Νόμος 4532/18 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 84 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014) Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις προστίθεται νέα περίπτωση ζ' και συμπληρώνεται η περίπτωση γ' ως εξής:

 

{ζ) Με την επιφύλαξη της ως άνω περίπτωσης α', σε εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος ή μέχρι την υλοποίηση των υποδομών του οικείου ΤΟΣΔΑ και Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, επιτρέπεται, εφόσον προβλέπεται από το οικείο Σχέδιο Δράσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η θαλάσσια μεταφορά σύμμεικτων ΑΣΑ (κωδικών ΕΚΑ 20 01), τα οποία δεν είναι επικίνδυνα απόβλητα, με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, μόνον όταν αυτά εκτελούν πλόες εσωτερικού μεταξύ των εξυπηρετούμενων περιοχών αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων εντός ορίων Περιφέρειας και υπό την προϋπόθεση ότι τα απόβλητα αυτά μεταφέρονται σε ανοικτό ή κλειστό χώρο οχημάτων εντός μονάδων κλειστού τύπου, όπως ορίζονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α/1996), οι οποίες δεν ξεπερνούν σε αριθμό τις 2 ανά διαδρομή πλου. Για τις προαναφερόμενες μονάδες, στις οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και απορριμματοφόρα οχήματα κλειστού τύπου, πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

i. το σύνολο της μεταφορικής τους ικανότητας να μην ξεπερνά τα 50 m3,

ii. να είναι στεγανές και το υλικό κατασκευής τους να είναι κατάλληλο για μεταφορά αποβλήτων,

iii. εφόσον φέρουν εξαεριστικά, στα άκρα των σωληνώσεων αυτών να διατίθενται φλογοπαγίδες και φίλτρα οσμών του εκλυόμενου βιοαερίου,

iv. εφόσον φέρουν ανοίγματα για επιθεώρηση και δειγματοληψία, αυτά να στεγανοποιούνται πλήρως για την αποφυγή έκλυσης αερίων ή έκχυσης στραγγισμάτων,

v. να αναγράφεται επί αυτών σε εύκολα ορατό σημείο καθαρά η λέξη ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ στις κάθετες και οριζόντιες επιφάνειές τους,

vi. η φόρτωσή τους να γίνεται μετά την επιβίβαση των επιβατών και η εκφόρτωσή τους να προηγείται της αποβίβασης των επιβατών και

vii. να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή στοιβασία τους σε θέσεις όπου, αφενός ελαχιστοποιείται η όχληση των επιβατών και αφετέρου διατίθενται άμεσα επαρκή και κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης.}

 

2. Στην ίδια παράγραφο του άρθρου 84, στην περίπτωση γ' προστίθεται η φράση:

 

{Αποκλίσεις σχετικές με την επιχορήγηση θαλάσσιων γραμμών μεταφοράς αποβλήτων είναι επιτρεπτές, σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς που απολαμβάνουν οι λιγότερο ευνοημένες νησιωτικές περιοχές, σύμφωνα με τις συνταγματικές προβλέψεις και κατά το άρθρο 107 παράγραφοι 3)α και γ' της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.