Νόμος 4315/14 - Άρθρο 10

Άρθρο 10 Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επιτρεπόμενη επιφάνεια σε εμπορικά καταστήματα λιανικού εμπορίου και καταστήματα τροφίμων σε περιοχές με χρήση Γενικής Κατοικίας του άρθρου 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) υπολογίζεται, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους δόμησης και περιορισμούς των εγκεκριμένων γενικών πολεοδομικών σχεδίων και ρυμοτομικών σχεδίων.

 

2. Η διάταξη του εδαφίου β' του άρθρου 6 του από 08-08-1995 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 655/Δ/1995) αναφέρεται στα οικόπεδα του τομέα Δ' με χρήση γης αμιγούς κατοικίας του άρθρου 3 του ίδιου από 08-08-1995 προεδρικού διατάγματος.

 

3. Στις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων, όπου κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτείται ο έλεγχος λειτουργικότητας, εφόσον δεν ορίζεται ειδικός φορέας για τον έλεγχο, ο έλεγχος ασκείται και βεβαιώνεται από τον συντάξαντα την αρχιτεκτονική μελέτη Μηχανικό. Στη βεβαίωση δηλώνεται ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι έγκυρα και αληθή και λήφθηκαν υπόψη οι ειδικότεροι κανονισμοί που ισχύουν για τη λειτουργικότητα του κτιρίου.

 

4. Προκειμένου για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 24 του βασιλικού διατάγματος 465/1970, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 118/2006, σε γήπεδα εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης που έχουν πρόσωπο σε Παράπλευρη Οδό ή Βοηθητική Λωρίδα Κυκλοφορίας (service road), ανεξαρτήτως του πλάτους αυτών, εγκρίνεται κυκλοφοριακή σύνδεση τύπου Δ', σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 ως ισχύει.

 

5. Αντικαθίσταται το πρώτο στοιχείο της παραγράφου 3 του άρθρου 30, παράγραφος 4 του Παραρτήματος XIV του νόμου 277/2014 ως εξής:

 

{Λεωφόρος Ποσειδώνος από τον Κεντρικό Επιβατικό Λιμένα Πειραιά μέχρι το Λαύριο.}

 

6. α) Αντικαθίσταται ο αριθμός 4,2 του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7)α του άρθρου 4 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) με τον αριθμό 6.

 

β) Αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7)α του άρθρου 4 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και προστίθεται τέταρτο ως εξής:

 

{Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων για την Περιφέρεια Αττικής. Για τις υπόλοιπες περιοχές της επικράτειας οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.}

 

γ) Υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα ολοκληρώνονται με τις προϋφιστάμενες διατάξεις.

 

δ) Τα ως άνω αναφερόμενα έχουν εφαρμογή και για την περιοχή αρμοδιότητας του από 31-03-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 303/Δ/1987).

 

7. Εντός οικισμών προ του 1923 και εντός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους, επιτρέπεται:

 

α. για την ανέγερση νέων ιερών ναών του νόμου 590/1977, η καθ' ύψος υπέρβαση αυτών με ανώτατο όριο τα 15 m, κατά παρέκκλιση των οριζομένων όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής,

 

β. για την επισκευή και την προσθήκη κωδωνοστασίων επί υφιστάμενων ιερών ναών του νόμου 590/1977, η καθ' ύψος υπέρβαση αυτών με ανώτατο όριο εκείνο των ήδη υπαρχόντων κωδωνοστασίων επί του υφιστάμενου ιερού ναού, κατά παρέκκλιση των οριζομένων όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής.

 

Η παρέκκλιση των περιπτώσεων α' ή β' εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017).

 

8. Για τη χορήγηση έγκρισης και άδειας δόμησης που αφορά την ανέγερση ή τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση πρατηρίου υγρών καυσίμων, ο υπολογισμός του υποχρεωτικού χώρου φύτευσης του οικοπέδου γίνεται βάση των προβλεπομένων στην παράγραφο 2)στ του άρθρου 17 του νόμου 4067/2012 κατά παρέκκλιση των οριζομένων σε προεδρικά διατάγματα έγκρισης Ρυμοτομικών Σχεδίων οικισμών άνω των 2.000 κατοίκων.

 

9. Αντικαθίστανται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2)γ του άρθρου 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) ως εξής:

 

{Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων για την Περιφέρεια Αττικής. Για τις υπόλοιπες περιοχές της επικράτειας οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε - εκκρεμότητα ολοκληρώνονται, με τις προϋφιστάμενες διατάξεις. Διοικητικές Πράξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2)γ του άρθρου 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραμένουν σε ισχύ, και είναι δυνατή η ενημέρωση του φακέλου τους για την έκδοση της προβλεπόμενης για την Περιφέρεια Αττικής υπουργικής απόφασης.}

 

10. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 4030/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Είναι δυνατή η παράλληλη έκδοση έγκρισης και άδειας κατεδάφισης με την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του νόμου 4030/2011 στο ίδιο ακίνητο. Σε αυτή την περίπτωση η άδεια δόμησης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 4030/2011 εκδίδεται τουλάχιστον 20 ημέρες μετά την έκδοση της έγκρισης και άδειας κατεδάφισης. Κατά τα λοιπά, απαιτείται η ανάρτηση των πράξεων στο διαδίκτυο κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 4030/2011.}

 

11. Στο άρθρο 9 του νόμου 4258/2014 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. α) Σε ακίνητα στα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισμού προσωρινής οριογραμμής ρέματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, είναι δυνατή η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μετά από 48ωρη ενημέρωση ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, η αλλαγή χρήσης μετά από έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης εφόσον απαιτείται, καθώς και η έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης νομιμοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 4067/2012.

 

β) Στα παραπάνω ακίνητα είναι δυνατή η έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης έως και τις 31-12-2016 κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον η δόμηση από την οριογραμμή βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 20 m, η χορήγηση της έγκρισης και άδειας δόμησης είναι δυνατή εφόσον έχουν εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία τα τεχνικά έργα που τυχόν απαιτούνται για την ελεύθερη ροή των νερών και την ασφάλεια του κτιρίου και των λοιπών δομικών έργων που πρόκειται να ανεγερθούν και με την προϋπόθεση ότι αυτά θα εκτελεστούν σε όλο το μήκος του προσώπου προς το υδατόρεμα του οικοπέδου ή γηπέδου, πριν ή παράλληλα με την ανέγερση του φέροντα οργανισμού του κτιρίου ή της εγκατάστασης που προβλέπεται στην άδεια δόμησης.}

 

12. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Σε ιδιοκτησία που τμήμα της εμπίπτει εν μέρει εντός του ορίου οικισμού και εν μέρει εκτός αυτού, ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης προκύπτει για το εκτός οικισμού τμήμα βάσει των κείμενων διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση εφόσον έχει την αρτιότητα ως προς το εμβαδόν του. Στην περίπτωση αυτή η τοποθέτηση των οικοδομών μπορεί να γίνει οπουδήποτε εντός της παραπάνω ιδιοκτησίας μετά από έγκριση του αρμοδίου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, αρκεί τα τμήματα που τοποθετούνται στο εντός του οικισμού τμήμα να απέχουν από τα όρια της ιδιοκτησίας απόσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα περί αποστάσεων στο παρόν και με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται υπέρβαση στο συντελεστή κάλυψης και όγκου και στο επιτρεπόμενο ύψος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, ενώ στο εκτός του οικισμού τμήμα αρκεί οι οικοδομές να απέχουν από τα όρια της ιδιοκτησίας απόσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις για τις τηρούμενες αποστάσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση. Όταν το τμήμα που εμπίπτει εκτός του ορίου οικισμού δεν έχει την αρτιότητα ως προς το εμβαδόν του, δεν αντιστοιχεί σε αυτό το τμήμα συντελεστής δόμησης και η τοποθέτηση των οικοδομών μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τα παραπάνω.}

 

13. Εντός ορίων οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, εξαιρούμενων των παραδοσιακών, στους ακάλυπτους χώρους των ακινήτων, επιτρέπεται η κατασκευή θερμοκηπίων κηπευτικών προϊόντων οικιακής χρήσης, με τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) Το ύψος της κατασκευής δεν θα υπερβαίνει το 1.5 m.

 

β) Το εμβαδόν δεν θα υπερβαίνει ανά ιδιοκτησία τα 30 m2.

 

γ) Ο σκελετός του θερμοκηπίου θα είναι ξύλινος, μεταλλικός ή συνθετικός και η επικάλυψή του θα γίνεται αποκλειστικά από γυαλί ή ελαφριά υλικά (νάιλον, διάφανο PVC, κ.λ.π.).

 

Για την κατασκευή των παραπάνω θερμοκηπίων, απαιτείται η 48ωρη έγγραφη ενημέρωση της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 4067/2012.

 

14. α) Αντικαθίσταται η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 4269/2014 ως εξής:

 

{β) Σε κάθε περίπτωση στις παραπάνω περιοχές ο συντελεστής δόμησης που προκύπτει κατά την πολεοδόμησή τους ανά πολεοδομική ενότητα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0.8 επί του συνόλου της εκτάσεως που απομένει μετά την αφαίρεση του τμήματος που, αποδίδεται σε κοινόχρηστους χώρους.}

 

β) Προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 13Α του νόμου 4269/2014 ως εξής:

 

{Επίσης έως την έγκριση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων είναι δυνατή η τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις προϋφιστάμενες διατάξεις ως προς τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.}

 

γ) Στο άρθρο 30 του νόμου 4269/2014 προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:

 

{3. Νομίμως λειτουργούσες κατά τη δημοσίευση, του παρόντος νόμου, δραστηριότητες με τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 προβλεπόμενες χρήσεις, για τις οποίες επιβάλλονται περιορισμοί ως προς τη δόμηση μπορούν να εκσυγχρονίζονται, καθώς και να επεκτείνονται κτιριακά, σύμφωνα με τις ισχύουσες προ της ενάρξεως του παρόντος νόμου διατάξεις.}

 

15. Όπου από ειδικές διατάξεις Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983 είναι δυνατή επίσης η χορήγηση έγκρισης και άδειας δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) μετά από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

16. α) Για τις περιπτώσεις μεταβατικής ισχύος του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ορίζεται ότι για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 η εξαίρεση νοείται για επιφάνειες χρήσεων άνω των 1500 m2. Για δε τα εμπορικά καταστήματα της ίδιας παραγράφου επιτρέπονται επιφάνειες και άνω των 1.500 m2, εφόσον τούτο προβλέπεται από τους εκάστοτε ισχύοντες όρους δόμησης - κάλυψης. Μεικτά καταστήματα τροφίμων και λοιπόν προϊόντων, για την εφαρμογή των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας, δεν νοούνται ως υπεραγορές εφόσον το εμβαδόν των χώρων κύριας χρήσης δεν υπερβαίνει τα 1500 m2.

 

β) Αντικαθίσταται η περίπτωση 1.7. της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 4269/2014 ως εξής:

 

{Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 1.000 m2 ανά γήπεδο.}

 

γ) Αντικαθίσταται η περίπτωση 1.11. της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 4269/2014 ως εξής:

 

{1.11. Αναψυκτήρια, καφενεία συνολικής επιφάνειας δόμησης μέχρι 200 m2 ανά γήπεδο.}

 

17. Στο τέλος του άρθρου 28 του νόμου 4178/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να παραταθεί η παραπάνω προθεσμία υπαγωγής.}

 

18. α) Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του νόμου 4164/2013, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Πέραν των ανωτέρω, κατ' εξαίρεση, η δόμηση στα οικόπεδα του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και ανεξαρτήτως της ύπαρξης πράξης παραχώρησης, μπορεί να επιτρέπεται πριν την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων εφόσον έχουν υλοποιηθεί από την αρμόδια δημόσια αρχή εργασίες ασφαλτόστρωσης ή συντήρησης ή και διέλευση κοινοχρήστου, δικτύου.}

 

β) Το άρθρο 36 του νόμου 4258/2014 καταργείται.

 

19. Σε περίπτωση κτιριακής επέκτασης λειτουργούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματικών εργαστηρίων και οινοποιείων εντός σχεδίου πόλεως και εντός ορίων οικισμού με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο είναι δυνατή η εκμετάλλευση του μεγίστου συντελεστή κάλυψης που προβλέπεται από το διάταγμα ρυμοτομίας τους κατά παρέκκλιση των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτό για την εκμετάλλευση της κάλυψης, με την προϋπόθεση ότι ο ως άνω μέγιστος συντελεστής κάλυψης δεν υπερβαίνει το 40%.

 

20. Η ημερομηνία στο τέλος των παραγράφων 1, 2, και 4 του άρθρου 11 του νόμου 4258/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως 31-12-2016.

 

21. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου 4067/2012 ισχύουν και για τις εργασίες που προβλέπονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 4067/2012 σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, του τελευταίου ορόφου είναι και δικαιούχος της αποκλειστικής χρήσης του δώματος, χωρίς την προϋπόθεση ύπαρξης, κινητικών ή άλλων προβλημάτων. Η άδεια δόμησης εκδίδεται κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης και κανονισμού (συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού πολυκατοικίας).

 

22. Στις περιπτώσεις Β', ΣΤ' και Η' της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 3983/2011 η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο τρίτο του νόμου 4117/2013 η φράση των 5 ετών αντικαθίσταται από τη φράση των 10 ετών.

 

23. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013), τροποποιείται ως εξής:

 

{6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και έως 30-06-2015 για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στα οικεία Μητρώα του άρθρου 5, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

 

α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 

β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, οφείλουν να υποβάλουν στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης εκδιδόμενο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος έως 30-06-2015. Από την 01-07-2015 διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.}

 

24. Αυτοτελές τμήμα του κώδικα κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 4269/2014 αποτελεί η κωδικοποίηση του νόμου 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός). Για την κωδικοποίηση των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού η επιτροπή δύναται να συνεπικουρείται από δεκαμελή ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών και ειδικών εμπειρογνωμόνων χωρίς την καταβολή αμοιβών.

 

25. α) Στις αυθαίρετες κατασκευές της παραγράφου 1)γ του άρθρου 26 του νόμου 4178/2013, με εξαίρεση τις αυθαίρετες κατασκευές που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της ως άνω παραγράφου όπως ισχύει, δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του νόμου 4178/2013 για το πρόστιμο διατήρησης. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης είναι οι παραπάνω αυθαίρετες κατασκευές να βρίσκονται στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου - γηπέδου.

 

β) Σε περίπτωση αποδοχής του προστίμου της, παράγραφοι 1)α και 1)β του άρθρου 26 του νόμου 4178/2013, κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, η οποία δύναται να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση της άδειας δόμησης, για την έκδοση άδειας νομιμοποίησης κατασκευών τουριστικών εγκαταστάσεων και μόνο εφόσον έχει εγκριθεί περιβαλλοντική μελέτη κατά τις κείμενες διατάξεις έως τη δημοσίευση του παρόντος, παρέχεται έκπτωση 80%.

 

γ) Στο ποσοστό της παραγράφου 14)α του άρθρου 23 του νόμου 4178/2013 δεν προσμετρούνται υπόγειες επιφάνειες, όπως αποτυπώνεται ο όγκος αυτών στην οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.