Προεδρικό διάταγμα 100/10 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Προσωρινές άδειες ενεργειακού επιθεωρητή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για περίοδο 8 μηνών, προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να χορηγήσει με απόφαση του Προσωρινές Άδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών. Η διάρκεια ισχύος των Προσωρινών Αδειών δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες από την Έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

2. Οι Προσωρινές Άδειες χορηγούνται αποκλειστικά σε Διπλωματούχους Μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή / και επιστημονική εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, σε θέματα μελέτης ή / και επίβλεψης ή / και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή / και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή / και ενεργειακών επιθεωρήσεων.

 

3. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, με εξαίρεση των δικαιολογητικών των περιπτώσεων (ζ) και (η) και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται με το παρόν, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 11, εγκρίνεται η προσωρινή εγγραφή των υποψηφίων στις αντίστοιχες κατηγορίες του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και εκδίδονται οι αντίστοιχες Προσωρινές Άδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή.

 

4. Οι κάτοχοι Προσωρινών Αδειών που επιθυμούν να τους χορηγηθεί οριστική Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή, οφείλουν να προσκομίσουν εντός του διαστήματος ισχύος της Προσωρινής Άδειας τους, Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον αντίστοιχο φορέα εκπαίδευσης και Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης, προκειμένου όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να ελεγχθούν από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας. Σε αντίθετη περίπτωση η Προσωρινή Άδεια παύει να ισχύει και διαγράφεται η προσωρινή εγγραφή από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.