Νόμος 3468/06 - Άρθρο 2b

Άρθρο 2Β: Εθνικό σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εγκρίνεται εθνικό σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Το σχέδιο αυτό ορίζει τους εθνικούς συνολικούς στόχους, καθώς και την ενδεικτική πορεία επίτευξης τους για τα μερίδια της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνονται στις μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο άλλων μέτρων πολιτικής που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στην τελική κατανάλωση ενέργειας και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω εθνικών συνολικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων της συνεργασίας μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, των προγραμματιζόμενων στατιστικών μεταβιβάσεων ή κοινών έργων, εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για διαφορετικές χρήσεις, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των απαιτήσεων των άρθρων 15, 16, 17 του νόμου 3468/2006 και 13, 14, 16 έως και 19 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

 

2. Αν το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που αναφέρεται στο εθνικό σχέδιο δράσης της παραγράφου 1 πέσει κάτω από την ενδεικτική πορεία κατά την αμέσως προηγούμενη διετία, υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, τροποποιημένο σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια στο οποίο εκτίθενται κατάλληλα και ανάλογα μέτρα με σκοπό την ανάκτηση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, της ενδεικτικής πορείας του σχεδίου αυτού.

 

3. Για την εκπόνηση του εθνικού σχεδίου δράσης και για την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιτρέπεται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2)α και 3 του άρθρου 225 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Η υποστήριξη εκ μέρους του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ιδίως στην εκπόνηση μελετών και εκθέσεων, αφορά στην εκπλήρωση των εθνικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο και εν γένει από τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.