Νόμος 4042/12 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Ρύθμιση θεμάτων ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του έκτου μετά από τον πίνακα τιμολόγησης εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010) τίθεται κόμμα και στη συνέχεια πρόταση ως εξής:

 

{η οποία ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου 3851/2010.}

 

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 125 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) προσωπικό μεταφέρεται στη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία στις 31-03-2012.

 

3. Στην εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο ΔΕΣΜΗΕ εφαρμόζεται το ανώτατο όριο μέσου κατά κεφαλή κόστους αμοιβής προσωπικού που εφαρμόζεται και στους φορείς της παραγράφου 1)β του άρθρου 31 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος νόμου που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αδειών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απαιτούνται από την κείμενη δασική νομοθεσία, εφαρμόζονται ομοίως και στις περιπτώσεις υδροηλεκτρικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος άνω των 15 MW, οι οποίοι κατασκευάζονται και λειτουργούν από ιδιωτικούς φορείς. Κατά τα λοιπά, για τους παραπάνω σταθμούς, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν στην προτεραιότητα ένταξης στο Σύστημα ή το Δίκτυο (κατανομή φορτίου), καθώς και την εξασφάλιση εγγυημένης τιμής πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των προσφορών έγχυσης των ανωτέρω υδροηλεκτρικών σταθμών, διέπονται αποκλειστικώς από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 2 παράγραφος 12 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Μονάδες παραγωγής ενέργειας με ισχύ μέχρι 1 MW που εγκαθίστανται σε ακίνητα κατά μήκος του σιδηροδρομικού διαδρόμου, που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ και απέχουν τουλάχιστον 100 m μεταξύ τους δεν θεωρούνται ότι εγκαθίστανται στο ίδιο ή όμορο ακίνητο.}

 

6. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 182 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπου αναφέρεται Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας νοείται Περιφερειάρχης και όπου αναφέρεται ΙΓΜΕ νοείται ΙΓΜΕΜ.

 

7. Στο άρθρο 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

 

{3. Επιβάλλεται υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του νόμου 2773/1999 και σε βάρος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ειδικό τέλος 2 €/MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του εν λόγω τέλους στον ανωτέρω Λογαριασμό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας δύναται να αναπροσαρμόζεται το τέλος αυτό.}

 

8. Η διάταξη της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 193 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) για την κατ' εξαίρεση απόσπαση προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και των θυγατρικών εταιριών της εφαρμόζεται και για υπαλλήλους που είχαν αποσπαστεί ή αποσπώνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 351/1991 (ΦΕΚ 121/Α/1991).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.