Νόμος 4042/12 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Τροποποιήσεις υφιστάμενης κανονιστικής νομοθεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τροποποιούνται τα ακόλουθα:

 

α) 1. Στην παράγραφο 2)β του άρθρου 8 της υπ' αριθμόν [Α] 50910/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης καταργούνται οι άδειες μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας.

 

β) Στην υπ' αριθμόν [Α] 29407/3508/2002 κοινή υπουργική απόφαση τροποποιούνται τα άρθρα 9 και 10 και αντικαθίσταται ο όρος άδεια διάθεσης με τον όρο άδεια λειτουργίας. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας λειτουργίας ΧΥΤΑ είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας.

 

γ) 1. Στην υπ' αριθμόν [Α] 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση αντικαθίσταται ο ορισμός του επικινδύνου απόβλητου από τον ορισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 11, όπως αυτό συμπληρώνεται και με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου. Επίσης καταργούνται οι άδειες μεταφόρτωσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας, αξιοποίησης και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Επίσης η άδεια διασυνοριακής μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων αντικαθίσταται από την φράση έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά.

 

γ) 2. Οι διατάξεις, περί ασφαλιστηρίου συμβολαίου, της περίπτωσης α' της παραγράφου Β.2.3 του άρθρου 7 της υπ' αριθμόν 13588/725/28-03-2006, όπως έχει τροποποιηθεί με το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 8668/28-02-2007 (ΦΕΚ 287/Β/2007), τροποποιούνται ως εξής:

 

{α) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στο οποίο:

 

θα προσδιορίζεται ο ασφαλιζόμενος φορέας διαχείρισης,
θα προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται,
θα προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας (κλάση UN, αριθμός Η και αντίστοιχη περιγραφή) των προς διαχείριση αποβλήτων,
θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε ζημιές προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημιάς,
θα αναγράφεται ότι, σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά στα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1013/2006 (π.χ. τα έξοδα μεταφοράς και αξιοποίησης ή διάθεσης, το κόστος αποθήκευσης για 90 ημέρες και τα έξοδα που προκύπτουν, όταν η μεταφορά ή η αξιοποίηση ή η διάθεση, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν ή είναι παράνομη),
θα αναγράφεται το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης, το οποίο προσδιορίζεται, κατ' ελάχιστο, ως εξής:

 

- για εργασίες διάθεσης (D1 έως και D15), ανάκτησης (R1 έως και R13):

α) 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως για τις εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002),

β) 0,5 εκατομμύριο ευρώ για τις εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην Α2 κατηγορία σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/2002,

- για τη διασυνοριακή μεταφορά: 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως,

- για τη συλλογή και μεταφορά: 0,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως.

 

Αν ο οργανισμός ή η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε εργασίες διάθεσης - ανάκτησης, συλλογής και μεταφοράς και διασυνοριακής μεταφοράς, το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης είναι αθροιστικό. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών. Για κάθε επί μέρους εργασία διαχείρισης, ο φορέας διαχείρισης θα προσκομίζει στην αδειοδοτούσα αρχή, βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω εργασία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

Επί αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης των προαναφερόμενων εργασιών, ο οργανισμός ή η επιχείρηση προσκομίζει στην αδειοδοτούσα αρχή, τουλάχιστον ισόποση, εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου.

 

Επί αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης συγκεκριμένου απόβλητου, κατά τη συλλογή και μεταφορά (διασυνοριακή ή μη), ο οργανισμός ή η επιχείρηση μπορεί να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή, εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου, ίση με το ένα πέμπτο (1/5) των αντίστοιχων ως άνω ελαχίστων ποσών. Τα ποσά αυτά καταπίπτουν, διατίθενται μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποκλειστικά, για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

 

Ειδικότερα ο οργανισμός ή η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα έργα και δραστηριότητες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, υποχρεούται να διαθέτει, σε ισχύ, ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ισόποση εγγυητική επιστολή, για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους, το οποίο, με την προαναφερόμενη βεβαίωση ασφάλισης και κάθε ανανέωση ή τροποποίηση αυτού, θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή έκδοσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Για τον οργανισμό ή την επιχείρηση νέου έργου ή δραστηριότητας που περιλαμβάνει διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, η έκδοση του ασφαλιστηρίου (ή της εγγυητικής επιστολής) αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της λειτουργίας.}

 

γ) 3. Τροποποιείται και αντικαθίσταται το εδάφιο β' της παραγράφου Γ.1 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006), όπως έχει τροποποιηθεί με το εδάφιο ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/2007) ως εξής:

 

{β) Σε περίπτωση εξαγωγών, εισαγωγών, διαμετακόμισης επικίνδυνων αποβλήτων, απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίνεται το περιεχόμενο του προβλεπόμενου στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1013/2006 εγγράφου κοινοποίησης και διατυπώνονται όροι για την εκτέλεση της μεταφοράς.}

 

γ) 4. Στο εδάφιο β' της παραγράφου Β.2.3 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 13588/725/28-03-2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο δ' του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/2007) (σημείο 5) αντικαθίσταται η αναφορά στην άδεια διασυνοριακής μεταφοράς με τον όρο έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά.

 

γ) 5. Το άρθρο 14 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

Προστίθεται η παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Για τη διενέργεια ελέγχων, κατά τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι κατά τόπους αρμόδιες Τελωνειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.}

 

γ) 6. Το άρθρο 17 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{1. Σε οποιονδήποτε γίνεται υπαίτιος παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 αντίστοιχα, του νόμου 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) και το νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011). Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως στο άρθρο 20 του νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001).}

 

2. Οι προαναφερόμενες κυρώσεις επιβάλλονται και στην περίπτωση παράβασης:

 

α) Των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14-06-2006 για τις μεταφορές των αποβλήτων.

 

β) Των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1102/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22-10-2008 για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου (EEL 304/2008, σελίδα 75).}

 

γ) Τροποποιείται η πρώτη παράγραφος του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 3009634/1937/2007 (ΦΕΚ 774/Β/2007) κοινής απόφασης υφυπουργών ως εξής:

 

{Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Έργων, το Τμήμα Διεθνών Δραστηριοτήτων και ΕΟΚ, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας, ο οποίος συντονίζει τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς του δημόσιου τομέα, κατά λόγο ν αρμοδιότητας:}

 

Τα λοιπά ισχύουν ως έχουν.

 

δ) 1. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/Β/2005) ως εξής:

 

{1. Η Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και θορύβου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συντάσσει έκθεση, με τη διαδικασία του άρθρου 5 της Οδηγίας 1991/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23-12-1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων Οδηγιών για το περιβάλλον (EEL 377/48/1991), σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Η έκθεση αυτή αποστέλλεται στην Επιτροπή ΕΚ. Η πρώτη έκθεση θα συμμορφώνεται με τις περιόδους που προβλέπονται στο άρθρο 17 της Οδηγίας 1994/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16-12-1994 για την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων (EEL 365/34/1994).}

 

2. Τα έργα και οι δραστηριότητες που ρυθμίζονται από τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις προαναφερόμενες διατάξεις εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

3. Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που παράγουν ή επεξεργάζονται ζωικά υποπροϊόντα υπόκεινται στην αδειοδότηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του παρόντος νόμου. Η διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1069/2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, και αρμόδιες για την εφαρμογή αυτών είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών. Τα μεταποιημένα - αδρανοποιημένα ζωικά υποπροϊόντα θεωρούνται μη επικίνδυνα απόβλητα και η διαχείριση αυτών διέπεται από τον παρόντα νόμο.

 

4. α) Όπου στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναφέρεται ο όρος απορρίμματα αντικαθίσταται με τον όρο απόβλητα.

 

β) Όπου στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναφέρεται ο όρος αξιοποίηση αντικαθίσταται με τον όρο ανάκτηση.

 

γ) Όπου στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναφέρεται ο όρος απόβλητα λιπαντικών ελαίων αντικαθίσταται με τον όρο απόβλητα έλαια.

 

5. Στο άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό ΗΠ/50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Προς το σκοπό άμεσης παύσης της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που εξακολουθούν να λειτουργούν σε Διαχειριστικές Ενότητες Περιφερειών, στις οποίες δεν υπάρχει άλλος νόμιμος εν λειτουργία ΧΥΤΑ προβλεπόμενος από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ούτε νόμιμος εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης κατά την παράγραφο η' του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμόν 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/2003), ο τρόπος διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήμων των αντίστοιχων διαχειριστικών ενοτήτων μπορεί, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων και εγκεκριμένων Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων, να καθορίζεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστημα έως τρία έτη, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, στην περίπτωση δύο ή περισσότερων εμπλεκομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με κοινή απόφαση των Συντονιστών αυτών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Το χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί έως και δύο έτη πλέον της τριετίας, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο με απόφαση που θα εκδοθεί με την ίδια ακριβώς διαδικασία.

 

Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων παραλαβής των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και το συνολικό κόστος διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Με την απόφαση τίθενται όροι ιδίως για την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης υποδομών που προβλέπονται από το οικείο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αντιστοιχία και για την περίπτωση κατά την οποία εν λειτουργία ΧΥΤΑ έχει κορεστεί ή παύσει με απόφαση του αρμόδιου για τη διαχείρισή του οργάνου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 158 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

6. Σε όλα τα ισχύοντα νομοθετήματα, με τα οποία ρυθμίζονται Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου σε περιοχές της χώρας και στα οποία δεν έχει προβλεφθεί η κατασκευή και λειτουργία των παρακάτω υποδομών, οι διατάξεις τους που αφορούν στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, συμπληρώνονται ως εξής:

 

{Κτίρια και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, επεξεργασίας νερού, συμπεριλαμβανομένης της αφαλάτωσης (μετά από πλήρη διαχειριστική μελέτη και ειδικότερα ολοκληρωμένο σύστημα αφαλάτωσης νερού και απαιτούμενης ενέργειας), εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, καθώς και εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, όπως Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), εγκαταστάσεις ανάκτησης και προετοιμασίας για ανάκτηση κ.λ.π., σύμφωνα με τα ισχύοντα και σε εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) (βάση κριτηρίων απόστασης από οικιστικές, ευαίσθητες οικολογικά, αρχαιολογικές περιοχές και τυχόν άλλες με ιδιαίτερο καθεστώς, υποβάθρου περατών στρωμάτων, υδροφόρου ορίζοντα, υπογείων και επιφανειακών γειτνιαζόντων νερών) μπορούν να χωροθετούνται, ύστερα από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπεται στο νόμο 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) και το νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), καθώς και σύμφωνα με τα ισχύοντα για την περιοχή χωροταξικά πλαίσια. Επίσης, σε περιοχές όπου από τα οικεία προεδρικά διατάγματα επιτρέπεται η εγκατάσταση συγκεκριμένων και ειδικά αναφερόμενων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή και επαγγελματικών εργαστηρίων, είναι δυνατόν να εγκαθίστανται και άλλες αναλόγου είδους, μορφής και όχλησης εγκαταστάσεις, υπό τις προϋποθέσεις και με τις διαδικασίες του προηγούμενου εδαφίου.}

 

7. Η παράγραφος 29 της Ενότητας ΣΤ' Έργων - Χωροταξίας - Περιβάλλοντος του II μέρους του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{29. Η έγκριση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων.}

 

8. Στο τέλος του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2853/2000 (ΦΕΚ 242/Α/2000), προστίθεται νέο άρθρο 4 ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Παράρτημα I τροποποιείται, ανανεώνεται ή κωδικοποιείται, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Κεφάλαιο Α' του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) για τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.