Βασιλικό διάταγμα 465/70 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Θέσις τις κρίνεται κατάλληλος δια την ίδρυση πρατηρίου, εφ' όσον εκ της λειτουργίας τούτου δεν παρακωλύεται η επί της προ αυτού οδού κυκλοφορία των οχημάτων μη επιτρεπομένης της ιδρύσεως και λειτουργίας αυτού εις τις κάτωθι περιπτώσεις:

 

α. Όταν δεν εξασφαλίζονται, πριν από το πρατήριο, λόγω της οριζοντιογραφίας ή και της μηκοτομής της οδού ή λόγω πλευρικών εμποδίων, τα μήκη ορατότητας που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Κατηγορία οδού επί της οποίας ιδρύεται το πρατήριο

Εκτός εγκεκριμένου Σχεδίου - Εκτός Οικισμών

1

2

α. Πρωτεύον Εθνικό        

200

β. Δευτερεύον Εθνικό        

200

γ. Τριτεύον Εθνικό        

150

ο. Εθνικό Νήσων (πλην Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου - Κέρκυρας)

150

ε. Παράπλευροι οδών ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκίνητο δρόμων ή γενικώς παράπλευροι πλάτους μεγαλύτερου των 7 m

150

στ. Πρωτεύον Επαρχιακό

150

ζ. Δευτερεύον Επαρχιακό

100

η. Επαρχιακό Νήσων (πλην Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου - Κέρκυρας)

70

θ. Παράπλευροι δρόμοι πλάτους ίσου ή μικρότερου των 7 m

70

ι. Δημοτικό ή Κοινοτικό

70

 

Τα μήκη ορατότητας απαιτούνται για την είσοδο ή την έξοδο χωριστά, πρέπει να διατίθενται σε όλο το μήκος που καταλαμβάνει η λωρίδα επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης, μετρούνται δε επί του άξονα της πλησιέστερης προς το πρατήριο λωρίδας κυκλοφορίας. Αρχή μέτρησης για την είσοδο είναι η αρχή της λωρίδας επιβράδυνσης, για δε την έξοδο το τέλος της κεντρικής τραπεζοειδούς νησίδας. Το ύψος του οφθαλμού του οδηγού λαμβάνεται στο 1,06 m η δε πορεία των οπτικών ακτίνων από τον οφθαλμό πρέπει να εξασφαλίζεται ανεμπόδιστη μέσα στον οδικό και τον παρόδιο χώρο της ζώνης απαλλοτρίωσης. Ως εμπόδια (οπτικά) θεωρούνται, τα βάθρα γεφυρών, οι τοίχοι αντιστήριξης, οι πινακίδες σήμανσης, οι φυτεύσεις, τα στηθαία ασφαλείας, τα πρανή ορυγμάτων, το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, κτίσματα εν γένει κ.λ.π.

 

β. Σε αποστάσεις μικρότερες των οριζομένων στον παρακάτω πίνακα, για τις περιπτώσεις πρατηρίων επί οδών όλων των κατηγοριών, από του σημείου συνάντησης των αξόνων της οδού επί της οποίας ιδρύεται το πρατήριο και άλλης οδού, ή από της συνάντησης της οδού με σιδηροδρομική γραμμή, ή από της αρχής ή του πέρατος της διάταξης κυκλοφοριακής σύνδεσης σταθμών διοδίων και πλατυσμάτων στάθμευσης (parking).

 

Σε περίπτωση διαμόρφωσης ισόπεδων ή ανισόπεδων κόμβων, οι αποστάσεις ισχύουν για τις δυο πλευρές της οδού και υπολογίζονται από το σημείο της οδού που αλλάζει η διατομή της για τη διαμόρφωση του κόμβου.

 

Οι αποστάσεις από συμβολές με οδούς στις οποίες επιτρέπονται μόνον ομόρροπες κινήσεις και απαγορεύονται με διαχωριστική γραμμή ή νησίδα ή κατακόρυφη σήμανση οι αριστερές στροφές, υπολογίζονται μόνον στην κατεύθυνση της οδού που βρίσκεται η συμβάλλουσα οδός.

 

Κατηγορία οδού επί της οποίας ιδρύεται το πρατήριο

Εκτός εγκεκριμένου Σχεδίου - Εκτός Οικισμών

1

2

α. Πρωτεύον Εθνικό

200

β. Δευτερεύον Εθνικό        

200

γ. Τριτεύον Εθνικό

150

ο. Εθνικό Νήσων (πλην Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου - Κέρκυρας)

150

ε. Παράπλευροι οδών ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητόδρομων ή γενικώς παράπλευροι πλάτους μεγαλυτέρου των 7 m        

100

στ. Πρωτεύον Επαρχιακό

150

ζ. Δευτερεύον Επαρχιακό

70

η. Επαρχιακό Νήσων (πλην Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου - Κέρκυρας)

70

θ. Παράπλευροι δρόμοι πλάτους ίσου ή μικρότερου των 7 m

70

ι. Δημοτικό ή Κοινοτικό

70

 

Η στήλη 2 δεν έχει εφαρμογή για την περίπτωση που οι συμβάλλουσα οδός είναι δημοτική ή κοινοτική (πλην των κυρίων) και:

 

α) Εξυπηρετεί τριάντα (30) το πολύ ιδιοκτησίες μέχρι βάθους 500 m από του σημείου τομής των αξόνων ή

 

β) έχει πλάτος μικρότερο ή ίσο των 5,50 m ανεξαρτήτως του μήκους της ή των ιδιοκτησιών που εξυπηρετεί ή

 

γ) είναι αδιέξοδος ανεξαρτήτως του μήκους και του πλάτους της ή

 

δ) ο κυκλοφοριακός της φόρτος, όπως προκύπτει από μετρήσεις της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τα (480) τετρακόσια ογδόντα οχήματα ανά 24ωρο.

 

Εφ' όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και δεν εφαρμόζονται οι αποστάσεις της στήλης 2, η δια μόρφωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης (αρχή λωρίδας επιβράδυνσης ή τέλος λωρίδας επιτάχυνσης) θα πρέπει να απέχει 8 m από τον άξονα της συμβάλλουσας οδού και πάντως η απόσταση του άξονα της συμβάλλουσας οδού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50,00 m από το άκρο της κάτω βάσης της κεντρικής νησίδας που βρίσκεται πλησιέστερα στη συμβολή.

 

γ) Όταν η απόσταση ενός πρατηρίου από άλλο εκτός ορίων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων που βρίσκεται στην ίδια πλευρά της οδού, είναι μικρότερη:

 

α)α) των 10.000 m για την περίπτωση εθνικών οδών του βασικού δικτύου της χώρας,

 

β)β) των 3.000 m για την περίπτωση εθνικών οδών δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου της χώρας, επαρχιακών οδών και παραπλεύρων οδών (Service Roads SR) που δημιουργούνται σε κύριες οδικές αρτηρίες του βασικού δικτύου της χώρας,

 

γ)γ) των 500 m για την περίπτωση δημοτικών ή κοινοτικών οδών και παραπλεύρων οδών του δευτερεύοντος και τριτεύοντος εθνικού καθώς και του επαρχιακού δικτύου της χώρας.

 

Δεν υπάρχει θέμα ελάχιστης απόστασης μεταξύ πρατηρίων όταν αυτά χωρίζονται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή από νομίμως υφιστάμενο οικισμό στην ίδια πλευρά της οδού ή όταν το ένα εξ αυτών βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή σε νομίμως υφιστάμενο οικισμό.

 

δ) Όταν η απόσταση πρατηρίου από του άκρου τεχνικού έργου της οδού, το οποίο τεχνικό έργο δεν δύναται να διαπλατυνθεί, είναι μικρότερη των κατωτέρω ελαχίστων αποστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Κατηγορία οδού επί της οποίας ιδρύεται το πρατήριο

Εκτός εγκεκριμένου Σχεδίου - Εκτός Οικισμών

1

2

α. Πρωτεύον Εθνικό        

200

β. Δευτερεύον Εθνικό        

120

γ. Τριτεύον Εθνικό

100

ο. Εθνικό Νήσων (πλην Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου - Κέρκυρας)

100

ε. Παράπλευροι οδών ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκίνητο δρόμων ή γενικώς παράπλευροι πλάτους μεγαλύτερου των 7 m

100

στ. Πρωτεύον Επαρχιακό

100

ζ. Δευτερεύον Επαρχιακό

100

η. Επαρχιακό Νήσων (πλην Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου - Κέρκυρας)

100

θ. Παράπλευροι δρόμοι πλάτους ίσου ή μικρότερου των 7 m

100

ι. Δημοτικό ή Κοινοτικό

50

 

Όταν κατά την κρίση της αρμόδιας για την οδό Υπηρεσίας, η διαπλάτυνση είναι δυνατή, τότε η σχετική δαπάνη κατασκευής της βαρύνει τον πρατηριούχο.

 

ε. Σε αποστάσεις μικρότερες των 200 m, 150 m, 100 m, 70 m, για τις περιπτώσεις πρατηρίων ή εγκαταστάσεων, που ιδρύονται σε Βασικό Εθνικό, Δευτερεύον Εθνικό, Τριτεύον Εθνικό, Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και παράπλευρους αντίστοιχα, από άλλη εγκεκριμένη εν ισχύ κυκλοφοριακή σύνδεση. Η απόσταση νοείται μεταξύ των άκρων πέρατος και αρχής της κυκλοφοριακής διαμόρφωσης των δύο συνδέσεων.

 

Για γήπεδα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής αλλά πληρούν όλες τις υπόλοιπες, θα εγκρίνεται Κοινή Κυκλοφοριακή Σύνδεση, όταν:

 

α) υπάρχει επαρκές εύρος απαλλοτρίωσης για τη διαμόρφωση Κοινής Κυκλοφοριακής Σύνδεση είτε

 

β) δεν υπάρχει επαρκές εύρος απαλλοτρίωσης, αλλά υπάρχει συναίνεση των ιδιοκτητών όλων των εμπλεκομένων γηπέδων, παρεχόμενη με συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε

 

γ) έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του βασιλικού διατάγματος 465/1970.

 

Η Κοινή Κυκλοφοριακή Σύνδεση έχει κοινή είσοδο και έξοδο οχημάτων.

 

Η κεντρική νησίδα πρασιάς θα διαμορφώνεται μπροστά από όλα τα γήπεδα που αφορά, σύμφωνα με υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ο δεύτερος που εγκαθιστά υποχρεούται να εκτελέσει με δαπάνες του όλες τις εργασίες προσαρμογής της υφισταμένης ήδη σύνδεσης, ώστε να περιληφθεί d αυτή και η νέα εγκατάσταση.

 

στ) Στις περιπτώσεις λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, όπου σε όμορο γήπεδο λειτουργεί άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, πλην πρατηρίου Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της παραγράφου 7 του άρθρου 114 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, με εξαίρεση αμιγή πρατήρια υγραερίου (LPG), ή αμιγή πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή μικτά πρατήρια υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), επιτρέπεται η επικοινωνία του γηπέδου του με αυτό του πρατηρίου, τούτου επιτυγχανόμενου μέσω της μερικής κατάργησης της περίφραξης στο κοινό τους όριο, επί μήκους 6 m από το άκρο της ρυμοτομικής γραμμής, ή κατ' εξαίρεση και σε άλλη θέση αν από την όλη διάταξη του περιβάλλοντος χώρου αντικειμενικά αυτό είναι ανέφικτο, για τη χάραξη και κατασκευή ασφαλτοστρωμένης εσωτερικής διόδου επικοινωνίας κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε η ανωτέρω αναφερόμενη όμορη επιχείρηση και το λειτουργούν πρατήριο υγρών καυσίμων να έχουν, είτε τις υφιστάμενες προσπελάσεις των, είτε κοινή σύνδεση με την έμπροσθεν αυτών οδό (ή οδούς), δηλαδή κοινή είσοδο και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της.

 

Στη περίπτωση αυτή, για την έγκριση των ανωτέρω, υποβάλλεται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αίτηση του εκμεταλλευτή του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Τεχνική έκθεση, σε 5 αντίγραφα, του υπεύθυνου κατά το Νόμο Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η οποία αναφέρεται στην επερχόμενη μεταβολή στο κοινό όριο του πρατηρίου και της όμορης αυτού ιδιοκτησίας που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης.

 

β) Σχεδιάγραμμα γενικής διάταξης σε 5 αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας, στο οποίο εκτός του γηπέδου του πρατηρίου υγρών καυσίμων απεικονίζεται και το όμορο αυτού ακίνητο το οποίο κάνει χρήση της υπόψη διάταξης μέσω της κατασκευής εσωτερικής διόδου επικοινωνίας τους. Επίσης, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα εμφαίνεται, πλέον της οριζοντιογραφίας της χάραξης της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των παραπάνω ακινήτων και η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση αυτής, ιδιαίτερα αυτή που πρέπει να τοποθετηθεί προ της εισόδου/διέλευσής της από την όμορη του πρατηρίου επιχείρηση στο γήπεδο του πρατηρίου ή και αντιστρόφως. Τέλος, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα απεικονίζονται και σχέδια λεπτομερειών, κατάλληλης κλίμακας της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας, όπως μηκοτομή και κατά πλάτος τομές αυτής.

 

γ) Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η συναίνεση του εκμεταλλευτή της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο γήπεδο με αυτό του πρατηρίου υγρών καυσίμων, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των ακινήτων τους.

 

δ) Έγκριση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, η οποία έχει χορηγήσει τις αρχικές εγκρίσεις κυκλοφοριακής προσπέλασης του υπό λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, που επιθυμεί να ενταχθεί στις διατάξεις της παρούσας, η οποία περιλαμβάνει επίσης και την έγκριση της υποχρεωτικής εγκατάστασης της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την ομαλή ρύθμιση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας κατά μήκος της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας και ιδιαίτερα στην προ της εισόδου / διέλευσης αυτής, από το πρατήριο υγρών καυσίμων προς την όμορη αυτού επιχείρηση ή και αντιστρόφως.

 

ε) Έγκριση της, κατά περίπτωση, αδειοδοτούσας αρχής της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο γήπεδο με αυτό του πρατηρίου υγρών καυσίμων, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των ακινήτων τους, με το γήπεδο του πρατηρίου υγρών καυσίμων ή εναλλακτικά, σχετική Βεβαίωση της αδειοδοτούσας, την όμορη δραστηριότητα, αρχής στην οποία να αναγράφεται ότι συμφωνεί για την ανωτέρω κυκλοφοριακή προσπέλαση του υπό λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης.

 

Έπειτα από την υποβολή και εξέταση των ανωτέρω δικαιολογητικών από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών, χορηγείται η σχετική έγκριση, εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι πλήρη, ορθά και πληρούν τις κείμενες διατάξεις.

 

Μετά την υλοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, χορηγείται νέα ενιαία άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νομίμων εγκαταστάσεών του, με την υποβολή αίτησης που θα συνοδεύεται από:

 

α) Νέο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεώς του από τη πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του πρατηρίου.

 

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του υπεύθυνου κατά το Νόμο Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που επέβλεψε την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι παραπάνω εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας και του βασιλικού διατάγματος 465/1970, όπως ισχύει.

 

γ) Άδεια μερικής κατεδάφισης της υπάρχουσας περίφραξης του πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, η οποία είχε εκδώσει την άδεια δόμησής της ή την οικοδομική άδεια του πρατηρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006) και την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989), με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 656/60/2014 απόφασης (ΦΕΚ 70/Β/2015).

 

2. Όταν η διαπλάτυνσις είναι δυνατή κατά την κρίσιν της αρμοδίας δια την οδό Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, η σχετική δαπάνη βαρύνει τον πρατηριούχο.

 

Απαγορεύεται η ίδρυσις και η λειτουργία πρατηρίου εις τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) Όταν οι θέσεις των αντλιών, δεξαμενών καυσίμων και επιστομίων εξαερώσεως απέχουν απόσταση μικροτέρα των 20 m από εστίας φλόγας ή οιασδήποτε μορφής εναύσματος. Εφ' όσον οι εστίες πυρός ευρίσκονται εντός κτίσματος, ή απόστασις αυτή μετρείται από των ως άνω θέσεων μέχρι των πλησιέστερων σημείων των ανοιγμάτων αυτού, (θυρών παραθύρων κ.λ.π.). Η προϋπόθεσις αυτή της αποστάσεως των 20 m δεν είναι υποχρεωτική προκειμένου περί εστιών εστιατορίων, κλιβάνων, αρτοποιείων και λεβητοστασίων κεντρικών θερμάνσεων, εφ' όσον αυτές εγκαθίστανται εντός ιδιαιτέρου διαμερίσματος, μη έχοντος άμεσο επικοινωνία μετά του προ του πρατηρίου χώρου εγκαταστάσεως των αντλιών και δεξαμενών καυσίμων.

 

β) σε θέσεις που απέχουν, από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, καθώς και κινηματογράφων ή θεάτρων, καταστημάτων και άλλων χώρων συγκέντρωσης κοινού των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα 50 άτομα, απόσταση μικρότερη από 200 (διακόσια) μέτρα μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζόντιου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως.

 

Για την εφαρμογή του παρόντος, ο υπολογισμός των ατόμων θα γίνεται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του προεδρικού διατάγματος 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/1988) όπως ισχύει κάθε φορά.

 

γ) Σε απόσταση μικρότερη των 100 m από το περίγραμμα ορατών αρχαιολογικών χώρων. Η απόσταση μετριέται μεταξύ των πλησιέστερων σημείων του ως άνω περιγράμματος και του περιγράμματος της κύριας έκτασης του πρατηρίου. Ίδρυση πρατηρίου μπορεί να επιτραπεί και σε μικρότερη απόσταση υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.

 

δ) Επί των εθνικών οδών του βασικού δικτύου όπου η ελάχιστη απόσταση μεταξύ πρατηρίων ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1)γ του παρόντος άρθρου σε 10.000 m επιτρέπεται, μετά την ίδρυση σύμφωνα με το παρόν ενός (του πρώτου) πρατηρίου, η ίδρυση και άλλων πρατηρίων και προς τις δύο πλευρές αυτού σε συνεχόμενα οικόπεδα που έχουν ελάχιστη πρόσοψη στην οδό 80 m, ώστε να δημιουργηθεί ομάδα πρατηρίων που να εκτείνονται 500 m. το πολύ πριν ή και μετά το αρχικό. Η ομάδα των πρατηρίων πρέπει να έχει κοινή σύνδεση με την οδό, δηλαδή κοινή είσοδο και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της. Η κεντρική νησίδα πρασιάς επεκτείνεται στην περίπτωση αυτή υποχρεωτικώς μπροστά από όλα τα πρατήρια. Κάθε νέα κατασκευή πρατηρίου σε μία ομάδα πρατηρίων, συνεπάγεται την οικονομική επιβάρυνση αυτού που την πραγματοποιεί, για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών τροποποίησης της σύνδεσης με την οδό για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της ομάδας των πρατηρίων, με τη νέα της μορφή.

 

ε) Σε διαμπερές οικόπεδο, που έχει πρόσοψη επί δύο οδών επιτρέπεται η κυκλοφοριακή σύνδεση και η λειτουργία του πρατηρίου επί αμφοτέρων των οδών και εφαρμόζεται για κάθε οδό το αντίστοιχο υπόδειγμα κυκλοφοριακής σύνδεσης, (εφόσον διασφαλίζεται στην περίπτωση αυτή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα κατά την κρίση της υπηρεσίας που έχει την ευθύνη για τις οδούς μέτρα, ότι το πρατήριο δεν λειτουργεί ως άτυπος κόμβος). Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις για τις ελάχιστες αποστάσεις οικοδομικών γραμμών, όπως και αυτές περί ελαχίστων αποστάσεων των πρατηρίων, εφαρμόζονται και για τις δύο οδούς.

 

στ) Γενικώς σε όλα τα πρατήρια επιβάλλεται η περίφραξη όλων των πλευρών του γηπέδου, εκτός της προσόψεως, τηρουμένων των πολεοδομικών διατάξεων, προς παρεμπόδιση της εισόδου στην οδό και εξόδου από αυτήν των οχημάτων μέσω του χώρου του πρατηρίου.

 

ζ) Επί των εθνικών οδών του δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου καθώς και του επαρχιακού δικτύου, όπου η ελάχιστη απόσταση μεταξύ πρατηρίων ορίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1)γ του παρόντος άρθρου, σε 3.000 m, επιτρέπεται, μετά την ίδρυση σύμφωνα με το παρόν ενός (του πρώτου) πρατηρίου, η ίδρυση και άλλων πρατηρίων και προς τις δύο πλευρές αυτού σε συνεχόμενα οικόπεδα που έχουν ελαχίστη πρόσοψη στην οδό 50 m, ή 40 m, αντίστοιχα, ώστε να δημιουργηθεί ομάδα πρατηρίων που να εκτείνονται 500 m, το πολύ πριν ή και μετά το αρχικό. Η ομάδα αυτή πρέπει να έχει κοινή σύνδεση με την οδό, δηλαδή κοινή είσοδο και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της. Η κεντρική νησίδα πρασιάς, επεκτείνεται, στην περίπτωση αυτή, υποχρεωτικώς μπροστά από όλα τα πρατήρια.

 

Κάθε νέα κατασκευή πρατηρίου σε μία ομάδα πρατηρίων, συνεπάγεται την οικονομική επιβάρυνση αυτού που την πραγματοποιεί, για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών τροποποίησής της σύνδεσης με την οδό για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της ομάδας των πρατηρίων, με τη νέα της μορφή.

 

η) Σε απόσταση μικρότερη των 20 (είκοσι) μέτρων από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών. Η απόσταση στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται μεταξύ του κέντρου της νησίδας των αντλιών ή του φρεατίου των δεξαμενών ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαέρωσης και του πλησιέστερου ανοίγματος του περιμετρικού τοίχου του κτιρίου της αποθήκης. Σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί η τήρηση των λοιπών διατάξεων περί αποθήκευσης εκρηκτικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του βασιλικού διατάγματος 832/1970, την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989), τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006), με το άρθρο 23 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

3. Οι περιορισμοί αποστάσεων των υποπεριπτώσεων α)α και β)β της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν εάν υφίσταται νόμιμος σύνδεσις μετά της οδού δι' ετέρας εγκαταστάσεις ευρείας εξυπηρετήσεως του κοινού, ως εστιατόρια, αναψυκτήρια και έτερα ανάλογα. Τα πρατήρια εις την περίπτωσιν ταύτη αποτελούν παραρτήματα των εγκαταστάσεων τούτων, που παύουν να λειτουργούν εάν διακοπή η λειτουργία των ετέρων τούτων εγκαταστάσεων, οι δε συνδέσεις προς την οδό δέον να πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 122/1978 (ΦΕΚ 26/Α/1978).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 1184/1981 (ΦΕΚ 295/Α/1981).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.