Νόμος 3468/06 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Εξαιρέσεις από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτική απόφαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τις εξής κατηγορίες εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης:

 

α) γεωθερμικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του μισού (0,5) MWe,

 

β) σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίμων με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MWe,

 

γ) φωτοβολταϊκούς ή ηλιοθερμικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MWe,

 

δ) αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των 60 kW.

 

ε) σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MWe,

 

στ) σταθμούς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγές Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας με εγκατεστημένη ισχύ έως 5 MWe, που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, σταθμούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων, καθώς και σταθμούς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες με εγκατεστημένη ισχύ έως 5 MWe των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την προμήθεια και εγκατάσταση των οποίων αναλαμβάνει για λογαριασμό τους το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο πλαίσιο προγραμματικών με αυτούς συμβάσεων.

 

ζ) αυτόνομους σταθμούς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης οι οποίοι δεν συνδέονται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των πέντε (5) MWe, χωρίς δυνατότητα τροποποίησης της αυτόνομης λειτουργίας τους. Τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των σταθμών της περίπτωσης αυτής, υποχρεούνται, πριν εγκαταστήσουν τους σταθμούς, να ενημερώνουν τον αρμόδιο Διαχειριστή για τη θέση, την ισχύ και την τεχνολογία των σταθμών αυτών, και

 

η) οι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς, σύμφωνα με το άρθρο 14Α,

 

θ) Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του μισού (0,5) MW που εγκαθίστανται σε δίκτυα ύδρευσης ή άρδευσης ή αποχέτευσης.

 

ι) λοιπούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από τις οριζόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, με μορφή διαφορετική από αυτή που προβλέπεται στις προηγούμενες περιπτώσεις.

 

Το όριο ισχύος στις περιπτώσεις γ' και δ' ισχύει για το σύνολο των σταθμών που ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και εγκαθίστανται στο ίδιο ή όμορο ακίνητο και η τιμολόγηση γίνεται με βάση την αθροιστική ισχύ του συνόλου των σταθμών.

 

Μονάδες παραγωγής ενέργειας με ισχύ μέχρι 1 MW που εγκαθίστανται σε ακίνητα κατά μήκος του σιδηροδρομικού διαδρόμου, που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ και απέχουν τουλάχιστον 100 m μεταξύ τους δεν θεωρούνται ότι εγκαθίστανται στο ίδιο ή όμορο ακίνητο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 187 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), με την παράγραφο 5 του άρθρου 52 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 14 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 

2. Ο αρμόδιος Διαχειριστής ενημερώνει, στο τέλος κάθε ημερολογιακού διμήνου, την Αυτοτελή Υπηρεσία για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τη σύνδεση των σταθμών της προηγούμενης παραγράφου και αναρτάται σχετικά στοιχεία στην ιστοσελίδα του.

 

Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης της παραγράφου 1 δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζονται πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταβίβαση τους σε νομικά πρόσωπα, εφόσον το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από το μεταβιβάζον φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

3. Ο αρμόδιος Διαχειριστής υποχρεούται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύνδεση των σταθμών της παραγράφου 1 με το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εκτός αν συντρέχουν τεκμηριωμένοι τεχνικοί λόγοι που δικαιολογούν την άρνηση της σύνδεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους αντίστοιχους Κώδικες Διαχείρισης, ή υφίσταται κορεσμός των δικτύων που διαπιστώνεται με τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 3. Κατά τη διαδικασία αυτή τηρείται σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων που υποβάλλονται, οι οποίες δημοσιοποιούνται με ευθύνη του αρμόδιου Διαχειριστή στο διαδικτυακό του τόπο και ενημερώνονται σχετικά η Αυτοτελής Υπηρεσία για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

4. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης ο αρμόδιος Διαχειριστής διενεργεί έλεγχο στους σταθμούς που υπάγονται στις περιπτώσεις α' έως στ' και η' της παραγράφου 1, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι εγκαθίστανται σε ακίνητο το οποίο ανήκει στην κυριότητα ή βρίσκεται στη νόμιμη χρήση του φορέα του σταθμού.

 

5. α) Κατά την έκδοση της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που προβλέπεται στα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 3, με την οποία καθορίζεται η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος σε περιοχές με κορεσμένο δίκτυο, η Ισχύς αυτή κατανέμεται μεταξύ των σταθμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, για τους οποίους απαιτείται άδεια παραγωγής με βάση το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε.

 

β) Στις περιοχές της περίπτωσης α' ο αρμόδιος Διαχειριστής υποχρεούται να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύνδεση των σταθμών της παραγράφου 1 με το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων που υποβάλλονται, έως ότου εξαντληθεί το εκάστοτε όριο. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν προχωρήσει, με δική του υπαιτιότητα, σε έναρξη εργασιών εγκατάστασης του σταθμού μέσα σε ένα έτος από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο, η Προσφορά Σύνδεσης αίρεται αυτοδικαίως και ο αρμόδιος Διαχειριστής κατανέμει τη διαθέσιμη ισχύ στον επόμενο κατά σειρά προτεραιότητας ενδιαφερόμενο.

 

γ) Στις περιοχές της περίπτωσης α', για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση χορήγησης άδειας παραγωγής, ο αρμόδιος Διαχειριστής αποφασίζει για τη χορήγηση δεσμευτικής Προσφοράς Σύνδεσης στους σταθμούς που έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγής, εξετάζοντας τα σχετικά αιτήματα που υποβάλλονται με σειρά προτεραιότητας κατά την ημερομηνία χορήγησης της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του σταθμού ή, σε περίπτωση απαλλαγής από αυτήν, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο με δικαιολογητικά σε αυτόν, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται το ενδιαφέρον του αιτούντος. Αν, με βάση τις άδειες παραγωγής που χορηγήθηκαν, εκτιμάται ότι υπάρχει δυνατότητα να εξεταστούν πρόσθετα αιτήματα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αναρτά στην ιστοσελίδα της τη δυνατότητα της για παραλαβή και εξέταση αιτήσεων και μπορεί να απευθύνει ιδιαίτερη πρόσκληση με συγκεκριμένη προθεσμία για να υποβληθούν αιτήσεις που θα αξιολογηθούν συγκριτικά.

 

δ) Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω περιπτώσεων της παρούσης και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το περιθώριο ισχύος που καθορίζεται, σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α', της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος και την περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου, καθώς και το μετέπειτα προκύπτον περιθώριο απορρόφησης ισχύος σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο, κατανέμονται από τον αρμόδιο διαχειριστή κατά προτεραιότητα, έναντι λοιπών εκκρεμών αιτήσεων, για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης ως εξής:

 

α)α) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14Α του νόμου 3468/2006 και οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων,

 

β)β) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, καθώς και σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά φυσικών ή νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του νόμου 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010) οι οποίοι εγκαθίστανται και πρόκειται να λειτουργήσουν εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους όπως αυτές ορίζονται στο νόμο 3874/2010.

 

γ)γ) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη φυσικών ή νομικών προσώπων υπό την ιδιότητα τους ως διαχειριστών περιουσίας ύψους 500.000 ευρώ και άνω η οποία ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αναπτυξιακό ή άλλο κοινωνικό σκοπό και η οποία έχει διατεθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποκλειστικά υπέρ τέτοιου σκοπού βάσει δικαιοπραξίας ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εφόσον η δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας αυτής στην Ελληνική Επικράτεια τελεί υπό προθεσμία η οποία συμπληρώνεται εντός 24 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος,

 

δ)δ) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά για τους οποίους υποβάλλονται μέχρι 31-12-2014 πλήρεις φάκελοι για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

 

ε)ε) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14Α του νόμου 3468/2006 και οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, εφ’ όσον το επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στη μείωση του κόστους των υπηρεσιών άρδευσης που ο Οργανισμός παρέχει.

 

ε) Η κατανομή της διαθέσιμης ισχύος της περίπτωσης δ' σε σταθμούς των υποπεριπτώσεων α)α' έως γ)γ' γίνεται κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένων, και ιδίως ως προς το μέγεθος του σταθμού, σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων και η αντίστοιχη ισχύς δεσμεύεται από τον αρμόδιο διαχειριστή για χρονικό διάστημα 6 μηνών για σταθμούς που απαλλάσσονται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση και 2 ετών για τους λοιπούς σταθμούς από τη γνωστοποίηση της δέσμευσης που συντελείται με σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του αρμόδιου διαχειριστή.

 

Η κατανομή της διαθέσιμης ισχύος της περίπτωσης δ' σε σταθμούς της υποπερίπτωσης δ)δ' γίνεται κατόπιν υποβολής εκ μέρους των ενδιαφερομένων σχετικών αιτημάτων τα οποία συνοδεύονται από πλήρη φάκελο για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Εντός των χρονικών διαστημάτων των 6 μηνών και των 2 ετών της παρούσας περίπτωσης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, άλλως ο αρμόδιος διαχειριστής αποδεσμεύει την αντίστοιχη ισχύ. Τα χρονικά διαστήματα των 6 μηνών και των 2 ετών της παρούσας περίπτωσης για τα οποία δεσμεύεται η αντίστοιχη ισχύς επεκτείνονται μέχρι την ικανοποίηση ή απόρριψη των εμπρόθεσμα υποβαλλόμενων αιτημάτων του προηγούμενου εδαφίου από τον αρμόδιο διαχειριστή.

 

στ) Σε περίπτωση που η διαθέσιμη ισχύς δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων που, κατ' εφαρμογή της περίπτωσης δ', υποβάλλονται μέχρι την ανακοίνωση των περιθωρίων ισχύος, οι εν λόγω αιτήσεις εξετάζονται με την ακόλουθη προτεραιότητα:

 

α)α) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης α)α της περίπτωσης δ'.

β)β) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης β)β της περίπτωσης δ'.

γ)γ) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης γ)γ της περίπτωσης δ'.

δ)δ) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης δ)δ της περίπτωσης δ'.

 

Κατά την εξέταση αιτήσεων που εμπίπτουν στην ίδια υποπερίπτωση της περίπτωσης δ', τηρείται σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου όγδοου του νόμου [Ν] 4296/2014, με την παράγραφο 2 του άρθρου 133 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το άρθρο 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.