Νόμος 4111/13 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται το άρθρο 16, καθώς και η παράγραφος 18 του άρθρου 282 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών οι οποίες είχαν συναφθεί από 01-01-2011 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και των οποίων το αποδεικτικού χαρακτήρα έγγραφο συμφωνητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008) έχει υπογραφεί από τους προϊσταμένους των διευθυνουσών υπηρεσιών θεωρούνται νόμιμες.

 

3. Ο τίτλος της υποπαραγράφου ΣΤ3 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ΣΤ.3. Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 57 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ανωτέρω απόφαση μπορεί να ανατρέχει αναδρομικά στην ημερομηνία διορισμού του ειδικού συνεργάτη.}

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α/2007) προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Η μετάταξη, κατόπιν γραπτών εξετάσεων, υπαλλήλων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα από τις καταργούμενες και συγχωνευόμενες μονάδες του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011, οι οποίοι εντάσσονται στον κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων διενεργούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών και τελούν υπό τον έλεγχο διακομματικής επιτροπής της Βουλής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ζητήματα της εξεταστέας ύλης, των τυπικών προσόντων των υποψηφίων και κάθε σχετικό ζήτημα για την πραγματοποίηση της μετάταξης}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.