Νόμος 4042/12

Ν4042/2012: Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4042/2012: Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, (ΦΕΚ 24/Α/2012), 13-02-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

 

Ενότητα Α: Ποινική προστασίας του περιβάλλοντος (Ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2008/99/ΕΚ)

 

Μέρος Πρώτο

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Μέρος Δεύτερο: Εθνικά μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 2008/99/ΕΚ

 

Κεφάλαιο Α: Αδικήματα - Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων

 

Άρθρο 3: Αδικήματα

Άρθρο 4: Ευθύνη νομικών προσώπων

Άρθρο 5: Κυρώσεις κατά νομικών προσώπων

 

Κεφάλαιο Β: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 6

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποίηση του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος - Τροποποίηση ποινικών διατάξεων

 

Άρθρο 7: Τροποποίηση του άρθρου 28 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986)

Άρθρο 8: Τροποποίηση ποινικών διατάξεων

Άρθρο 9: Ειδικές δικονομικές διατάξεις

 

Ενότητα Β: Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων (Ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

 

Μέρος Α

 

Κεφάλαιο Α: Εξαιρέσεις και ορισμοί

 

Άρθρο 10: Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 11: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Γενικές απαιτήσεις

 

Άρθρο 12: Υποπροϊόντα (By-products)

Άρθρο 13: Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων και κατάλογος αποβλήτων

Άρθρο 14: Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος

Άρθρο 15: Κόστος

Άρθρο 16: Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας

Άρθρο 17: Σήμανση επικίνδυνων αποβλήτων

Άρθρο 18: Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά

Άρθρο 19: Επιθεωρήσεις - έλεγχοι

Άρθρο 20: Τήρηση αρχείων - μητρώων

Άρθρο 21: Υποβολή εκθέσεων και αναθεώρηση

 

Κεφάλαιο Γ: Σχέδια και προγράμματα

 

Άρθρο 22: Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων

Άρθρο 23: Προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων

 

Μέρος B: Βασικές αρχές - Κατευθύνσεις - Στόχοι

 

Άρθρο 24: Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων

Άρθρο 25: Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού

Άρθρο 26: Ανάκτηση

Άρθρο 27: Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

Άρθρο 28: Διάθεση

Άρθρο 29: Ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων

Άρθρο 30: Απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων

Άρθρο 31: Απόβλητα έλαια

Άρθρο 32: Συμμετοχή του κοινού

Άρθρο 33: Συνεργασία

Άρθρο 34: Πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή

 

Μέρος Γ: Εθνικά μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 2008/98/ΕΚ

 

Άρθρο 35: Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων

Άρθρο 35Α

Άρθρο 36: Έκδοση αδειών

 

Μέρος Δ: Κυρώσεις

 

Άρθρο 37: Επιβολή της εφαρμογής και κυρώσεις

 

Μέρος Ε: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Άρθρο 38: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Μέρος ΣΤ: Εθνικές ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Α: Ειδικά μέτρα εφαρμογής

 

Άρθρο 39: Αρμόδια αρχή

Άρθρο 40: Γνωμοδοτική επιτροπή καταλόγου αποβλήτων

Άρθρο 41: Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα)

Άρθρο 42: Καταχώριση

Άρθρο 43: Περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας

Άρθρο 43A: Ρυθμίσεις για τον Κανονισμό τιμολόγησης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και την πληρωμή της περιβαλλοντικής εισφοράς για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας

Άρθρο 44: Συνέπειες μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία

Άρθρο 44Α

 

Κεφάλαιο Β: Εξουσιοδοτικές διατάξεις εθνικών ρυθμίσεων

 

Άρθρο 45: Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Εθνικών Ρυθμίσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες ρυθμίσεις και μέτρα

 

Άρθρο 46: Θέματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων και Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων

Άρθρο 47: Τροποποίηση του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)

Άρθρο 48: Όροι και περιορισμοί δόμησης εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων σε εκτός σχεδίου γήπεδα της Αττικής

 

Ενότητα Γ: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Άρθρο 49: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 4030/2011

Άρθρο 50: Θέματα σχετικά με τη ρύθμιση αυθαιρέτων

Άρθρο 51: Ρύθμιση θεμάτων χωροταξίας, πολεοδομίας και αστικής ανάπλασης

Άρθρο 52: Ρύθμιση θεμάτων ενέργειας

Άρθρο 53: Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με δάση και δασικές εκτάσεις

Άρθρο 54: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος

Άρθρο 55: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4014/2011

Άρθρο 56: Εναρμόνιση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

 

Ενότητα Δ: Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 57: Τροποποιήσεις υφιστάμενης κανονιστικής νομοθεσίας

Άρθρο 58: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 59: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 60: Παραρτήματα

Άρθρο 61: Ρύθμιση θεμάτων ενέργειας

Άρθρο 62: Ρύθμιση πολεοδομικών και χωροταξικών θεμάτων

Άρθρο 63: Ρύθμιση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας

Άρθρο 64: Διάταξη σχετικά με την ανανέωση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 65

Άρθρο 66

Άρθρο 67

Άρθρο 68: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987)

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71

Άρθρο 72: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Α Ενότητας Α: Κατάλογος της εθνικής νομοθεσίας, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με κοινοτικές Οδηγίες, και των Κανονισμών (ΕΚ), που εκδόθηκαν δυνάμει της Συνθήκης ΕΚ, η παράβαση των οποίων - όπως εκάστοτε ισχύουν - συνιστά παράνομη συμπεριφορά σύμφωνα με την περίπτωση (α)α) της παραγράφου α' του άρθρου 2

Παράρτημα Β Ενότητας Α: Κατάλογος της εθνικής νομοθεσίας, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες εκδόθηκαν δυνάμει της συνθήκης Ευρατόμ, η παράβαση της οποίας - όπως εκάστοτε ισχύει - συνιστά παράνομη συμπεριφορά σύμφωνα με την περίπτωση (α)β) της παραγράφου α' του άρθρου 2

Παράρτημα I Ενότητας Β: Εργασίες Διάθεσης

Παράρτημα ΙΙ Ενότητας Β

Παράρτημα ΙΙΙ Ενότητας Β: Ιδιότητες των αποβλήτων που τα καθιστούν επικίνδυνα

Παράρτημα IV Ενότητας Β: Παραδείγματα μέτρων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων

Παράρτημα 1 Ενότητας Γ

Παράρτημα 2 Ενότητας Γ

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 13-02-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.