Βασιλικό διάταγμα 465/70 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πρατήριον δύναται να εγκατασταθεί εις διαμέρισμα της προσόψεως σταθμού αυτοκινήτων εφ' όσον συντρέχουν άπαντες οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσης θεωρουμένης της περιπτώσεως ταύτης, ως τοιαύτης πρατηρίου, ανεξαρτήτως της υπάρξεως του σταθμού.

 

2. Η διαπίστωσις της ηλικίας και της υπηκοότητας των ενδιαφερομένων δύναται να γίνεται εκ της αστυνομικής ταυτότητος ή του διαβατηρίου αυτών.

 

3. Εις τις περιπτώσεις πρατηρίων ιδρυομένων επί οδών, καθ' ας γεννώνται αμφιβολίες δια τον χαρακτηρισμό αυτών ως εθνικών, επαρχιακών κ.λ.π. δέον να υποβάλλεται σχετική υπό των ενδιαφερομένων βεβαίωσις της αρμοδίας προς τούτο Αρχής (Υπουργείον Δημοσίων Έργων ή Νομαρχίας).

 

4. Το περιβάλλον του πρατηρίου δέον να φωτίζεται καθ' όλην την διάρκειαν της νυκτός άπλετα ουχί όμως εκτυφλωτικά δια τους επί της οδού κινούμενους προς αποφυγήν ατυχημάτων.

 

Η σχετική μελέτη δέον να συντάσσεται υπό διπλωματούχου Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου, να εγκρίνεται δε υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και η έγκρισις να προσκομίζεται υπό του ενδιαφερομένου εις την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ως δικαιολογητικών δια την χορήγηση της αδείας οικοδομής. Η εκτέλεσις δέον να γίνεται υπό την επίβλεψη ευθύνη διπλωματούχου ως άνω Μηχανικού.

 

5. Επιβάλλεται η πλήρης σήμανσις του κόμβου κυκλοφοριακής συνδέσεως του πρατηρίου, ως εις τα εγκεκριμένα τυπικά σχέδια προβλέπεται.

 

6. Σε περίπτωση κατασκευής παράπλευρης οδού (Service Road) ή επί υπαρχουσών οδών βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται να προσαρμόσει με δική του δαπάνη, την κυκλοφοριακή σύνδεση προς τη νέα κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για την οδό Υπηρεσίας.

 

Εάν λόγω κατασκευής παράπλευρης οδού ή μετατροπής οδού σε παράπλευρο, υφιστάμενα πρατήρια που λειτουργούσαν νόμιμα δεν έχουν πλέον τις προϋποθέσεις να προσαρμόσουν την Κυκλοφοριακή τους Σύνδεση στη νέα κατάσταση, σύμφωνα με το βασιλικού διατάγματος 465/1970, επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης εφόσον εξασφαλίζεται η ασφάλεια της κυκλοφορίας κατά την ειδικώς αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας για την έγκριση της παρέκκλισης αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006).

 

7. Η άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης των πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του άρθρου 24 του παρόντος διατάγματος, όπως η διάταξη αυτή κάθε φορά ισχύει, χορηγείται με την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες τους θα καταβάλλουν ετήσιο μίσθωμα για την προσωρινή χρήση της έκτασης που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και είναι αναγκαία για την προσπέλαση και εκμετάλλευση των πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.

 

Το ετήσιο μίσθωμα για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις με το εθνικό βασικό και δευτερεύον δίκτυο, αποτελεί έσοδο του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας που έχει την αποκλειστική εκμετάλλευση των χωρών αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

Το μίσθωμα αυτό καθορίζεται κάθε δύο χρόνια με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, βεβαιώνεται σαν έσοδο του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας με απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής αυτού, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων από τα κατά τόπους δημόσια ταμεία με βάσης χρηματικούς καταλόγους, που αποστέλλονται σ' αυτά από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, και κατατίθεται σε πίστωση του λογαριασμού του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

 

Το ετήσιο μίσθωμα για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις με το επαρχιακό δίκτυο αποτελεί έσοδο του οικείου Νομαρχιακού Ταμείου. Το μίσθωμα καθορίζεται κάθε δύο χρόνια με πρακτικό Επιτροπής που αποτελείται από τον Οικονομικό Έφορο, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Διευθυντή Γεωργίας του Νομού, βεβαιώνεται σαν έσοδο του Νομαρχιακού Ταμείου από την Επιτροπή αυτή, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων από τα κατά τόπους δημόσια ταμεία με βάση χρηματικούς καταλόγους που αποστέλλονται σ' αυτά από το Νομαρχιακό Ταμείο και κατατίθεται σε πίστωση του λογαριασμού του Νομαρχιακού Ταμείου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

 

Ο καθορισμός του μισθώματος γίνεται με βάση την κατηγορία του δρόμου, το πλάτος και το κυκλοφοριακό φόρτο αυτού, καθώς και τη θέση, τη γεωγραφική περιοχή, την παραχωρούμενη έκταση και την αντίστοιχη αξία γης της κυκλοφοριακής σύνδεσης και υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, την οποία εξυπηρετεί η κυκλοφοριακή σύνδεση και καταβάλλεται το αργότερο μέσα σ' ένα τρίμηνο από την κοινοποίηση της απόφασης καθορισμού της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας ή του πρακτικού της Επιτροπής προκειμένου για έσοδο του Νομαρχιακού Ταμείου ή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του χρόνου για κάθε άλλη περίπτωση. Οι ενδιαφερόμενοι, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτούς της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας ή του πρακτικού της Επιτροπής μπορούν να ασκήσουν ένσταση στον αρμόδιο Νομάρχη. Ο Νομάρχης αποφαίνεται τελεσίδικα το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεσή της ένστασης. Η υποβολή ένστασης δεν αναστέλλει την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος. Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος επιφέρει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου ή της εγκατάστασης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που χορηγούν τις άδειες κυκλοφοριακών συνδέσεων των πρατηρίων ή των λοιπών εγκαταστάσεων, έχουν υποχρέωση να κοινοποιούν αντίγραφα των αδειών αυτών στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας ή στο Νομαρχιακό Ταμείο κατά περίπτωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989).

 

8. Επί κατασκευαζόμενων νέων οδών ή επί υφιστάμενων οδών που βελτιώνουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους ή επί τμημάτων οδών στα οποία διαμορφώνονται κόμβοι, δεν εξετάζονται τυχόν αιτήσεις που θα υποβληθούν για ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίμων πριν εκτελεστούν οι εργασίες και πριν την απόδοση της οδού στο σύνολό της ή κατά τμήματα, επίσημα σε κοινή χρήση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006).

 

9. Επιθεωρήσεις πρατηρίων δύνανται να λαμβάνουν χώραν οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμον η αρμοδία Υπηρεσία, προς διαπίστωσιν της καλής και συμφώνως προς τους όρους του παρόντος λειτουργίας των πρατηρίων.

 

10. Σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομους όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 614/1977 επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία κάθε φύσεως εγκαταστάσεων μόνο στους παράπλευρους δρόμους (Service Roads).

 

Κατ' εξαίρεση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομους η ίδρυση και λειτουργία Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων σε χώρους που έχει την αποκλειστική εκμετάλλευση το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984). Οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων περιλαμβάνουν διάφορες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση οχημάτων και επιβατών, όπως πρατήριο υγρών καυσίμων ή υγραερίου, πλυντήριο, λιπαντήριο, συνεργείο, αναψυκτήριο, εστιατόριο, μοτέλ και άλλες ανάλογες εγκαταστάσεις.

 

Για το είδος των εγκαταστάσεων των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων, τον τρόπο κυκλοφοριακής σύνδεσης, την χωροταξική θέση και την απόσταση μεταξύ των δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του διατάγματος αυτού, αλλά ο,τι προβλέπεται στη σχετική μελέτη. Οι παράπλευροι δρόμοι σε περίπτωση που από τη μελέτη προβλέπεται να εφάπτονται στο χώρο των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων, απαγορεύεται να επικοινωνούν με τους Σταθμούς αυτούς και την κύρια οδική αρτηρία. Η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων στους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, του άρθρου 9, παράγραφος 1, 2, 7 και 8, του άρθρου 10, εκτός της χωρητικότητας που καθορίζεται με την άδεια ίδρυσης, του άρθρου 2, του άρθρου 12, του άρθρου 13, του άρθρου 14, του άρθρου 15, του άρθρου 16, του άρθρου 17 παράγραφοι 5, 6, 7, 8, 9 και του άρθρου 18 του παρόντος διατάγματος.

 

Η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγραερίου, συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γι' αυτά διατάξεις, εκτός από τις αναφερόμενες στη χωροταξική θέση και την κυκλοφοριακή σύνδεση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989).

 

11. Σε περίπτωση μετατροπής υπάρχοντος δρόμου, σε οδό ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομο, τα πρατήρια και οι λοιπές εγκαταστάσεις, που ήδη λειτουργούν, προσαρμόζονται με τις προβλεπόμενες από τη μελέτη συνθήκες κυκλοφορίας της οδού. Μετά την έκδοση της απόφασης χαρακτηρισμού υπάρχοντος δρόμου, σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομο, ισχύουν τα εξής:

 

α) Δεν εξετάζονται αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.

 

β) Άδειες ίδρυσης, που έχουν χορηγηθεί, εφόσον αποδεδειγμένα από την αρμόδια για την οδό Υπηρεσία, έχουν προχωρήσει οι εργασίες (οικοδομικές εγκαταστάσεις και κυρίως κυκλοφοριακή σύνδεση) ενημερώνονται οι κάτοχοι και εφ' όσον δηλώσουν ότι έλαβαν γνώση των προβλεπομένων συνθηκών και αποδέχονται την ολοκλήρωση, προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου και αντιμετωπίζονται όπως αυτά που η άδεια λειτουργίας είχε χορηγηθεί πριν την έκδοση της απόφασης, διαφορετικά ανακαλούνται οι κυκλοφοριακές συνδέσεις με κοινοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες όπου είχαν εκδώσει σχετικές άδειες (οικοδομικές, ίδρυσης πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων).

 

γ) Εγκαταστάσεις της παραγράφου Ι)β του άρθρου 24 του παρόντος διατάγματος εξακολουθούν να λειτουργούν με άμεση κυκλοφοριακή σύνδεση από την κύρια οδό μέχρι την εξασφάλιση εξυπηρετήσεως με δευτερεύον οδικό δίκτυο.

 

δ) Λειτουργούντα πρατήρια και εγκαταστάσεις της παραγράφου 1)β του άρθρου 24 του παρόντος διατάγματος εξακολουθούν να λειτουργούν προσωρινά με άμεση κυκλοφοριακή σύνδεση με την κύρια οδό μέχρι έκδοσης σχετικής πράξης της εποπτεύουσας Υπηρεσίας του Φορέα κατασκευής του έργου μετά από γνώμη τριμελούς επιτροπής και μετά

 

1) σχετική βεβαίωση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έναρξη λειτουργίας της κύριας οδού ως κλειστής οδού σύμφωνα με την μελέτη και

 

2) την εξασφάλιση λειτουργίας μέσω παράπλευρων οδών.

 

Σε τμήματα των οδών που έχουν χαρακτηρισθεί ως οδοί ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομοι και τα οποία λειτουργούν, εκμεταλλεύονται ή συντηρούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κατά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας βάσει των οικείων Συμβάσεων Παραχώρησης, η αναφερθείσα επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο του φορέα με αρμοδιότητα την εποπτεία της μελέτης και κατασκευής του έργου της σύμβασης παραχώρησης, τον Προϊστάμενο του φορέα με αρμοδιότητα την παρακολούθηση λειτουργίας του έργου της σύμβασης παραχώρησης και τον Διοικητή της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού όπου βρίσκονται τα πρατήρια υγρών καυσίμων και οι λοιπές εγκαταστάσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν με άμεση κυκλοφοριακή σύνδεση με την κύρια οδό.

 

Για τις ανάγκες της παρούσας υποπαραγράφου δ' ως Εποπτεύουσα Υπηρεσία για τα έργα παραχώρησης νοείται η Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Φορέας που είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία της μελέτης και κατασκευής του έργου της υπόψη σύμβασης παραχώρησης.

 

Η αναφερθείσα επιτροπή αποτελείται από τους Προϊσταμένους της Εποπτεύουσας Αρχής, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας που έχει την ευθύνη για την συντήρηση και αστυνόμευση της οδού.

 

Η πράξη κοινοποιείται στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών για την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας και στους κατόχους άδειας λειτουργίας οι οποίοι έχουν προ δύο μηνών τουλάχιστον ενημερωθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

 

Η συνέχιση λειτουργίας πρατηρίων και εγκαταστάσεων είναι δυνατή μόνο στους παράπλευρους δρόμους ή γενικά στο δευτερεύον δίκτυο.

 

Η άδεια λειτουργίας των πρατηρίων είναι προσωρινής διάρκειας δύο ετών από την κοινοποίηση της προαναφερθείσας πράξης και εφ' όσον εκτός δύο μηνών με ποινή αφαίρεσης της άδειας από την έγγραφη ειδοποίηση υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών με τα δικαιολογητικά και την διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του παρόντος διατάγματος και ακολούθως η διαδικασία των παραγράφων 4, 5, 6 για την χορήγηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου.

 

Για τις λοιπές εγκαταστάσεις η υποχρέωση και κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης με το τους παράπλευρους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο ετών σύμφωνα με το άρθρο 34 και τις άλλες διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

ε) Κατά την εκτέλεση των εργασιών όταν η λειτουργία δεν είναι εφικτή η Διευθύνουσα το έργο υπηρεσία ειδοποιεί τον κάτοχο της άδειας λειτουργίας προ μηνός τουλάχιστον και την υπηρεσία Συγκοινωνιών για την προσωρινή διακοπή την έναρξη και διάρκεια αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989), με την παράγραφο 8 του άρθρου 143 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

12. Η κατά το άρθρο 17 παράγραφος 1 περίπτωση ι)δ του βασιλικού διατάγματος 465/1970 έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης του πρατηρίου με την οδό ισχύει για μία τριετία. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης, η έγκριση δύναται να παραταθεί εφ άπαξ κατόπιν αιτήσεως για την επόμενη τριετία, εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή να υποβληθεί αίτηση για έγκριση νέας κυκλοφοριακής σύνδεσης εάν έχουν αλλάξει.

 

Η αίτηση για παράταση, υποβάλλεται πριν λήξει η αρχική έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης του πρατηρίου.

 

Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπομένων χρήσεων, απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή νέα έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού.

 

Τα πρατήρια που λειτουργούν με εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων δεν έχουν δικαίωμα επέκτασης ή αλλαγής της χρήσης τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006).

 

13. Για πρατήρια υγρών καυσίμων που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας σε χρόνο προγενέστερο από τυχόν άδειες που χορηγούνται σε εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις 2)β και 2)η του άρθρου 5 του παρόντος, στη πρώτη μεν περίπτωση (μόνο η άδεια ίδρυσης) προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες μέχρι του τελικού σταδίου της χορηγήσεως και της άδειας λειτουργίας, στη δεύτερη δε περίπτωση (με άδεια λειτουργίας) αυτά συνεχίζουν κατ αρχάς τη λειτουργία τους, ακόμα και αν απέχουν από τις εγκαταστάσεις αυτές απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη στις παραπάνω διατάξεις. Δύναται όμως η Διοίκηση να ανακαλέσει την άδεια του πρατηρίου εάν κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη θέση κτιρίου κοινής ωφέλειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.