Προεδρικό διάταγμα 100/10 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Γνωμοδοτική επιτροπή ενεργειακών επιθεωρητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 

2. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι επταμελής και αποτελείται από:

 

(α) τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

 

(β) 1 εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας, υπάλληλο κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βαθμού Α', οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

 

(γ) 1 εκπρόσωπο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας με τον αναπληρωτή του οριζόμενο από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας,

 

(δ) 1 εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,

 

(ε) 1 εκπρόσωπο της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών,

 

(στ) 2 ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα ενεργειακών επιθεωρήσεων από πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς με τους αναπληρωτές τους, οριζόμενους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός διαστήματος 1 μηνός από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση τους, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζει τα ελλείποντα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών κατά την κρίση του.

 

3. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι τριετής.

 

4. Καθήκοντα γραμματέα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών εκτελεί υπάλληλος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση.

 

5. Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι:

 

(α) Η γνωμοδότηση επί των αιτήσεων αναβάθμισης των Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών από Α' σε Β' τάξη.

 

(β) Η γνωμοδότηση επί των εισηγήσεων για επιβαλλόμενες κυρώσεις και πρόστιμα του άρθρου 8.

 

(γ) Η διατύπωση εισήγησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του νομοθετικού καθεστώτος και ειδικότερα των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που εκδίδονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας πράξης ή ρύθμισης σχετικής με το αντικείμενο των ενεργειακών επιθεωρήσεων και των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 

(δ) Οι εν γένει αρμοδιότητες που της ανατίθενται με το παρόν διάταγμα.

 

6. Η λειτουργία της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 

7. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα ή / και εκτάκτως, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

 

8. Τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να διενεργούν ιδιωτικά ενεργειακές επιθεωρήσεις και να εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης ή εκθέσεις επιθεώρησης λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.