Νόμος 4062/12

Ν4062/2012: Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4062/2012: Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ), (ΦΕΚ 70/Α/2012), 30-03-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Ενότητα Α: Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 1: Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού

Άρθρο 2: Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά

Άρθρο 3: Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης

Άρθρο 4: Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Άρθρο 5: Άδειες δόμησης - Άδειες κατεδάφισης

Άρθρο 6: Γραφείο Ελληνικού

Άρθρο 7: Ρύθμιση θεμάτων εταιρείας Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 8: Παραχωρήσεις και μισθώσεις

Άρθρο 9: Τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο Β' του νόμου 3986/2011

 

Ενότητα Β: Εθνικό πρόγραμμα αξιοποίησης του ηλιακού ενεργειακού δυναμικού ΗΛΙΟΣ

 

Άρθρο 10: Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ

Άρθρο 11: Σύσταση ανώνυμης εταιρείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 12: Αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού των δημόσιων ακινήτων για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ

Άρθρο 13: Υλοποίηση Προγράμματος ΗΛΙΟΣ - Χορήγηση αδειών

 

Ενότητα Γ: Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

 

Κεφάλαιο Α: Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

 

Άρθρο 14: Σκοπός

Άρθρο 15: Ορισμοί

Άρθρο 16

Άρθρο 17

 

Κεφάλαιο Β: Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών και μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Εναρμόνιση του Εθνικού Δικαίου προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ)

 

Άρθρο 18: Σκοπός

Άρθρο 19: Ορισμοί

Άρθρο 19Α

Άρθρο 20: Κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα

Άρθρο 21: Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά

Άρθρο 22: Υπολογισμός του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα

 

Κεφάλαιο Γ: Μέτρα εφαρμογής

 

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Γραφείο Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 33: Ορισμοί

Άρθρο 34: Τροποποίηση του νόμου 3054/2002

 

Ενότητα Δ: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 35: Τροποποιήσεις του νόμου 4042/2012

Άρθρο 36: Παραρτήματα

Άρθρο 37: Απελευθέρωση ωραρίου πρατηρίων καυσίμων

Άρθρο 38

Άρθρο 39: Διατάξεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Άρθρο 40: Θέματα φορολογίας και λιγνιτικού τέλους

Άρθρο 41: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β: Κανόνες για τον υπολογισμό του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα

Παράρτημα Γ

Παράρτημα Δ: Μέθοδος υπολογισμού και υποβολής εκθέσεων από προμηθευτές σχετικά με την ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής των καυσίμων και της ενέργειας

Παράρτημα Ε: Υπολογισμός του βασικού πρότυπου καυσίμου των ορυκτών καυσίμων

Παράρτημα ΣΤ: Εθνική έκθεση που υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Παράρτημα Ζ: Υπόδειγμα για την υποβολή των πληροφοριών με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέπεια των υποβαλλόμενων στοιχείων

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Ιωάννινα, 29-03-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.