Προεδρικό διάταγμα 100/10 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Εκπαίδευση ενεργειακών επιθεωρητών και εξεταστική διαδικασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή οι μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων, καθώς και ενεργειακών επιθεωρήσεων και να το ολοκληρώσουν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων.

 

2. Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, που υποχρεωτικά περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από:

 

(α) 60 ώρες για τους Επιθεωρητές Κτιρίων

(β) 30 ώρες για τους Επιθεωρητές λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης

(γ) 30 ώρες για τους Επιθεωρητές εγκαταστάσεων κλιματισμού.

 

3. Η πρακτική εξάσκηση για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 30% του χρόνου των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της παραγράφου 2.

 

4. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, σε κάθε εκπαιδευόμενο που το παρακολούθησε επαρκώς, χορηγείται σχετική Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

5. Η εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, με την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, επί θεμάτων της ύλης του εκπαιδευτικού προγράμματος και με ανωνυμία των εξεταζομένων έως την έκδοση των αποτελεσμάτων.

 

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο 100 € στον φορέα που τις διενεργεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 31 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και έως 31-07-2016 για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στα οικεία Μητρώα του άρθρου 5, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

 

α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 

β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, οφείλουν να υποβάλουν στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης εκδιδόμενο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος έως 31-07-2016. Από την 01-08-2016 διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 54 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), με την παράγραφο 23 του άρθρου 10 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), με το άρθρο 33 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

7. (πρώην 6) Για το σκοπό των εξετάσεων συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εξεταστική επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο, η ισοτιμία και η διαφάνεια της διαδικασίας.

 

Η εξεταστική επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από:

 

α) 2 εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οριζόμενους από το Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

 

β) 1 εκπρόσωπο της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ), οριζόμενου από την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών,

 

γ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

 

δ) 1 Καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ανώτατου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος οριζόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Οι συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές με την υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] 2203/2012 (ΦΕΚ 369/ΥΟΔΔ/2012) εξακολουθούν να λειτουργούν έως 31-12-2013, αντικαθιστάμενες έκτοτε με τις επιτροπές της παρούσης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 31 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

8. (πρώην 7) Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός διαστήματος 1 μηνός από τη σχετική έγγραφη πρόσκλησή τους και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εξεταστικής επιτροπής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζει τα ελλείποντα μέλη, από ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα ενεργειακών επιθεωρήσεων από πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 31 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

9. (πρώην 8) Εντός 25 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, ανακοινώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προσωρινή κατάσταση επιτυχόντων. Οι υποψήφιοι μπορούν, εντός χρονικού διαστήματος 5 εργάσιμων ημερών, να υποβάλουν ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων της προσωρινής κατάστασης, που εξετάζονται από την εξεταστική επιτροπή εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους.

 

Με το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, εκδίδεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας οριστική κατάσταση επιτυχόντων, ακριβές αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας, καθώς και Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης για κάθε υποψήφιο.

 

10. (πρώην 9) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των παραβόλων του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 31 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.