Νόμος 4203/13 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 39 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012) καταργείται.

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) καταργείται.

 

3. Η περίπτωση γ' του πίνακα της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3468/2006 καταργείται.

 

4. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται τα άρθρα 34 - 39 του από 05-09-1935 προεδρικού διατάγματος Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί Ναξίας Σμύριδας ((ΦΕΚ 408/Α/1935) αναδημοσίευση (ΦΕΚ 429/Α/1935)) και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα, που ρυθμίζονται στο άρθρο 33 του από [ΠΔ] 05-09-1935 προεδρικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του παρόντος.

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 4001/2011 καταργείται. Στο δεύτερο και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 4001/2011 διαγράφεται η λέξη υπόλοιπα. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 4001/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτή περικόπτονται οι αποδοχές αυτών ανάλογα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.}

 

6. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του νόμου 4001/2011 καταργείται.

 

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002 καταργείται.

 

8. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του νόμου 3054/2002 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.