Νόμος 3468/06

Ν3468/2006: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3468/2006: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 129/Α/2006), 27-06-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 2Α: Υπολογισμός μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Άρθρο 2Β: Εθνικό σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια

 

Κεφάλαιο Β: Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 

Άρθρο 3: Άδεια Παραγωγής

Άρθρο 4: Εξαιρέσεις από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής

Άρθρο 5: Κανονισμός Αδειών - Δημοσιοποίηση Μητρώο - Έλεγχος

Άρθρο 6: Άδεια Παραγωγής για Υβριδικούς Σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 6A: Θαλάσσια αιολικά πάρκα

 

Κεφάλαιο Γ: Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας

 

Άρθρο 7: Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 8: Άδειες

Άρθρο 8Α: Προσφορές σύνδεσης σε κορεσμένα δίκτυα

Άρθρο 8Β

Άρθρο 9: Ένταξη σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας και Υψηλής Απόδοσης στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο

Άρθρο 10: Ένταξη σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας και Υψηλής Απόδοσης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Σύμβαση Πώλησης

 

Κεφάλαιο Δ: Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας

 

Άρθρο 13: Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και από Υβριδικούς Σταθμούς

Άρθρο 14: Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

Άρθρο 14Α: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς

Άρθρο 14Β: Εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού

 

Κεφάλαιο Ε: Εγγυήσεις προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 

Άρθρο 15: Έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης

Άρθρο 16: Φορείς Έκδοσης και Ελέγχου των Εγγυήσεων Προέλευσης

Άρθρο 17: Περιεχόμενο και Διαδικασία έκδοσης των Εγγυήσεων Προέλευσης

Άρθρο 18: Μηχανισμός Διασφάλισης

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Οργανισμός συντονισμού και προώθησης επενδύσεων στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

 

Άρθρο 19: Επιτροπή Προώθησης Επενδυτικών Σχεδίων Μεγάλης Κλίμακας για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 20: Υπηρεσία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 21: Εκθέσεις για την ανανεώσιμη ενέργεια

Άρθρο 22: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 23: Κωδικοποίηση της νομοθεσίας

 

Κεφάλαιο Ζ: Τροποποιούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 24

 

Κεφάλαιο Η: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 25

Άρθρο 25Α

Άρθρο 26

 

Κεφάλαιο Θ: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32: Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την εφαρμογή της συνολικής επιχορήγησης

Άρθρο 32Α: Στατιστικές μεταβιβάσεις

Άρθρο 32Β: Κοινά έργα μεταξύ κρατών - μελών

Άρθρο 32Γ: Κοινά έργα μεταξύ κρατών - μελών και τρίτων χωρών

Άρθρο 32Δ: Κοινά καθεστώτα στήριξης

Άρθρο 32Ε: Αύξηση δυναμικότητας

Άρθρο 32ΣΤ

Άρθρο 32Ζ: Κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά

Άρθρο 32Η: Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά

Άρθρο 32Θ: Υπολογισμός του αντίκτυπου των βιοκαυσίμων και βιορευστών στα αέρια θερμοκηπίου

Άρθρο 32Ι

Άρθρο 33: Ισχύς

 

Παράρτημα 1: Κανονικοποίηση για τον καταλογισμό της παραγωγής υδροηλεκτρικής και αιολικής ηλεκτρικής ενέργειας

Παράρτημα 2: Καταλογισμός της παραγωγής ενέργειας από αντλίες θερμότητας

Παράρτημα 3: Ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων κίνησης (για μεταφορές)

Παράρτημα 4: Κανόνες υπολογισμού του αντίκτυπου των βιοκαυσίμων, βιορευστών και των συγκριτικών τους ορυκτών καυσίμων στα αέρια θερμοκηπίου

Παράρτημα 5

Παράρτημα 6

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-06-2006

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.