Νόμος 4062/12 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Διατάξεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πέντε πρώτα εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του νόμου 3468/2006, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 3851/2010, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Οι τιμές του Πίνακα της παραγράφου 1 αυξάνονται ενιαία κατ' έτος σε ποσοστό 50% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η τελική τιμή σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) της ενέργειας που προκύπτει μετά την αύξηση, στρογγυλοποιείται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.}

 

2. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παραγράφου Α2 του άρθρου 25 του νόμου 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 196 του νόμου 4001/2011, τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

{Για την περίοδο 2013 - 2015, το σύνολο των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αποτελούν πόρο του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του νόμου 2773/1999.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του νόμου 2773/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 23 του νόμου 3175/2003, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που επιμερίζεται ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια σε κάθε Πελάτη, περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και η οποία λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ο κάθε Πελάτης και συντελεστές που διαφοροποιούν τον επιμερισμό κατά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών Πελατών.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις α έως και δ της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η άπαξ έκδοση τμηματικής άδειας λειτουργίας για πλήρως αποπερατωμένο τμήμα τους, που έχει τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια και το οποίο αφορά τουλάχιστον στο 50% της συνολικής ισχύος για την οποία έχει εκδοθεί η οικεία άδεια εγκατάστασης. Η άδεια εκδίδεται μετά από υποβολή επαρκώς αιτιολογημένου αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο, εφόσον η μη ολοκλήρωση του έργου οφείλεται σε εκκρεμοδικία ή σε λογούς που αποδεδειγμένα, δεν συνιστούν παράλειψη ή οποιασδήποτε μορφής υπαιτιότητα του κατόχου της άδειας εγκατάστασης, με την προϋπόθεση ότι έχουν συναφθεί οι αναγκαίες συμβάσεις για την προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου. Η τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια του πλήρως αποπερατωμένου τμήματος του έργου βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.}

 

5. Αιτήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής των περιπτώσεων δ', ε' και ζ' έως και ι)ε' του πίνακα τιμολόγησης παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3468/2006 (Α' 129), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010), οι οποίες υποβάλλονται μέχρι τις 31-05-2013, εξετάζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ι1.6 του άρθρου Ι του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013).

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Ο αρμόδιος Διαχειριστής με απόφαση του χορηγεί μέσα σε 4 μήνες από την κατάθεση σχετικού αιτήματος μη δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης. Προκειμένου για σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης:

 

α) για τους οποίους απαιτείται έκδοση άδειας παραγωγής, ο υποψήφιος παραγωγός προσκομίζει στον αρμόδιο Διαχειριστή την απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) του σταθμού, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, προκειμένου για την έκδοση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, που δεσμεύει τον αρμόδιο Διαχειριστή και τον δικαιούχο για 4 έτη.

 

β) που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4, αλλά υπόκεινται σε διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή πρότυπης περιβαλλοντικής δέσμευσης, ο υποψήφιος παραγωγός προσκομίζει στον αρμόδιο Διαχειριστή την απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή της πρότυπης περιβαλλοντικής δέσμευσης του σταθμού, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, προκειμένου για την έκδοση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, που δεσμεύει τον αρμόδιο Διαχειριστή και τον δικαιούχο για 6 μήνες.

 

γ) που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 και από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή τους σταθμούς του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του παρόντος, ο αρμόδιος Διαχειριστής με απόφαση του χορηγεί εξ' αρχής οριστική Προσφορά Σύνδεσης, που δεσμεύει τον αρμόδιο Διαχειριστή και τον δικαιούχο και ισχύει για 6 μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της, εφόσον κατά την υποβολή από τον δικαιούχο στον αρμόδιο Διαχειριστή της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων του σταθμού, κατά περίπτωση για τις περιπτώσεις α' και β', ή της σχετικής αίτησης για Προσφορά Σύνδεσης στην περίπτωση γ', υφίσταται διαθέσιμη χωρητικότητα στα αντίστοιχα ηλεκτρικά δίκτυα. Εάν δεν υφίσταται διαθέσιμη χωρητικότητα, για τις περιπτώσεις α' και β, ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί τροποποιημένη, σε σχέση με τη μη δεσμευτική, οριστική Προσφορά Σύνδεσης με ισοδύναμους, κατά το δυνατό, τεχνικούς και οικονομικούς όρους.

 

Η προτεραιότητα στην έκδοση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και δέσμευσης του αντίστοιχου ηλεκτρικού χώρου τηρείται με βάση την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου από τον δικαιούχο στον αρμόδιο Διαχειριστή. Η οριστικοποίηση της Προσφοράς Σύνδεσης γίνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή εντός διαστήματος 1 μήνα από την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

Η διάρκεια ισχύος της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικοποίησης της. Ειδικά στην περίπτωση των σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υποχρεούνται σε έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή την απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων του σταθμού, κατά περίπτωση, εντός 1 μήνα από τη χορήγηση τους, άλλως η διάρκεια ισχύος της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων του σταθμού κατά περίπτωση.

 

Εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ο Σταθμός Παραγωγής έχει Άδεια Εγκατάστασης εν ισχύ η ισχύς της Προσφοράς Σύνδεσης παρατείνεται έως την ημερομηνία λήξης της Αδείας Εγκατάστασης.

 

Η ισχύς των περιπτώσεων β και γ της παρούσης παραγράφου αρχίζει από 04-06-2010.}

 

7. α) Η τροποποίηση, παράταση, ανανέωση, επέκταση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας σταθμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία έχει εκδοθεί η τροποποιηθεί μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου 3468/2006 και με τις προϋφιστάμενες του νόμου 3851/2010 διατάξεις, συντελείται με απόφαση του οργάνου το οποίο έχει χορηγήσει την άδεια ή έχει τροποποιήσει την άδεια αυτή αντίστοιχα για τον οικείο σταθμό και σύμφωνα με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006. Το όργανο που εκδίδει την τροποποίηση, παράταση, ανανέωση ή επέκταση της άδειας εγκατάστασης κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αρμόδιο για την έκδοση της οικείας άδειας λειτουργίας, καθώς και την τροποποίηση, παράταση, ανανέωση ή επέκταση αυτής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3468/2006.

 

β) Αίτηση που αφορά στη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας σταθμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία έχει υποβληθεί πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) ολοκληρώνεται ως προς την αξιολόγηση της και εκδίδεται η αντίστοιχη απόφαση χορήγησης της άδειας, καθώς και η οικεία απόφαση τροποποίησης, παράτασης, ανανέωσης ή επέκτασης της άδειας, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες της υπουργικής απόφασης 1958/13-01-2012 διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του σταθμού ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της απόφασης αυτής.

 

8. Η μόνη παράγραφος του άρθρου 21 του νόμου 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011) αριθμείται 1 και προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:

 

{2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και όσον αφορά στην περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του νόμου 2637/1998 όπως ισχύει, εξαιρούνται φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης μετά τις 04-06-2010 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και σταθμοί λοιπών τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.}

 

9. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Εξαιτίας της κατάργησης των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου δεν κωλύεται η συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που πρόκειται να εγκατασταθούν σε γη που κείται εκατέρωθεν του άξονα των εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι 600 m, για την οποία γη έχει εκδοθεί πράξη αρμόδιου οργάνου από τις 17-10-2005 μέχρι και τις 31-03-2011, με την οποία διαπιστώνεται ότι η γη εμπίπτει στις καταργούμενες διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, και για τα οποία έχει υποβληθεί μέχρι την έκδοση του παρόντος νόμου αίτημα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης.}

 

10. α) Υποψήφιοι παραγωγοί υπέρ των οποίων έχουν εκδοθεί οριστικές προσφορές σύνδεσης που αφορούν σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), που εγκαθίστανται σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας και των οποίων η χρονική διάρκεια ισχύος, όπως αυτή αναγράφεται σε αυτές, έχει Λήξει μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011) ή λήγει εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, δύνανται, εντός μηνάς από τη δημοσίευση του παρόντος, να επανεπιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους. καταθέτοντας σχετική αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή, συνοδευόμενη από την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής οίκοθεν ΥΑΠΕ/Φ1/24839/25-11-2010 (ΦΕΚ 1901/Β/2010). Ο αρμόδιος Διαχειριστής εξετάζει τις αιτήσεις αυτές κατά προτεραιότητα και, εάν είναι τεχνικό δυνατό, επικαιροποιεί τη σχετική Προσφορά Σύνδεσης, διαφορετικά χορηγεί νέα Προσφορά με ισοδύναμους, κατά το δυνατόν, τεχνικούς και οικονομικούς όρους.

 

β) Υποψήφιοι παραγωγοί υπέρ των οποίων έχουν εκδοθεί οριστικές προσφορές σύνδεσης που αφορούν σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) που εγκαθίστανται σε γη που κείται εκατέρωθεν του άξονα των εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι εξακοσίων μέτρων, για την οποία έχει εκδοθεί σχετική διαπιστωτική πράξη από τις 17-10-2005 μέχρι και τις 30-03-2011 και των οποίων η χρονική διάρκεια ισχύος, όπως αυτή αναγράφεται σε αυτές, έχει λήξει μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) ή λήγει εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, δύνανται, εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, να επανεπιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας σχετική αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή, συνοδευόμενη από την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής οίκοθεν ΥΑΠΕ/Φ1/24839/25-11-2010 (ΦΕΚ 1901/Β/2010). Ο αρμόδιος Διαχειριστής του Δικτύου εξετάζει τις αιτήσεις αυτές κατά προτεραιότητα και, εάν είναι τεχνικά δυνατόν, επικαιροποιεί τη σχετική Προσφορά Σύνδεσης, διαφορετικά χορηγεί νέα Προσφορά με ισοδύναμους, κατά το δυνατό, τεχνικούς και οικονομικούς όρους.

 

11. α) Από τη δημοσίευση του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και μέχρι την έκδοση της απόφασης τις παραγράφου 2 του άρθρου 12 αυτού, η αδειοδοτική διαδικασία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και των συνοδών έργων αυτών, συνεχίζεται ακωλύτως, στη βάση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ανεξαρτήτως του θεσμικού πλαισίου που ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο έκδοσης τους, ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων βάσει του ανωτέρω νόμου. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα:

 

α)α) Τα απαιτούμενα στοιχεία (δικαιολογητικά και μελέτες), που αποτελούσαν μέρος του φακέλου για την έκδοση της καταργηθείσας, με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4014/2011, έγκρισης επέμβασης, προσκομίζονται στο πλαίσιο της σύνταξης και υπογραφής πρωτοκόλλου εγκατάστασης στην έκταση, όπου θα εγκατασταθεί ο σταθμός, από την οικεία δασική αρχή και μετά τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης εφόσον απαιτείται, και

 

β)β) Το δικαίωμα χρήσης της έκτασης, όπου θα εγκατασταθεί ο σταθμός, απαιτείται να έχει εξασφαλιστεί πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης μόνο κατά το μέρος που αυτή δεν είναι δημόσια.

 

β) Για την περίπτωση έκτασης που διαχειρίζεται η δασική Υπηρεσία, για τη διαπίστωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος η αρμόδια δασική αρχή εκδίδει σχετική βεβαίωση.

 

γ) Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 4014/2011, για όσα αιτήματα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης εκκρεμούσαν κατά την ημερομηνία έκδοσής της.

 

δ) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

12. α) Είναι δυνατή η προσαύξηση έως 10% των τιμών που κάθε φορά προβλέπονται για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται μέσω φωτοβολταϊκών σταθμών, υπό την προϋπόθεση ποσοστό τουλάχιστον 70% του κόστους του εξοπλισμού των εν λόγω σταθμών να προέρχεται από προϊόντα που παρήχθησαν σε χωρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα όρια ισχύος των σταθμών για τους οποίους θα ισχύει η προσαύξηση, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό του εξοπλισμού, το ακριβές ύψος της προσαύξησης, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις διαπίστωσης της προέλευσης του εξοπλισμού, η εξειδίκευση του κόστους εξοπλισμού και των εργασιών παραγωγής του, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 

β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου αφορούν σε σταθμούς για τους οποίους κατατίθεται αίτηση για άδεια εγκατάστασης ή, εάν δεν προβλέπεται άδεια εγκατάστασης, αίτηση για υπογραφή σύμβασης σύνδεσης μετά την έναρξη ισχύος της περίπτωσης α' της παρούσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 

13. α) Εκκρεμή αιτήματα για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης, που υποβλήθηκαν στους αρμόδιους διαχειριστές, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτημάτων, εξαιρουμένων των αιτημάτων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, κατόπιν επιβεβαίωσης του ενδιαφέροντος τους, με την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής του επόμενου εδαφίου, εφόσον αφορούν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), για τους οποίους πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)α) για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σταθμών υποβλήθηκαν αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προ της δημοσίευσης του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010), οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν στον ειδικό κατάλογο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου,

 

β)β) για τους εν λόγω σταθμούς εκδόθηκαν από τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, εφόσον κατά περίπτωση απαιτούνται.

 

β) Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής σταθμών της περίπτωσης α', δύνανται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή, εκδιδόμενη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και τον τύπο του παραρτήματος της υπουργικής απόφασης οίκοθεν ΥΑΠΕ/Φ1/24839/25-11-2010 (ΦΕΚ 1901/Β/2010), απευθυνόμενη στον αρμόδιο διαχειριστή, αορίστου ή ορισμένης διάρκειας (κατ' ελάχιστον διετούς), υποχρεωτικά ανανεούμενη προ της λήξεως της, και μέχρι την έκδοση άδειας λειτουργίας, ύψους 150.000 ευρώ ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος της άδειας παραγωγής σε μεγαβάτ (MW), για σταθμούς ισχύος έως 2 MW, μειούμενου κατά 40% για το τμήμα της ισχύος που υπερβαίνει τα 2 MW. Σε περίπτωση μη αποδοχής της χορηγούμενης προσφοράς σύνδεσης, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλεται στον αρμόδιο διαχειριστή.

 

γ) Η επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος των κατόχων αδειών παραγωγής της περίπτωσης α' με προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου, συνιστά δέσμευση για ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας των σκοπούμενων σταθμών εντός του χρόνου ισχύος των χορηγούμενων οριστικών προσφορών σύνδεσης, υπό την προϋπόθεση τήρησης της οποίας θα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή με την έκδοση της άδειας λειτουργίας, άλλως θα καταπίπτει υπέρ του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του νόμου 2773/1999.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.