Προεδρικό διάταγμα 100/10

ΠΔ 100/2010: Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 100/2010: Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού, (ΦΕΚ 177/Α/2010), 06-10-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 9 του νόμου 3661/2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 89/Α/2008), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παράγραφος 8 του νόμου 3851/2010 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 85/Α/2010).

 

2. Το άρθρο 10 παράγραφος 8 του νόμου 3851/2010 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 85/Α/2010).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α/2010).

 

5. Την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-2002 Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (OJ L1/04-01-2003).

 

6. Το νόμο 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

 

7. Την 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη (ΦΕΚ 2408/Β/2009).

 

8. Το γεγονός ότι από το παρόν ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού (ειδικός φορέας 31-110, ΚΑΕ 0515 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) ύψους 15.000 € ετησίως, από την τυχόν αποζημίωση των ιδιωτών που θα συμμετέχουν στις επιτροπές που συνιστώνται στο παραπάνω Υπουργείο.

 

9. Την Δ212/2010 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Απαιτούμενα προσόντα ενεργειακών επιθεωρητών

Άρθρο 4: Ασυμβίβαστα ενεργειακών επιθεωρητών

Άρθρο 5: Μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών - Αρχείο επιθεωρήσεως κτιρίων

Άρθρο 6: Απαιτούμενα δικαιολογητικά - Διαδικασία εγγραφής στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών

Άρθρο 7: Προσωρινές άδειες ενεργειακού επιθεωρητή

Άρθρο 8: Κυρώσεις

Άρθρο 9: Εκπαίδευση ενεργειακών επιθεωρητών και εξεταστική διαδικασία

Άρθρο 10: Αμοιβές ενεργειακών επιθεωρητών

Άρθρο 11: Γνωμοδοτική επιτροπή ενεργειακών επιθεωρητών

Άρθρο 12: Έναρξη ισχύος

 

Αθήνα, 30-09-2010

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.