας σε θέματα περιβάλλοντος έχει εκδοθεί κατά το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον 6 μήνες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ή κατά το άρθρο 260 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οποτεδήποτε, η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ενώ η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος εντός 45 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

5. Οι κατά τόπον αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εποπτεύουν τους εμπλεκόμενους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού για την εντός χρονοδιαγράμματος υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Σε περίπτωση άρνησης ή τεκμηριωμένης αδυναμίας οποιουδήποτε από τους αρμόδιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να υλοποιήσει Σχέδιο Δράσης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να αναθέσει τις σχετικές ενέργειες σε άλλο φορέα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με την τήρηση των όρων της κείμενης νομοθεσίας.

 

6. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Διεθνούς και Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMDG-IMO CODE), όπως εκάστοτε ισχύει, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, επιτρέπεται να μεταφέρονται σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) σε φορτηγά (Φ/Γ) και φορτηγά - οχηματαγωγά (Φ/Γ-Ο/Γ) πλοία σε τακτικά δρομολόγια, σε δρομολόγια ειδικής ή ολικής ναύλωσης και σε ειδικά δρομολόγια με επιβατηγά - οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) άνευ επιβατών που συνδέουν τις εξυπηρετούμενες περιοχές αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων, σε ανοιχτό και κλειστό χώρο οχημάτων. Η πόρτα της καρότσας θα είναι ασφαλώς κλειστή και απαγορεύεται η φόρτωση φορτίων επ' αυτής. Για τη μεταφορά των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων απαιτείται μονάδα κλειστού τύπου σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 405/1996. Ως μονάδα κλειστού τύπου νοείται και το απορριμματοφόρο κλειστού τύπου.

 

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Διεθνούς και Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMDG-IMO CODE), όπως εκάστοτε ισχύει, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, επιτρέπεται η φόρτωση, εκφόρτωση και η θαλάσσια μεταφορά των χωριστά συλλεγέντων ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση του νόμου 2939/2001, με επιβατηγά - οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ), φορτηγά (Φ/Γ) και φορτηγά - οχηματαγωγά (Φ/Γ-Ο/Γ) πλοία σε τακτικά δρομολόγια, σε δρομολόγια ειδικής ή ολικής ναύλωσης και σε ειδικά δρομολόγια άνευ επιβατών που συνδέουν τις εξυπηρετούμενες περιοχές αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων, σε ανοιχτό και κλειστό χώρο οχημάτων, με την προϋπόθεση ότι το φορτίο είναι σε κατάλληλη συσκευασία.

 

γ) Η δαπάνη της θαλάσσιας μεταφοράς αποβλήτων βαρύνει τους αντίστοιχους φορείς αποστολής των αποβλήτων. Για τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση του νόμου 2939/2001, ως φορείς αποστολής νοούνται τα αρμόδια ΣΕΔ.

 

Αποκλίσεις σχετικές με την επιχορήγηση θαλάσσιων γραμμών μεταφοράς αποβλήτων είναι επιτρεπτές, σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς που απολαμβάνουν οι λιγότερο ευνοημένες νησιωτικές περιοχές, σύμφωνα με τις συνταγματικές προβλέψεις και κατά το άρθρο 107 παράγραφοι 3)α και γ' της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

δ) Η οργάνωση της θαλάσσιας μεταφοράς αποβλήτων από το φορέα αποστολής των αποβλήτων λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές των λιμένων φόρτωσης και εκφόρτωσης, τις δυνατότητες των πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες φόρτωσης και εκφόρτωσης.

 

ε) Η θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων υπόκειται σε περιοδικές επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο νόμο 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) και το νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011). Στα πλοία μεταφοράς των αποβλήτων εφαρμόζονται απαιτούμενες επιθεωρήσεις και έλεγχοι της κείμενης νομοθεσίας.

 

στ) Σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας με απόβλητα ή πιθανού κινδύνου πρόκλησης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 743/1977 (ΦΕΚ 319/Α/1977), όπως κωδικοποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 55/1998 (ΦΕΚ 58/Α/1998) και ισχύει κάθε φορά. Στους υπεύθυνους πρόκλησης ρύπανσης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 13 και 14 του εν λόγω νόμου. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

ζ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Διεθνούς και Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMDG-IMO CODE), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, επιτρέπεται η θαλάσσια μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (κωδικός ΕΚΑ 20 03 01) με επιβατηγά - οχηματαγωγά (Ε/Γ- Ο/Γ) πλοία σε τακτικά δρομολόγια, με τις ακόλουθες σωρευτικά προϋποθέσεις:

 

α)α) η θαλάσσια μεταφορά να γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα στο οποίο αναφέρονται το χρονικό διάστημα, η ποσότητα των προς μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων, καθώς και ο αποδέκτης.

 

β)β) τα πλοία να εκτελούν πλόες εσωτερικού μεταξύ των εξυπηρετούμενων περιοχών αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων και υπό την προϋπόθεση ότι τα απόβλητα αυτά μεταφέρονται σε ανοικτό ή κλειστό χώρο οχημάτων εντός μονάδων κλειστού τύπου, όπως ορίζονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α/1996), οι οποίες δεν ξεπερνούν σε αριθμό τις 2 ανά διαδρομή πλου. Για τις μονάδες αυτές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα απορριμματοφόρα οχήματα κλειστού τύπου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α)α)α) το σύνολο της μεταφορικής τους ικανότητας να μην ξεπερνά τα 50 m3,

β)β)β) να είναι στεγανές και το υλικό κατασκευής τους να είναι κατάλληλο για μεταφορά αποβλήτων,

γ)γ)γ) εφόσον φέρουν εξαεριστικά, στα άκρα των σωληνώσεων αυτών να διατίθενται φλογοπαγίδες και φίλτρα οσμών του εκλυόμενου βιοαερίου,

δ)δ)δ) εφόσον φέρουν ανοίγματα για επιθεώρηση και δειγματοληψία, αυτά να στεγανοποιούνται πλήρως για την αποφυγή έκλυσης αερίων ή έκχυσης στραγγισμάτων,

ε)ε)ε) να αναγράφεται επί αυτών σε εύκολα ορατό σημείο καθαρά η λέξη ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ στις κάθετες και οριζόντιες επιφάνειές τους,

στ)στ)στ) η φόρτωσή τους να γίνεται μετά την επιβίβαση των επιβατών και η εκφόρτωσή τους να προηγείται της αποβίβασης των επιβατών και

ζ)ζ)ζ) να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή στοιβασία τους σε θέσεις όπου, αφενός ελαχιστοποιείται η όχληση των επιβατών και αφετέρου διατίθενται άμεσα επαρκή και κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 34 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018), με το άρθρο 16 του νόμου 4566/2018 (ΦΕΚ 175/Α/2018), με το του άρθρο 86 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 57 του νόμου 4042/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στο άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό ΗΠ/50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Προς το σκοπό άμεσης παύσης της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων που εξακολουθούν να λειτουργούν σε Διαχειριστικές Ενότητες Περιφερειών, στις οποίες δεν υπάρχει νόμιμος εν λειτουργία Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων προβλεπόμενος από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ούτε νόμιμος εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης κατά την παράγραφο η' του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/2002), ο τρόπος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήμων των αντίστοιχων διαχειριστικών ενοτήτων μπορεί, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων και εγκεκριμένων Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων υποδομών, να καθορίζεται, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την τριετία, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων εμπλεκόμενων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων αυτών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων παραλαβής των αστικών στερεών αποβλήτων και το συνολικό κόστος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων. Με την απόφαση τίθενται όροι ιδίως για την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης που προβλέπονται από το οικείο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων υποδομών.}}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.