Νόμος 4093/12 - Άρθρο i

Παράγραφος Ι: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος Ι1: Κατάργηση ελάχιστων νόμιμων αμοιβών

 

H αμοιβή για η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οι προβλεπόμενες στο προεδρικό διάταγμα 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010) ως ελάχιστες νόμιμες αμοιβές καταργούνται. Οι εισφορές και τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής.

 

Υποπαράγραφος Ι2: Ρυθμίσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

 

1. Επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, η οποία υπολογίζεται επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 01-07-2012 έως και 30-06-2014 και αφορά τους λειτουργούντες σταθμούς, καθώς και όσους σταθμούς τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής.

 

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ φόρου προστιθέμενης αξίας, τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον Παραγωγό στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, και ανέρχεται:

 

α) Σε 25% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους έως 31-12-2011.

 

β) Σε 30% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 01-01-2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του νόμου 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοιχεί σε μήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012.

 

γ) Σε 27% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 01-01-2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του νόμου 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοιχεί στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 09-08-2012.

 

δ) Σε 10% για τους λοιπούς σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τους σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη έτος η υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εισφοράς.

 

Η ανωτέρω εισφορά δεν επιβάλλεται στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του νόμου 3734/2009, που αντιστοιχεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 09-08-2012, καθώς και για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

 

Τα ποσά που αντιστοιχούν στην ανωτέρω εισφορά υπολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε εκκαθάριση από τη Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από τη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποτελούν έσοδο του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του νόμου 2773/1999. Για τον υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ι2.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ι2.1 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΓ8.4 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

2. Η παράγραφος 5)α) του άρθρου 27Α του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 186 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5.α) Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό συνάπτεται για είκοσι έτη, συνομολογείται με την τιμή αναφοράς που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στην τιμή που ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας ή, αν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, κατά την ημερομηνία της ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού.

 

Ο αρμόδιος διαχειριστής υποχρεούται στη θέση του φωτοβολταϊκού σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, στην ενεργοποίηση της σύνδεσής του, εντός προθεσμίας ενός μήνα από τότε που ο ενδιαφερόμενος θα δηλώσει την ετοιμότητα του σταθμού για έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας ή για ενεργοποίηση της σύνδεσης, εφόσον, κατά την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα προβλεπόμενα στην οικεία σύμβαση σύνδεσης έργα επέκτασης για σύνδεση ή έχει παρέλθει ο συνομολογημένος στην σύμβαση σύνδεσης χρόνος υλοποίησης των εν λόγω έργων.

 

Εάν παρέλθει άπρακτο το ανωτέρω διάστημα του ενός μήνα για λόγους οφειλόμενους σε υπαιτιότητα του διαχειριστή, που διαπιστώνεται από τον ίδιο και γνωστοποιείται εγγράφως προς τον Λειτουργό της Αγοράς ή τον διαχειριστή για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά κατά περίπτωση, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στην τιμή που ίσχυε κατά την ημερομηνία παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας του ενός μήνα. Η ανωτέρω έγγραφη γνωστοποίηση παρέχεται μόνον από ειδικώς εντεταλμένα προς τούτο όργανα του αρμόδιου διαχειριστή, που ανακοινώνονται στον Λειτουργό της Αγοράς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Σε κάθε περίπτωση η θέση του φωτοβολταϊκού σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσής του, θα πρέπει να λάβει χώρα εντός προθεσμίας 3 μηνών από την υποβολή σχετικού αιτήματος, εφόσον, κατά την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα προβλεπόμενα στην οικεία σύμβαση σύνδεσης έργα επέκτασης για σύνδεση ή έχει παρέλθει ο συνομολογημένος στη σύμβαση σύνδεσης χρόνος υλοποίησης των εν λόγω έργων. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ο διαχειριστής αποζημιώνει τον ενδιαφερόμενο: α) με το μισό του κόστους των έργων σύνδεσης, όπως αυτό αναγράφεται στη σχετική σύμβαση, εάν ο διαχειριστής ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του εντός διαστήματος 4 μηνών από την υποβολή του αρχικού αιτήματος ή β) με το σύνολο του κόστους των έργων σύνδεσης σε κάθε άλλη περίπτωση.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού για λόγους οφειλόμενους σε υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου, η οποία διαπιστώνεται από τον διαχειριστή και γνωστοποιείται εγγράφως προς τον Λειτουργό της Αγοράς ή τον διαχειριστή για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά κατά περίπτωση, ιδίως σε περίπτωση ανακρίβειας της δήλωσης περί ετοιμότητας του δεύτερου εδαφίου, το αίτημα απορρίπτεται και ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει εκ νέου αίτημα για θέση του φωτοβολταϊκού σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, για ενεργοποίηση της σύνδεσής του, αφού παρέλθουν τουλάχιστον 6 μήνες από την υποβολή του προηγούμενου αιτήματός του.}

 

3. Για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ή έχει υποβληθεί αίτηση με πλήρη φάκελο για σύναψη σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που ίσχυε κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης ή υποβολής της αίτησης με πλήρη φάκελο, υπό την προϋπόθεση ότι η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους, θα λάβει χώρα:

 

α. Για τους σταθμούς ισχύος έως και 10 MW, εντός απώτατου χρονικού διαστήματος 4 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ή ενωρίτερα, όποτε συμπληρωθούν 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, της παραγράφου 5)α) του άρθρου 27Α του νόμου 3734/2009, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με τον παρόντα νόμο.

 

β. Για τους σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης από 10MW καθώς και για τους σταθμούς ισχύος μικρότερης των 10MW, σε περίπτωση που για τη σύνδεσή τους τα αναγκαία νέα έργα σύνδεσης απαιτούν την κατασκευή ενός τουλάχιστον νέου Υποσταθμού YT/MT, εντός απώτατου χρονικού διαστήματος 12 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ή ενωρίτερα, όποτε συμπληρωθούν 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, της παραγράφου 5(α) του άρθρου 27Α του νόμου 3734/2009, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με τον παρόντα νόμο.

 

Εάν η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας, ή εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσης των ανωτέρω σταθμών δεν λάβει χώρα εντός των ανωτέρω προθεσμιών, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον πίνακα του άρθρου 27Α του νόμου 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, και αντιστοιχεί στην τιμή που ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας ή της ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού κατά περίπτωση.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 3468/2006 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Η σύμβαση σύνδεσης συνάπτεται εντός διαστήματος 3 μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος με πλήρη φάκελο για σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, και εντός 6 μηνών για τους σταθμούς του άρθρου 3. Οι Διαχειριστές υλοποιούν τα έργα σύνδεσης που αναλαμβάνουν συμβατικά σε διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει από την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης:

 

α) τους 12 μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ,

β) τους 18 μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο εφόσον απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ και

γ) τους 24 μήνες για τους σταθμούς που συνδέονται στο Σύστημα.

 

Με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή τους, που κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, οι διαχειριστές μπορούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να θέτουν μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια για την υλοποίηση των έργων σύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό δυσκολίας κατασκευής των έργων αυτών. Η υποχρέωση των Διαχειριστών για υλοποίηση των έργων σύνδεσης εντός των ανωτέρω προθεσμιών δεν ισχύει για:

 

α) συγκροτήματα αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 150 MW,

β) αιολικά πάρκα που συνδέονται με το Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου και

γ) άλλα αναλόγου μεγέθους σύνθετα έργα.}

 

Υποπαράγραφος Ι3: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3054/2002

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Μεταφορέας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων με ένα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 μέσα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ι3.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών καθορίζονται λεπτομέρειες για την διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων από τους κατόχους αδειών του παρόντος νόμου.}

 

3. Στο άρθρο 5Α του νόμου 3054/2002 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Η μεταφορά των βιοκαυσίμων και βιορευστών που διαθέτουν οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων πραγματοποιείται με βυτιοφόρα (Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης και Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης), ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Ο κάτοχος άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.

 

Οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των βιοκαυσίμων και βιορευστών τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτόν, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων.

 

Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση των βιοκαυσίμων και βιορευστών των κατόχων άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς του, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήματος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ι3.3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων (βυτιοφόρων οχημάτων ή πλωτών εφοδιαστικών μέσων) που να μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και την ομαλή και συνεχή διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται ο κάτοχος της άδειας Εμπορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τροφοδοσίας γεωγραφικών περιοχών που μπορεί να έχουν επιβληθεί στον κάτοχο της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του νόμου αυτού.

 

Τα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης και Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης) και πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια ή σλέπια), ιδιόκτητα και μισθωμένα, πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας Εμπορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς του, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα των εταιρειών Εμπορίας κατηγορίας Β1 και Β2 πρέπει να φέρουν επιπλέον ειδικά σήματα. Η δαπάνη εγκατάστασης των ανωτέρω σημάτων βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου όπου απαιτείται, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων και οι τεχνικές λεπτομέρειες ανά είδος καυσίμου.}

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Ο κάτοχος άδειας Εμπορίας έχει, σύμφωνα με τους όρους αυτής, την υποχρέωση της ομαλούς και συνεχούς τροφοδοσίας της αγοράς και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ι3.5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Οι κάτοχοι άδειας Εμπορίας μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων) μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτό, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων άδειας Εμπορίας, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ι3.6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους άδειας Εμπορίας. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α' και β' της παραγράφου 3 που δεν προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο άδειας Εμπορίας με βάση αποκλειστική σύμβαση και δεν φέρουν στο πρατήριό τους το εμπορικό σήμα αυτού (Ανεξάρτητα Πρατήρια) μπορούν να προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα και από κατόχους άδειας Διύλισης, αποκλειστικά για τα πρατήριά τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5.

 

Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να προβαίνουν στον εκτελωνισμό των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων.

 

Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας, κατά τα ανωτέρω, πραγματοποιείται με βυτιοφόρα (Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης και Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης), ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Ο κάτοχος άδειας Λιανικής Εμπορίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.

 

Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α', β' και γ' της παραγράφου 3, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Πρατηρίων, μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτό, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων άδειας Λιανικής Εμπορίας, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων.

 

Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων των κατόχων άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α', β' και γ' της παραγράφου 3, πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας Εμπορίας, εφόσον προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο άδειας Εμπορίας με βάση αποκλειστική σύμβαση και φέρουν στο πρατήριό τους το εμπορικό σήμα αυτού, άλλως, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της Άδειας Λιανικής Εμπορίας, του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας στην οποία ανήκουν, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήματος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ι3.7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

8. Η παράγραφος 8 του άρθρου 15 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. α. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι άδειας που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου αυτού ή από μεταφορείς που δεν έχουν συνάψει σύμβαση μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων με κατόχους αδειών του ίδιου άρθρου. Επίσης, δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από και προς εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ή δεν λειτουργούν νόμιμα. Στα παραστατικά διακίνησης πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης προς την οποία πρόκειται να γίνει η παράδοση.

 

β. Στις περιπτώσεις του άρθρου 5Α παράγραφος 4, του άρθρου 6 παράγραφοι 7 και 8 και του άρθρου 7 παράγραφος 2, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων, ο μεταφορέας, στον οποίον ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος και κάτοχος της αντίστοιχης άδειας αναθέτει με σύμβαση τη μεταφορά του προϊόντος, έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα του προϊόντος που διακινεί κατά το στάδιο της μεταφοράς.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ι3.8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

9. Η παράγραφος 8)α του άρθρου 15 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

(8)α. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από κατόχους άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, με μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης και Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν:

 

α)α) σε εμφανές σημείο, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας Εμπορίας, άδειας Λιανικής Εμπορίας ή Συνεταιρισμού ή Κοινοπραξίας αυτών, ή άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχουν συνάψει σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5)γ και 8, του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του άρθρου 5Α παράγραφος 4 του νόμου αυτού, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, και

 

β)β) ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS). Η δαπάνη εγκατάστασης του συστήματος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών, καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου όπου απαιτείται, καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του ανωτέρω συστήματος, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης και Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης) και πλωτών εφοδιαστικών μέσων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του συστήματος με το οποίο θα αντλούνται και θα αξιοποιούνται οι πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS) των μεταφορικών μέσων.

 

β. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων με βυτιοφόρα (Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης και Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν:

 

α)α) πιστοποιητικό ADR του βυτιοφόρου και του οδηγού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης [Α] 35043/2524/2010 (ΦΕΚ 1385/Β/2010) όπως ισχύει, καθώς και

 

β)β) ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα ψηφιακής ταυτότητας του βυτιοφόρου και των ρυμουλκούμενων αυτού, εφόσον υπάρχουν. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήματος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του ανωτέρω σήματος, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης και Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης) που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

γ. Στα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης και Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, των κατόχων άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, δύναται να εγκατασταθούν ηλεκτρονικά συστήματα διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη διακίνηση προμετρημένων ποσοτήτων καυσίμου, μέσω σφράγισης των διαμερισμάτων, με δυνατότητα τηλεματικής μεταφοράς δεδομένων, σχετικών με την οποιαδήποτε παρέμβαση κατά τη διακίνηση. Η δαπάνη εγκατάστασης του συστήματος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και Ναυτιλίας και Αιγαίου όπου απαιτείται, καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης των ανωτέρω συστημάτων, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης και Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης) που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται τα σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων που δύναται να έχουν στη κατοχή τους οι εταιρείες που διαθέτουν άδεια Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων και ιδίως: α) οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας, β) οι όροι και οι περιορισμοί ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με τις άδειες κυκλοφορίας, γ) η διαδικασία έκδοσης των αδειών, δ) οι αρμόδιες για την έκδοση αρχές και τα υποβαλλόμενα ενώπιον τους δικαιολογητικά και ε) οι μεταβατικές ρυθμίσεις για της ήδη διαθέτουσες άδειες κυκλοφορίας εταιρείες.}

 

10. Η παράγραφος 11 του άρθρου 15 του νόμου 3054/2002, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 320 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), αναριθμείται σε 12 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Τα υγρά καύσιμα που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ιχνηθετούνται με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα συγκεκριμένα είδη υγρών καυσίμων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση και ρυθμίζονται τεχνικά ζητήματα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ανά είδος καυσίμου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Υγρά καύσιμα που καταναλώθηκαν, διακινήθηκαν ή αποθηκεύτηκαν κατά τα ανωτέρω και δεν ανιχνεύεται η σήμανσή τους με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες, θεωρούνται παράνομα, έστω κι αν διαθέτουν σχετικά παραστατικά.}

 

11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Όποιος χωρίς νόμιμη άδεια ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 8)α περίπτωση α' του νόμου αυτού διυλίζει, αποθηκεύει, εμπορεύεται, διακινεί, παραδίδει, προμηθεύει, εφοδιάζει, εμφιαλώνει ή πωλεί αργό πετρέλαιο ή πετρελαιοειδή ή άλλα ενεργειακά προϊόντα υπό την έννοια του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και χρηματική ποινή 10.000 μέχρι 50.000 €.}

 

Υποπαράγραφος Ι4: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 4001/2011

 

Ο νόμος 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Σε περίπτωση που έργα, τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, δεν υλοποιούνται για λόγους οφειλόμενους σε πταίσμα του αρμόδιου Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63Θ εφόσον πρόκειται για το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου ή το άρθρο 108 εφόσον πρόκειται για το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, δύναται να ανατίθενται σε Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 63Ι ή 111 του παρόντος νόμου, όλες ή συγκεκριμένες αρμοδιότητες του διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτές καθορίζονται με τα άρθρα 68 και 94 αντίστοιχα, σε περίπτωση διαρκούς παραβίασης εκ μέρους του αντίστοιχου Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς των υποχρεώσεων που υπέχει από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, και, ιδίως, σε περίπτωση κατ' εξακολούθηση μεροληπτικής συμπεριφοράς προς όφελος της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης στην οποία ανήκουν.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η τοποθέτηση ή η απομάκρυνση του Υπευθύνου Συμμόρφωσης Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63Η και 107, καθώς και οι όροι της σχετικής εντολής που αυτοί λαμβάνουν από το Εποπτικό Συμβούλιο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς, υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.}

 

4. Το άρθρο 62 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 62

 

1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 

(α) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται:

 

(α)α) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο επί επιχείρησης που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και συγχρόνως να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή σε Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε

 

(β)β) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο επί Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή επί Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας και συγχρόνως να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.

 

(β) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορίζουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με εκπροσωπευτική εξουσία σε Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου και

 

(γ) Το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με εκπροσωπευτική εξουσία τόσο σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου όσο και σε Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

 

2. Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α' και β', περιλαμβάνουν ειδικότερα:

 

(α) την εξουσία άσκησης δικαιωμάτων ψήφου,

 

(β) την εξουσία διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση ή

 

(γ) την κατοχή πλειοψηφικού μεριδίου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

 

3. Η υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 61 θεωρείται ότι πληρούται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν στην κυριότητά τους Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου έχουν συστήσει κοινοπραξία, η οποία ενεργεί ως Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε δύο ή περισσότερα κράτη - μέλη για τα εν λόγω Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Ουδεμία άλλη επιχείρηση επιτρέπεται να συμμετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ ως ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος ή αν έχει πιστοποιηθεί ως ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς για τους σκοπούς του Κεφαλαίου IV της ίδιας Οδηγίας.

 

4. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εφόσον το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, στοιχεία α', β' και γ', είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλος φορέας, οργανισμός ή κρατικός λειτουργός του Δημόσιου Τομέα, τότε δύο διαφορετικοί φορείς του Δημόσιου Τομέα που ασκούν Έλεγχο αφ' ενός στο διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και αφ' ετέρου σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν θεωρούνται ότι είναι το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα, εφόσον δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου τρίτου φορέα του Δημόσιου Τομέα.

 

5. Οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και το προσωπικό τους υπόκεινται στις υποχρεώσεις εχεμύθειας σύμφωνα με το άρθρο 66 του παρόντος ως προς τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.

 

6. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να αποκτούν τον Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα άμεσα ή έμμεσα επί διαχωρισμένων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της χώρας ή άλλων κρατών - μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

7. Κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση που έχει στην κυριότητά της σύστημα μεταφοράς σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του παρόντος.}

 

5. Μετά το άρθρο 63 προστίθενται άρθρα 63Α έως 63Ι, ως εξής:

 

{Άρθρο 63Α: Ειδικές διατάξεις για τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

 

1. Ειδικώς όσον αφορά στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο οποίος συστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 33/2007 (ΦΕΚ 31/Α/2007) κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 7 του νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 για τους Διαχωρισμένους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, εφόσον η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου εξακολουθεί να συμμετέχει στο μετοχικό του κεφάλαιο.

 

Στην περίπτωση αυτή στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 63Β ως και 63Θ και η παράγραφος 4 του άρθρου 63Ι.

 

2. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου δικαιούται ανά πάσα στιγμή να μεταβιβάσει τις μετοχές του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου που της ανήκουν. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται και στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63.

 

Άρθρο 63Β: Πάγια στοιχεία, εξοπλισμός, προσωπικό και ταυτότητα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και σχέσεις του με τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου

 

(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

 

1. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στελεχώνεται με όλο το ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλίζεται με όλους τους τεχνικούς, υλικούς και οικονομικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο του παρόντος νόμου και για την άσκηση της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Ειδικότερα:

 

(α) Τα πάγια στοιχεία που είναι απαραίτητα για την άσκηση της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Μεταφοράς, είναι ιδιοκτησία του, όπως ορίζεται με το άρθρο 7 του νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005).

 

(β) Το προσωπικό που είναι απαραίτητο για την άσκηση της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης όλων των εταιρικών καθηκόντων, πέραν του προσωπικού που έχει ήδη μεταφερθεί στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 34/2007 (ΦΕΚ 31/Α/2007) κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του νόμου 3428/2005, προσλαμβάνεται αποκλειστικά από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

(γ) Η εκμίσθωση προσωπικού και η παροχή υπηρεσιών προς οποιοδήποτε και από οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρηση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου απαγορεύεται. Ωστόσο, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 

(α)α) η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος άλλων Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου,

(β)β) διατίθεται σε όλους τους Χρήστες υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις,

(γ)γ) δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό κατά την παραγωγή ή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, και

(δ)δ) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

2. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 63Ε του παρόντος, οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι για μελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή / και για την αντικατάσταση των υφιστάμενων πάγιων στοιχείων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου παρέχονται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εύθετο χρόνο από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, κατόπιν σχετικού αιτήματός του.

 

3. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου απαγορεύεται:

 

(α) Να δημιουργεί σύγχυση με την ταυτότητα, τις ανακοινώσεις, τα σήματα και τις εγκαταστάσεις του, όσον αφορά την ιδιαίτερη ταυτότητα της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ή οιουδήποτε μέρους της.

 

(β) Να μοιράζεται συστήματα πληροφορικής ή εξοπλισμό, χώρους και συστήματα ασφαλείας με οποιοδήποτε τμήμα της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ή να συνεργάζεται με τους ίδιους συμβούλους ή εξωτερικούς εργολάβους για τα συστήματα πληροφορικής ή τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφαλείας του.

 

(γ) Να αναθέτει τον έλεγχο των λογαριασμών του σε ελεγκτή που ελέγχει τους λογαριασμούς της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ή άλλου τμήματος ή κλάδου αυτής.

 

4. Είναι δυνατή η τροποποίηση της επωνυμίας του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3.

 

Άρθρο 63Γ: Μέτρα ανεξαρτησίας του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

 

(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 63Ε, 63Θ παράγραφοι 9 και 10 και 63Ι, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν στους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου συμπεριλαμβανομένης της άντλησης κεφαλαίων στη χρηματαγορά, ιδίως μέσω δανεισμού και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του.

 

2. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ενεργεί πάντα κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται για την ομαλή και αποτελεσματική διενέργεια της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και για την ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικού, ασφαλούς και οικονομικού Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

3. Τυχόν θυγατρικές επιχειρήσεις της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου που εκτελούν δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας Φυσικού Αερίου, απαγορεύεται να αποκτήσουν άμεση ή έμμεση συμμετοχή στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δεν έχει ούτε άμεση ούτε έμμεση συμμετοχή σε θυγατρικές επιχειρήσεις της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας Φυσικού Αερίου ούτε λαμβάνει μερίσματα ή άλλο οικονομικό όφελος από τις επιχειρήσεις αυτές.

 

4. Η συνολική οργανωτική δομή και το καταστατικό του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου διασφαλίζουν την ουσιαστική ανεξαρτησία του σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου απαγορεύεται να ορίζει άμεσα ή έμμεσα την ανταγωνιστική συμπεριφορά του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε σχέση με τις καθημερινές δραστηριότητές του και τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ή σε σχέση με τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία του Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 63Θ του παρόντος.

 

5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τα άρθρα 13 παράγραφος 1, 14 παράγραφος 1 στοιχείο (α), 16 παράγραφοι 2, 3 και 5, 18 παράγραφος 6 και 21 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 715/2009, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δεν προβαίνει σε διακρίσεις κατά προσώπων ή φορέων και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό στον τομέα της παραγωγής ή προμήθειας Φυσικού Αερίου.

 

6. Όλες οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης δανείων προς τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις συνθήκες της αγοράς. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται να διατηρεί λεπτομερή αρχεία των εν λόγω εμπορικών και οικονομικών σχέσεων και να τα θέτει στη διάθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατόπιν αιτήσεώς της.

 

7. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποβάλλει προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας όλες τις εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες με τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, οι οποίες θεωρούνται ως εγκριθείσες σιωπηρώς, αν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν φέρει αντιρρήσεις εντός προθεσμίας 30 ημερών από την υποβολή των συμφωνιών προς έγκριση.

 

8. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ενημερώνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τους οικονομικούς πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος και είναι διαθέσιμοι για μελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή / και για την αντικατάσταση των παρόντων παγίων στοιχείων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

9. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου απαγορεύεται:

 

(α) να προβαίνει σε πράξεις που παρεμποδίζουν ή επηρεάζουν τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου κατά τη συμμόρφωσή του προς τις υποχρεώσεις που αυτός υπέχει σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο,

 

(β) να απαιτεί από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου να ζητά έγκριση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.

 

10. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συνεπάγονται την κοινοποίηση εκ μέρους του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου, είναι αυτοδικαίως άκυρες. Η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του άρθρου 35Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε μέτοχο ή τρίτο που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

Άρθρο 63Δ: Ανεξαρτησία του προσωπικού και διοίκηση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

 

(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

 

1. Οι αποφάσεις σχετικά με το διορισμό, την ανανέωση και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της διάρκειας της περιόδου απασχόλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, λαμβάνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67 του παρόντος και καθίστανται δεσμευτικές, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2.

 

2. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη διάρκεια, την ανανέωση και τη λήξη της θητείας των προσώπων που διορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, και οι λόγοι κάθε προτεινόμενης απόφασης λήξης της περιόδου απασχόλησης, κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Οι όροι αυτοί καθίστανται δεσμευτικοί μόνον εάν, εντός 3 εβδομάδων από την κοινοποίησή τους, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν εγείρει αντιρρήσεις. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί να εγείρει αντιρρήσεις ως προς τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:

 

(α) εφόσον προκύψουν αμφιβολίες αναφορικά με την επαγγελματική ανεξαρτησία του προτεινόμενου προσώπου, ή / και

 

(β) στην περίπτωση πρόωρης λήξης περιόδου απασχόλησης, εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης.

 

3. Τα μισά πλέον ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες και, σε κάθε περίπτωση όλα τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή λαμβάνουν αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και όσοι αναφέρονται απευθείας στα πρόσωπα αυτά για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, δεν πρέπει να κατέχουν επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, η οποία να συνδέεται με τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ή με οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρησή της, πέραν του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ούτε με τους μετόχους που ασκούν τον Έλεγχο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, με εξαίρεση τους υπόλοιπους φορείς, οργανισμούς ή κρατικούς λειτουργούς του Ελληνικού Δημοσίου, για χρονικό διάστημα 3 ετών πριν από το διορισμό τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες που δεν υπόκεινται στον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου δεν πρέπει να έχουν ασκήσει δραστηριότητα διαχείρισης ή άλλη σχετική δραστηριότητα στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών πριν από το διορισμό τους.

 

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, καθώς και το προσωπικό του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δεν πρέπει να έχουν άλλη επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ή με άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρησή ή με τους μετόχους που ασκούν τον Έλεγχό της. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες και το προσωπικό του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου απαγορεύεται να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές ή άλλες κινητές αξίες στη Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ή σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο της κι εν γένει να κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών. Στην απαγόρευση του αμέσως προηγούμενου εδαφίου δεν εμπίπτει η έμμεση κατοχή τέτοιων εταιρικών μεριδίων ή κινητών αξιών μέσω κατοχής μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004) ή μέσω συμμετοχής σε άλλα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές, όπως οι δομημένες τραπεζικές προθεσμιακές καταθέσεις ή οι ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Γ παράγραφος Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970), όπως ισχύει, ή μέσω συμμετοχής σε ομαδικά προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης του κλάδου VIII του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970, ή σε ασφαλιστικούς φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, καθώς και το προσωπικό του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δεν πρέπει να έχουν κανένα συμφέρον ούτε να λαμβάνουν οικονομικό όφελος, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρηση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου. Η αμοιβή τους δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου πέραν των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Δεν συνιστά παράνομο οικονομικό όφελος για τους σκοπούς του παρόντος η έμμεση κατοχή εταιρικών μεριδίων ή κινητών αξιών κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου 4.

 

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες δύνανται να καταγγείλουν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος, την πρόωρη λήξη της απασχόλησής τους, ώστε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος.

 

7. Μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησής τους στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες υποχρεούνται να μην έχουν επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση που να συνδέεται με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρηση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ή με τους μετόχους που ασκούν τον Έλεγχό της για διάστημα 4 ετών. Ομοίως απαγορεύεται στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου να απασχολεί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε οποιαδήποτε επαγγελματική θέση ή ευθύνη ή επιχειρηματική σχέση που να συνδέεται με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρηση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ή με τους μετόχους που ασκούν τον Έλεγχό της για διάστημα 4 ετών από τη λήξη της απασχόλησής τους.

 

8. Οι παράγραφοι 4 έως και 7 εφαρμόζονται σε όλα τα διευθυντικά στελέχη ή / και τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση ή λαμβάνουν αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και όσους αναφέρονται απευθείας στα πρόσωπα αυτά για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

9. Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 8 του παρόντος επιβάλλεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος.

 

Άρθρο 63Ε: Σύνθεση και αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

 

(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 72 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη λήψη των αποφάσεων που μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στην αξία των πάγιων στοιχείων των μετόχων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ειδικότερα των αποφάσεων σχετικά με την έγκριση των ετησίων και μακροπρόθεσμων σχεδίων χρηματοδότησης, τις δανειακές υποχρεώσεις του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και το ύψος των μερισμάτων που διανέμονται στους μετόχους του. Από τις αποφάσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου εξαιρούνται όσες σχετίζονται με τις καθημερινές δραστηριότητες του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, με τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και με τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 71 του παρόντος.

 

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 μέλη τα οποία διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα της ενέργειας. Η σύνθεση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 

(α) 4 μέλη διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου,

 

(β) 2 μέλη διορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο, και

 

(γ) 1 μέλος διορίζεται από το πλέον αντιπροσωπευτικό συνδικαλιστικό όργανο του προσωπικού του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

Ο κατά τα ανωτέρω διορισμός των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου τελεί υπό την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί σιωπηρά, εφόσον η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3 του παρόντος.

 

3. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη διάρκεια και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης ή ανανέωσης, και οι λόγοι κάθε προτεινόμενης απόφασης τερματισμού της περιόδου απασχόλησης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εντός 10 ημερών από το διορισμό, την ανανέωση ή τον τερματισμό της απασχόλησης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, με επιμέλεια των προσώπων που έχουν δικαίωμα διορισμού ή του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να προβάλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 3 εβδομάδων από την κοινοποίηση των προτεινόμενων μελών, εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου 4.

 

4. Η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον 4 εκ των 7 μελών του Εποπτικού Συμβουλίου: (α) δεν κατείχαν καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ή με οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρησή της, πέραν του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ή με τους μετόχους που ασκούν τον Έλεγχό της, με εξαίρεση τους υπόλοιπους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, για χρονικό διάστημα 3 ετών πριν από το διορισμό τους, και (β) συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 4 ως 7 του άρθρου 63Δ του παρόντος.

 

5. Η απόφαση για την πρόωρη λήξη της απασχόλησης οποιουδήποτε μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και εγκρίνεται μόνον εάν, εντός 3 εβδομάδων από την ως άνω κοινοποίηση, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις βάσει αμφιβολιών ως προς την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης της απασχόλησης του μέλους.

 

6. Ο διορισμός με τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και η για οποιονδήποτε λόγο παύση τους υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

7. Οι διατάξεις του άρθρου 23Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

 

8. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας κοινοποίησης των προτεινόμενων μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και τα κριτήρια αξιολόγησης της πλήρωσης των προϋποθέσεων του παρόντος ως προς τη νόμιμη σύνθεση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 63ΣΤ: Συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου

 

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εντός 3 ημερών από το διορισμό των μελών του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63Ε και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του. Το Εποπτικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει στην έδρα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου τουλάχιστον 1 φορά ανά εταιρική χρήση και εκτάκτως όποτε απαιτείται από τις εταιρικές ανάγκες, μετά από πρόσκληση που γνωστοποιείται με επιμέλεια του Προέδρου του στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες πριν από την τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην πρόσκληση επισυνάπτεται έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου που παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 63Η του παρόντος.

 

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο δύνανται να συγκαλέσουν και 2 εκ των μελών του ή ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης με πρόσκληση που κοινοποιείται τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες πριν από την τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, εφόσον δεν είναι αυτός που συγκαλεί τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται εντός της ως άνω προθεσμίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να κοινοποιήσει στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης την αναφερόμενη στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος έκθεση εντός προθεσμίας 3 ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της πρόσκλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για σπουδαίο λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

 

3. Με αίτηση τουλάχιστον 2 εκ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου που κοινοποιείται στα υπόλοιπα μέλη του, τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος συνεδρίαση, αναβάλλεται μια μόνο φορά η λήψη αποφάσεων από το Εποπτικό Συμβούλιο για όλα ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η αίτηση θα πρέπει να ορίζει την ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 7 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή συνέλευση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης.

 

4. Σε κάθε περίπτωση, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και χωρίς την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

 

5. Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον 4 εκ των μελών του. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Κάθε μέλος δύναται να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο ένα άλλο μέλος. Η αντιπροσώπευση αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο που έχει τη θεωρημένη υπογραφή του αντιπροσωπευόμενου μέλους και το οποίο επισυνάπτεται στο ειδικό βιβλίο που τηρείται σύμφωνα με την αμέσως επόμενη παράγραφο. Η αντιπροσώπευση δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα άλλα εκτός των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

 

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων, κατά τη συνεδρίαση, μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν κατά τη συνεδρίαση και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, εφόσον έχει παραστεί κατά τη συνεδρίαση. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους του αντίγραφα των πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου.

 

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, εφόσον η παρουσία του κατά τη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 63Η του παρόντος, ισοδυναμεί με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

 

8. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κοινοποιούνται εντός 5 ημερών από τη λήψη τους στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου που υπάγονται στις πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, καταχωρούνται στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της αρμόδιας αρχής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 7 του παρόντος εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, εφόσον η συμμετοχή του Υπευθύνου Συμμόρφωσης σε αυτές είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 63Η του παρόντος.

 

10. Το καταστατικό δύναται να ορίζει και συντομότερες προθεσμίες σύγκλησης του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και τη δυνατότητά σύγκλισής του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή / και από μετόχους εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

Άρθρο 63Ζ: Ακυρωσία και ακυρότητα των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου

 

1. Οι διατάξεις του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5 έως 11 του άρθρου 35Α, καθώς και των άρθρων 35Β και 35Γ του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, ισχύουν κατ' αναλογική εφαρμογή για τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

Άρθρο 63Η: Πρόγραμμα συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Συμμόρφωσης

 

(Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

 

1. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται να καταρτίσει και να θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά και να διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της συμμόρφωσής του προς το εν λόγω πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των εργαζομένων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται στην έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί σιωπηρά, εφόσον η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν φέρει αντιρρήσεις εντός 3 εβδομάδων από την υποβολή του προγράμματος προς έγκριση. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου εντός 5 ημερών από την έγκρισή του. Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όπως αυτές προσδιορίζονται με το άρθρο 20 του παρόντος, η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

 

2. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης διορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, οπότε υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως Υπευθύνου Συμμόρφωσης. Οι παράγραφοι 2 ως 7 του άρθρου 63Δ του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και για τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.

 

3. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για:

 

(α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος συμμόρφωσης,

 

(β) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης στην οποία καθορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση του προγράμματος συμμόρφωσης και την υποβολή της στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,

 

(γ) την υποβολή έκθεσης στο Εποπτικό Συμβούλιο και την έκδοση συστάσεων σχετικά με το πρόγραμμα συμμόρφωσης και την εκτέλεσή του,

 

(δ) την κοινοποίηση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κάθε ουσιαστικής παράβασης ως προς την εφαρμογή του προγράμματος συμμόρφωσης, και

 

(ε) την υποβολή έκθεσης στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για όλες τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

4. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τις αποφάσεις που προτείνονται σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα ή με μεμονωμένες επενδύσεις στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή είναι η ημερομηνία υποβολής του προγράμματος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στο Εποπτικό Συμβούλιο.

 

5. Εάν η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου στη γενική συνέλευση ή με την ψηφοφορία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου που έχει διορίσει εμποδίζει τη λήψη απόφασης με συνέπεια να παρεμποδίζονται ή να καθυστερούν οι επενδύσεις που βάσει του Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου επρόκειτο να εκτελεστούν στα επόμενα 3 χρόνια, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποχρεούται να το αναφέρει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία στη συνέχεια ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 63Θ του παρόντος.

 

6. Οι όροι που διέπουν την εντολή ή οι όροι απασχόλησης του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της διάρκειας της εντολής του, υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω όροι εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής όλων των πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της εντολής του, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης δεν επιτρέπεται να κατέχει άλλη επαγγελματική θέση, ευθύνη ή συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα, στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ή σε οποιονδήποτε κλάδο ή τμήμα της ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρησή της ή στους ελέγχοντες μετόχους της.

 

7. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει τακτικά έκθεση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και έχει το δικαίωμα να υποβάλει τακτικά έκθεση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, στο Εποπτικό Συμβούλιο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μέχρι και την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του προγράμματος συμμόρφωσης, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου εντός 5 ημερών από την υποβολή της στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Με βάση τις εκθέσεις του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αξιολογεί κάθε έτος την ανεξαρτησία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και μπορεί με απόφασή της να επιβάλει την τροποποίηση του προγράμματος συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτόν τα κατάλληλα μέτρα. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και να υποβάλει προς έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, νέο πρόγραμμα συμμόρφωσης εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος συμμόρφωσης του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου μέχρι και την 30η Απριλίου έκαστου έτους.

 

8. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μπορεί να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποχρεούται να συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις που εξετάζουν τα ακόλουθα θέματα:

 

(α) τους όρους πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009, ειδικότερα όσον αφορά στα τιμολόγια, τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων, την κατανομή δυναμικού και τη διαχείριση της συμφόρησης, τη διαφάνεια, την εξισορρόπηση και τις δευτερογενείς αγορές,

 

(β) έργα που αναλαμβάνονται για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων διασύνδεσης και σύνδεσης για το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και των επενδύσεων σε νέες συνδέσεις μεταφοράς, στην επέκταση του δυναμικού και στη βελτιστοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού για το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου,

 

(γ) αγορές ή πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου απαραίτητες για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

Η μη συμμετοχή του Υπευθύνου Συμμόρφωσης στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δεν συνεπάγεται ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων παρά μόνον εάν δεν έχει λάβει χώρα η νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήση του Υπευθύνου Συμμόρφωσης.

 

9. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με το άρθρο 66 του παρόντος.

 

10. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα και στα γραφεία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, χωρίς προηγούμενη αναγγελία.

 

11. Μετά από προηγούμενη έγκριση της Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να παύσει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με απόφασή της παύει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελματικής επάρκειας.

 

12. Σε περίπτωση παρακώλυσης της δυνατότητας πρόσβασης του Υπευθύνου Συμμόρφωσης στα αρχεία και τις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 20.000 ευρώ ως 100.000 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται και η επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος.

 

13. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με απόφασή της μπορεί να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 

Άρθρο 63Θ: Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και εξουσία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις

 

(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

 

1. Κάθε έτος, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου καταρτίζει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για τα επόμενα 10 έτη.

 

2. Στο σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου καθορίζονται τα έργα της ανάπτυξης, της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, τα οποία απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόμενα 10 έτη από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής των έργων αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος τους. Στο σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιλαμβάνεται διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για τα οποία έχει ληφθεί η απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε νέα έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, η εκτέλεση των οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός των επόμενων 3 ετών.

 

3. Κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου οφείλει να λάβει υπόψη:

 

(α) Στοιχεία της υφιστάμενης και της προβλεπόμενης προσφοράς και ζήτησης φυσικού αερίου.

 

(β) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο.

 

(γ) Τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότητας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, με στόχο την πρόληψη συμφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, άρνησης πρόσβασης ή απαγόρευσης διαμετακόμισης.

 

(δ) Την τροφοδοσία νέων περιοχών με φυσικό αέριο με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών.

 

(ε) Την προστασία του περιβάλλοντος.

 

(στ) Το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 715/2009.

 

(ζ) Τη βιωσιμότητα των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα και τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους, εκτός του πλαισίου του Προγράμματος Ανάπτυξης.

 

4. O Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου οριστικοποιεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και το υποβάλλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

5. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει το υποβληθέν Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε δημόσια διαβούλευση με τους υφιστάμενους και δυνητικούς Χρήστες. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και κάθε ενδιαφερόμενος που τεκμηριώνει έννομο συμφέρον. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και ιδίως οι πιθανές ανάγκες νέων επενδύσεων που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση, δημοσιεύονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στην ιστοσελίδα της.

 

6. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να αποφασίσει σχετικά με τροποποίηση του υποβληθέντος Προγράμματος Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

 

(α) Πιθανές επενδυτικές ανάγκες που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση.

 

(β) Τη συνέπεια του Προγράμματος με το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη συμβατότητα του προγράμματος Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με το διακοινοτικό ή τα περιφερειακά προγράμματα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να απευθύνει σχετικό ερώτημα στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας.

 

7. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στις παραγράφους 5 και 6, εγκρίνει και αναρτά στην ιστοσελίδα της το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και το κοινοποιεί στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και να το κοινοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

 

8. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του Προγράμματος Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

9. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δεν εκτελέσει μία επένδυση που σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, όπως κάθε φορά ισχύει, ήταν προγραμματισμένη να εκτελεσθεί κατά τα επόμενα 3 έτη, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι πέραν του ελέγχου του, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να λάβει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την εκτέλεση της επένδυσης, εφόσον αυτή εξακολουθεί να έχει λόγο ύπαρξης βάσει του πλέον πρόσφατου Προγράμματος Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου:

 

(α) Να απαιτήσει από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου να εκτελέσει την εν λόγω επένδυση.

 

(β) Να διοργανώσει διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, ανοικτή σε κάθε επενδυτή για την εν λόγω επένδυση.

 

(γ) Να υποχρεώσει τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου να δεχθεί αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις και να επιτραπεί σε ανεξάρτητους επενδυτές να συμμετάσχουν στο κεφάλαιό του.

 

10. Σε περίπτωση που η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας λάβει τα μέτρα τα οποία περιγράφονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 9, δύναται να υποχρεώσει τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου να δεχθεί ένα ή περισσότερα από τα εξής:

 

(α) Τη χρηματοδότηση της επένδυσης από οποιονδήποτε τρίτο.

(β) Την κατασκευή του έργου από οποιονδήποτε τρίτο.

(γ) Την οικοδόμηση των νέων πάγιων στοιχείων που τον αφορούν.

(δ) Τη λειτουργία των νέων πάγιων στοιχείων που τον αφορούν.

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου παρέχει στους επενδυτές όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να πραγματοποιήσουν την επένδυση, συνδέει τα νέα πάγια στοιχεία με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και καταβάλλει εν γένει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου. Οι σχετικοί χρηματοοικονομικοί διακανονισμοί υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

11. Σε περίπτωση που η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας λάβει τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 9, το κόστος των εν λόγω επενδύσεων καλύπτεται από τα τιμολόγια που καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 98.

 

12. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται να εκτελεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με βάση τους εγκεκριμένους Κανονισμούς Προμηθειών και Έργων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, οι οποίοι εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου προσαρμόζονται οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών στην εταιρική οργάνωση και στο σκοπό του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, στις περιπτώσεις που απαιτείται.

 

Άρθρο 63Ι: Διορισμός Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου

 

(Άρθρα 14 και 15 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

 

1. Σε περίπτωση συστηματικής παράβασης από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ιδίως σε περίπτωση κατ' εξακολούθηση μεροληπτικής συμπεριφοράς προς όφελος της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της που λαμβάνεται κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου να διορίσει τρίτο πρόσωπο ως Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυτικού Αερίου, ο οποίος οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος κατά τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2009/73/ΕΚ, ιδίως στο άρθρο 14 αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου διατηρεί την κυριότητα του συνόλου των στοιχείων που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.

 

2. Στην ίδια ως άνω απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας θα πρέπει να τεκμηριώνεται η συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων:

 

(α) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχεία α', β' και γ' του παρόντος,

 

(β) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει ότι διαθέτει τους απαιτούμενους οικονομικούς, τεχνικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δυνάμει του άρθρου 77, και του εγκεκριμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του παρόντος Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου,

 

(γ) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου έχει αναλάβει εγγράφως να συμμορφωθεί προς το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υπό την παρακολούθηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,

 

(δ) ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει την ικανότητά του να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει από την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτόν, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεώνεται να παράσχει όλα τα σχέδια συμβατικών ρυθμίσεων με την υποψήφια επιχείρηση και κάθε άλλη συναφή οντότητα, και

 

(ε) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει την ικανότητά του να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

 

3. Εφόσον ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου πληροί τις προϋποθέσεις της αμέσως προηγούμενης παραγράφου 2 ή του άρθρου 74 του παρόντος, εφαρμόζεται η διαδικασία πιστοποίησης είτε του άρθρου 73 του παρόντος και του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009 είτε του άρθρου 74 του παρόντος νόμου.

 

3. Κάθε Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση της πρόσβασης τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης τελών πρόσβασης και επιβαρύνσεων συμφόρησης, καθώς και για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση με προγραμματισμό επενδύσεων. Για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αδειοδότησης), την κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας κάθε νέας υποδομής. Για το σκοπό αυτόν, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος ενεργεί ως διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δεν μπορεί να ορίζεται ως υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση πρόσβασης τρίτων ούτε και για τον προγραμματισμό των επενδύσεων.

 

4. Σε περίπτωση διορισμού Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ως κύριος των παγίων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται:

 

(α) να παρέχει κάθε σχετική συνεργασία και στήριξη στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα όλων των συναφών πληροφοριών,

 

(β) να χρηματοδοτεί τις επενδύσεις τις οποίες αποφασίζει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου και εγκρίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ή να συμφωνεί στη χρηματοδότησή τους από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο, συμπεριλαμβανομένου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου. Οι σχετικοί διακανονισμοί χρηματοδότησης υπόκεινται στην έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Πριν από την έγκριση αυτή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διαβουλεύεται με τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και με τους Χρήστες του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος,

 

(γ) να μεριμνά για την κάλυψη της ευθύνης που αφορά στα πάγια στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, με εξαίρεση το μέρος της ευθύνης που αφορά τα καθήκοντα του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου, και

 

(δ) να παρέχει εγγυήσεις για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επεκτάσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, με εξαίρεση τις επενδύσεις για τις οποίες, σύμφωνα με το στοιχείο β', συμφώνησε να χρηματοδοτηθούν από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

5. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εποπτεύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ως κυρίου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και λαμβάνει κάθε σχετικό μέτρο σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη συμμόρφωση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου προς τις υποχρεώσεις που υπέχει με την παράγραφο 4 του παρόντος.

 

6. Ο διορισμός Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν απαλλάσσει τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου από τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με τα άρθρα 63Β ως και 63Η του παρόντος.}

 

Υποπαράγραφος Ι5: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011

 

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται να τροποποιήσει το καταστατικό του, προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί με τις διατάξεις των άρθρων 63Α έως 63Θ του νόμου 4001/2011.

 

2. Εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται να καταρτίσει και να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα συμμόρφωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Η του νόμου 4001/2011.

 

3. Εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται να υποβάλει αίτημα πιστοποίησης στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 ή 65. Μέχρι την πιστοποίησή του, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ασκεί τις δραστηριότητες του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 του νόμου 4001/2011.

 

4. Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 196 του νόμου 4001/2011 καταργείται.

 

5. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 53 του νόμου 4001/2012 προθεσμία για την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και των κοινών αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των καθ' ύλην συναρμόδιων Υπουργών, με τις οποίες καθορίζονται τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Πενίας, όπως ιδίως τα εθνικά Σχέδια Δράσης, παρατείνεται έως την 31-07-2013.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.