Νόμος 4062/12 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Γραφείο Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (εφεξής ΓΕΑΒΒ), το οποίο υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

2. Το Γραφείο Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία του συστήματος αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και την τήρηση των υποχρεώσεων των οικονομικών φορέων και των φορέων επαλήθευσης του άρθρου 21, μεριμνά για τη δημιουργία των ειδικών προτύπων αειφορίας, επεμβαίνει ρυθμιστικά και εισηγείται την επιβολή κυρώσεων όπου απαιτείται.

 

Στο Γραφείο Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών τηρούνται ηλεκτρονικά μητρώα οικονομικών φορέων και πιστοποιητικών αειφορίας τα οποία ενημερώνονται με στοιχεία που οφείλουν να υποβάλουν οι οικονομικοί φορείς.

 

Το Γραφείο Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών συνεπικουρείται στο έργο του από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες ή / και φορείς των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και από λοιπές υπηρεσίες ή φορείς άλλων συναρμόδιων Υπουργείων ή Αρχές, κατά το λόγο αρμοδιότητας τους.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας και το πλαίσιο ελέγχων του Γραφείου Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.

 

4. α) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται πρόστιμο σε όσους παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 17, 20, 21 και 22, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση τους εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο. Το ύψος του προστίμου είναι ανάλογο της βαρύτητας, της συχνότητας και των συνεπειών της παράβασης, του βαθμού υπαιτιότητας και της τυχόν υποτροπής του παραβάτη. Σε υποτροπή βρίσκεται όποιος σε 3 χρόνια από την επιβολή σε αυτόν προστίμου ή άλλης κύρωσης για κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις, τελεί νέα παράβαση. Το πρόστιμο κυμαίνεται από 1.000 έως και 1.000.000 € και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού.

 

Με όμοια απόφαση, μετά από εισήγηση του Γραφείου Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών, κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω παραβάσεις και τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας ή και κάθε επί μέρους παράβασης εντός των ορίων των προστίμων που καθορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, Επίσης, καθορίζονται η διαδικασία επιβολής των προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησης τους, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά της απόφασης επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Η επιβολή προστίμου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

β) Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας ενότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της για την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτικού κοινού, μπορεί να δημοσιοποιεί δια του τύπου ή με άλλον πρόσφορο τρόπο τις κυρώσεις που επιβάλλονται με την παρούσα παράγραφο.

 

5. Το Γραφείο Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και από υπαλλήλους που αποσπώνται για το σκοπό αυτόν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπο δημοσίου δικαίου και από φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) και το άρθρο 247 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

Η πλήρωση των θέσεων του Γραφείου Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 72 παρ. 5 και του άρθρου 68 παράγραφος 9 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή οργάνου διοίκησης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 16 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

 

Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη και μπορεί να παραταθεί για ισόχρονο διάστημα ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασμένων θα διενεργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 25 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

Οι προς πλήρωση θέσεις προσωπικού του Γραφείου Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών είναι συνολικά 6 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες κατανέμονται ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

 

α) 2 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών με γνώση σε θέματα αρμοδιότητας του Γραφείου Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών, από τους οποίους ορίζεται και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών.

 

β) 1 θέση του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών με ειδικότητα Γεωπονίας ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και γνώση σε θέματα αρμοδιότητας του Γραφείου Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών.

 

γ) 1 θέση του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος με γνώση σε θέματα αρμοδιότητας του Γραφείου Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών.

 

δ) 1 θέση του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού με πτυχίο Νομικής και γνώση σε θέματα αρμοδιότητας του Γραφείου Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών.

 

ε) 1 θέση του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων,

 

Ο χρόνος της θητείας στη θέση Προϊσταμένου του Γραφείου Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών θεωρείται, για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3528/2007 και του νόμου 4024/2011, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος Υπουργείου. Η θητεία των υπαλλήλων που τοποθετούνται ή αποσπώνται στο Γραφείο Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών, λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκεια της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη. Οι υπάλληλοι επανέρχονται αυτοδικαίως μετά τη για οποιονδήποτε λόγο λήξη της θητείας τους στο Γραφείο Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών, στη θέση που κατείχαν πριν από την τοποθέτηση ή την απόσπασή τους σε αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.