Νόμος 4111/13 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4093/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τίτλος της υποπαραγράφου Η2 του νόμου 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:

 

{Εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό}

 

2. Το εδάφιο γ' της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Η2 του νόμου 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα ανωτέρω οχήματα, προκειμένου να πιστοποιείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης, οι σχετικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.}

 

3. α. Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του νόμου 4093/2012 η φράση του άρθρου 2 αντικαθίσταται με τη φράση της ανωτέρω υποπαραγράφου 3.

 

β. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β)β' της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του νόμου 4093/2012 η φράση EURO 1V αντικαθίσταται με τη φράση EURO IV.

 

γ. Στην περίπτωση γ)γ' της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του νόμου 4093/2012 η φράση του άρθρου 4 του παρόντος νόμου αντικαθίσταται με τη φράση της υποπαραγράφου 5 της παρούσης παραγράφου.

 

δ. Στην υποπαράγραφο 5 της παραγράφου ΙΕ του νόμου 4093/2012 η φράση του άρθρου 2 του παρόντος αντικαθίσταται με τη φράση της ανωτέρω υποπαραγράφου 3.

 

ε. Στην υποπαράγραφο 5 της παραγράφου ΙΕ του νόμου 4093/2012 η φράση με τις περιπτώσεις 1 και 2 των υποπαραγράφων 8, 9 και 10 αντικαθίσταται με τη φράση με τις υποπαραγράφους 8 και 9.

 

στ. Στην περίπτωση ε' της υποπαραγράφου 7 της παραγράφου ΙΕ του νόμου 4093/2012 η φράση σύμφωνα με το άρθρο 6 αντικαθίσταται με τη φράση σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 8, 9 και 10 κατωτέρω.

 

ζ. Στην υποπαράγραφο 10 της παραγράφου ΙΕ του νόμου 4093/2012 η φράση του άρθρου 4 αντικαθίσταται με τη φράση της υποπαραγράφου 5.

 

4. Η υποπαράγραφος I.3 του νόμου 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Περίπτωση 1:

 

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002 που αντικαθίσταται με την περίπτωση 1, η λέξη μέσα μετακινείται στο τέλος της φράσης.

 

β. Περίπτωση 3:

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5Α του νόμου 3054/2002 που προστίθεται με την περίπτωση 3:

 

Α) στο πρώτο εδάφιο, η φράση:

 

{Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.}

 

αντικαθίσταται από την φράση:

 

{Ο κάτοχος άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.}

 

Β) στο τέλος του δεύτερου εδαφίου, διαγράφεται η φράση:

 

{οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων.}

 

γ. Περίπτωση 5:

 

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002 που αντικαθίσταται με την περίπτωση 5, η φράση:

 

{και φέρει την ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται. Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.}

 

αντικαθίσταται από τη φράση:

 

{και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.}

 

δ. Περίπτωση 6:

 

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 3054/2002 που αντικαθίσταται με την περίπτωση 6, στο τέλος, διαγράφεται η φράση:

 

{οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων.}

 

ε. Περίπτωση 7:

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002 που αντικαθίσταται με την περίπτωση 7:

 

Α) στο δεύτερο εδάφιο, η φράση:

 

{Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.}

 

αντικαθίσταται από την φράση:

 

{Ο κάτοχος άδειας Λιανικής Εμπορίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.}

 

Β) στο τέλος του τρίτου εδαφίου, διαγράφεται η φράση:

 

{οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων.}

 

στ. Περίπτωση 8:

 

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 15 του νόμου 3054/2002 που αντικαθίσταται με την περίπτωση 8:

 

Α) στο πρώτο εδάφιο, διαγράφεται η αρίθμηση α',

Β) διαγράφεται όλο το δεύτερο εδάφιο με την αρίθμηση β'.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.