Βασιλικό διάταγμα 465/70

ΒΔ 465/1970: Περί των όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 465/1970: Περί των όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών, (ΦΕΚ 150/Α/1970), 09-07-1970.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3334/1955 περί μεταφοράς αγαθών με κόμιστρο δια φορτηγών τρίτροχων αυτοκινήτων και τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων αναφερόμενων σε θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών.

 

3. Την υπ' αριθμόν 394/1970 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων επί των Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών Υπουργών, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Ίδρυση και λειτουργία

Άρθρο 2: Γενικοί ορισμοί

Άρθρο 3: Κατηγορίες πρατηρίων

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 6

Άρθρο 7: Είσοδος - Έξοδος εκ του πρατηρίου

Άρθρο 8: Νησίδες αντλιών

Άρθρο 9: Κτήριο πρατηρίου

Άρθρο 10: Υπόγειες δεξαμενές καυσίμων

Άρθρο 11: Υπέργειες δεξαμενές πετρελαίου

Άρθρο 12: Αντλίες και διανομείς καυσίμων

Άρθρο 13: Βιομηχανικά ζυγιστικά

Άρθρο 14: Μέτρα και Μέσα Πυροπροστασίας

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 15: Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

Άρθρο 16: Αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση αδειών

Άρθρο 17

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 18: Διαδικασία χορηγήσεως αδειών λειτουργίας πρατηρίων

Άρθρο 19: Αμφισβήτηση δικαιώματος χρησιμοποίησης του ακινήτου ή εκμετάλλευσης του πρατηρίου

Άρθρο 20: Αλλαγή δικαιούχων άδειας λειτουργίας

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 21: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 22: Πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως

Άρθρο 23: Πρατήρια που ιδρύθηκαν στο παρελθόν

 

Κεφάλαιο Ε

 

Άρθρο 24: Εγκαταστάσεις

Άρθρο 25: Θέσεις εγκαταστάσεων

Άρθρο 26: Κυκλοφοριακή σύνδεσις εγκαταστάσεων.

Άρθρο 27: Έγκρισις σχεδίων κυκλοφοριακής συνδέσεως και αρχιτεκτονικών

Άρθρο 28: Είσοδος και έξοδος εγκαταστάσεων

Άρθρο 29: Οικοδομικές γραμμές

 

Κεφάλαιο ΣΤ

 

Άρθρο 30: Διαδικασία εγκρίσεως κυκλοφοριακής συνδέσεως

Άρθρο 31: Προτεραιότης χωματουργικών εργασιών

Άρθρο 32: Άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων

 

Κεφάλαιο Ζ

 

Άρθρο 33

Άρθρο 34: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης κατά παρέκκλιση

Άρθρο 35: Ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος εγκαταστάσεως

Άρθρο 36: Σήμανσις κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων

Άρθρο 37: Προσαρμογή συνδέσεως εγκαταστάσεων κατόπιν κατασκευής παραπλεύρου οδού

Άρθρο 38: Πληρωμή μισθώματος δια καταβαλλομένη έκταση του Δημοσίου

Άρθρο 39: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων

Άρθρο 40

 

Εν Αθήναις, τη 25-06-1970

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 

Οι Υπουργοί.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.