Νόμος 4062/12 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρα 13 και 14 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε καθεστώτα στήριξης του εξοπλισμού και των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με βάση υφιστάμενα πρότυπα ή ενεργειακά σήματα ή άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης.

 

2. Κατά τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανακαίνιση Βιομηχανικών ή οικιστικών περιοχών της χώρας (ήτοι τον πολεοδομικό σχεδιασμό), οι αρμόδιοι τοπικοί και περιφερειακοί διοικητικοί φορείς εξετάζουν κατά προτεραιότητα τη δυνατότητα εγκατάστασης εξοπλισμού και συστημάτων για τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και εξοπλισμό και συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να αυξηθεί το μερίδιο κάθε μορφής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτιριακό τομέα.

 

Τα μέτρα αυτά προωθούν τη χρήση συστημάτων και εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, μόνον εφόσον επιτυγχάνουν σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και με βάση ενεργειακά σήματα, οικολογικά σήματα ή άλλα κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο.

 

Στην ίδια απόφαση καθορίζεται και το στοιχειώδες επίπεδο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα νέα κτίρια και στα υφιστάμενα που υποβάλλονται σε σημαντική ανακαίνιση, που θα πρέπει να ισχύει μετά από τις 31-12-2014. Η τήρηση του στοιχειώδους αυτού επιπέδου επιτρέπεται να επιτυγχάνεται και μέσω συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που παράγονται με χρήση σε σημαντικό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

4. Όσον αφορά τη βιομάζα, προωθούνται τεχνολογίες που επιτυγχάνουν απόδοση μετατροπής τουλάχιστον 85% για οικιστικές και εμπορικές εφαρμογές και τουλάχιστον 70% για βιομηχανικές εφαρμογές.

 

Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας, προωθούνται αντλίες θερμότητας που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικής σήμανσης που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2007/742/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 09-11-2007 (EEL 301/2007).

 

Όσον αφορά την ηλιακή θερμική ενέργεια, προωθείται πιστοποιημένος εξοπλισμός και συστήματα που βασίζονται σε ευρωπαϊκά πρότυπα εάν υφίστανται, συμπεριλαμβανομένων των οικολογικών σημάτων, των ενεργειακών σημάτων και άλλων τεχνικών συστημάτων αναφοράς που θεσπίζονται από ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης.

 

Κατά την εκτίμηση της απόδοσης μετατροπής και της αναλογίας εισροών / εκροών των συστημάτων και του εξοπλισμού για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής χρησιμοποιούνται οι διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, ελλείψει αυτών, οι διεθνείς διαδικασίες εφόσον αυτές υπάρχουν.

 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

 

α) καθορίζονται οι διαδικασίες ώστε οι πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα στήριξης να διατίθενται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως καταναλωτές, κατασκευαστές, εγκαταστάτες, αρχιτέκτονες και προμηθευτές εξοπλισμού και συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας και οχημάτων συμβατών με τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

 

β) εξασφαλίζεται ότι πληροφορίες σχετικές με τα καθαρά οφέλη, το κόστος και την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού και των συστημάτων για τη χρήση θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διατίθενται είτε από τους προμηθευτές του εξοπλισμού ή των συστημάτων είτε οπό τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

 

γ) καθορίζονται οι διαδικασίες ώστε να διατίθενται οδηγίες προς όλους τους ενδιαφερομένους, ιδίως δε τους πολεοδόμους και τους αρχιτέκτονες, ώστε αυτοί να λαμβάνουν δεόντως υπόψη το βέλτιστο συνδυασμό ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών, τεχνολογιών υψηλής απόδοσης και τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης κατά το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη δόμηση και την ανακαίνιση βιομηχανικών ή οικιστικών ζωνών.

 

δ) εγκρίνονται κατάλληλα προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, παροχής οδηγιών ή κατάρτισης, με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, για να ενημερώνουν τους πολίτες για τα πλεονεκτήματα και τις πρακτικές λεπτομέρειες της ανάπτυξης και της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

 

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι διαδικασίες:

 

α) ώστε καθεστώτα πιστοποίησης ή ισοδύναμα συστήματα χαρακτηρισμού να γίνουν ή να είναι διαθέσιμα στις 31-12-2012 για τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων, γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας. Τα εν λόγω καθεστώτα μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τα υφιστάμενα καθεστώτα και δομές, ανάλογα με την περίπτωση, και βασίζονται στα κριτήρια του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

 

β) δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τα καθεστώτα πιστοποίησης ή ισοδύναμα συστήματα χαρακτηρισμού που αναφέρονται στην περίπτωση α', καθώς και δημοσιοποίησης καταλόγου εγκαταστατών οι οποίοι διαθέτουν τα σχετικά προσόντα ή είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην περίπτωση α'.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.