Νόμος 4389/16 - Άρθρο 158

Άρθρο 158


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 57 του νόμου 4042/2012, όπως είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 84 του νόμου 4316/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στο άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό ΗΠ/50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Προς το σκοπό άμεσης παύσης της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που εξακολουθούν να λειτουργούν σε Διαχειριστικές Ενότητες Περιφερειών, στις οποίες δεν υπάρχει άλλος νόμιμος εν λειτουργία ΧΥΤΑ προβλεπόμενος από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ούτε νόμιμος εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης κατά την παράγραφο η' του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμόν 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/2003), ο τρόπος διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήμων των αντίστοιχων διαχειριστικών ενοτήτων μπορεί, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων και εγκεκριμένων Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων, να καθορίζεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστημα έως τρία έτη, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, στην περίπτωση δύο ή περισσότερων εμπλεκομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με κοινή απόφαση των Συντονιστών αυτών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Το χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί έως και δύο έτη πλέον της τριετίας, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο με απόφαση που θα εκδοθεί με την ίδια ακριβώς διαδικασία.

 

Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων παραλαβής των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και το συνολικό κόστος διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Με την απόφαση τίθενται όροι ιδίως για την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης υποδομών που προβλέπονται από το οικείο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αντιστοιχία και για την περίπτωση κατά την οποία εν λειτουργία ΧΥΤΑ έχει κορεστεί ή παύσει με απόφαση του αρμόδιου για τη διαχείρισή του οργάνου.}}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.