Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Αποδοχές και ασυμβίβαστα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παράγραφος 1 της κοινής υπουργικής απόφασης οίκοθεν 2/8098/0022/2004

 

1. Οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι και οι ειδικοί συνεργάτες των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών, κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) του άρθρου 3 του Α' Μέρους του νόμου [Ν] 3205/2003, ως εξής:

 

α) Ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου, στο ΜΚ 1 της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας.

 

β) Οι ειδικοί σύμβουλοι στην κατηγορία που αντιστοιχούν τα τυπικά τους προσόντα σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο και νόμο:

 

α)α) Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, στο ΜΚ 1.

β)β) Λοιποί, στο ΜΚ 4.

 

γ) Οι ειδικοί συνεργάτες στην κατηγορία που αντιστοιχούν τα τυπικά τους προσόντα σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο και νόμο:

 

α)α) Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, στο ΜΚ 4.

β)β) Κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, στο ΜΚ 7.

γ)γ) Λοιποί, στο ΜΚ 10.

 

δ) Λοιποί μετακλητοί:

 

α)α) Οι διοριζόμενοι χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στο μισθολογικό κλιμάκιο της οικείας κατηγορίας, που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας που απαιτούνται για την απόκτηση του βαθμού διορισμού τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

β)β) Οι αποσπώμενοι από θέσεις του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στις οργανικές τους θέσεις, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του χρόνου της προηγούμενης περίπτωσης. Το πιο πάνω προσωπικό της περίπτωσης δ' εξελίσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια ως εξής: με απολυτήριο δημοτικού σχολείου, από το 18ο μέχρι το 1ο της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατηγορίας, με απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου, από το 18ο μέχρι το 1ο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας, με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, από το 18ο μέχρι το 1ο της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατηγορίας, με πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, από το 18ο μέχρι το 1ο της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας.

 

Παράγραφος 2 της κοινής υπουργικής απόφασης οίκοθεν 2/8098/0022/2004

 

2. Σε όλους τους ανωτέρω, καθώς και στους υπηρετούντες σε θεσμοθετημένες θέσεις στα ιδιαίτερα γραφεία των γενικών γραμματέων, καταβάλλονται επίσης, το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 3205/2003, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου του υπουργείου ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Στο διευθυντή του πολιτικού γραφείου καταβάλλεται και το επίδομα θέσης του άρθρου 13 παράγραφος 1 περίπτωση Α' στοιχείο ι' του νόμου [Ν] 3205/2003.

 

Παράγραφος 3 της κοινής υπουργικής απόφασης οίκοθεν 2/8098/0022/2004

 

3. Στους αποσπώμενους σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων ή ειδικών συμβούλων ή συνεργατών των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών καταβάλλεται, κατ' επιλογήν, είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης από την οποία αποσπώνται, είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία αποσπώνται. Η επιλογή γίνεται με αμετάκλητη δήλωση του αποσπώμενου στο διευθυντή του πολιτικού γραφείου μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της απόσπασης. Αν το διάστημα αυτό παρέλθει άπρακτο ο αποσπώμενος θεωρείται ότι επιλέγει τις αποδοχές της θέσης στην οποία αποσπάται. Όταν ο υπάλληλος επιλέξει τις αποδοχές της θέσης από την οποία έγινε η απόσπαση, η μισθοδοσία του βαρύνει τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, από την οποία αποσπάσθηκε. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους αποσπώμενους σε προσωρινές θέσεις με βάση το άρθρο 55 παράγραφος 3. Ως αποδοχές που διατηρούνται κατ' επιλογήν του αποσπασμένο εννοείται το σύνολο των πάσης φύσης αποδοχών τακτικών και έκτακτων περιλαμβανομένων των πάσης φύσης επιδομάτων και επιμισθίων της θέσης από την οποία αποσπώνται. Στους υπαλλήλους που αποσπώνται από υπηρεσίες του Δημοσίου ή από νομικά πρόσωπα του Δημοσίου όπου δεν ακολουθείται διαβάθμιση των θέσεων των δημοσίων υπαλλήλων, καταβάλλονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο βαθμό στον οποίο εντάσσονται με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους αποσπώμενους σε προσωρινές θέσεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 55 παράγραφος 3.

 

Παράγραφος 5 της κοινής υπουργικής απόφασης οίκοθεν 2/8098/0022/2004

 

4. Οι αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων, των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών δεν μπορεί να υπερβούν σε περίπτωση παράλληλης ανάθεσης καθηκόντων το 30% των αποδοχών της κύριας θέσης τους. Το ποσοστό αυτό για το διευθυντή του πολιτικού γραφείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των αποδοχών της κύριας θέσης του.

 

Παράγραφος 6 της κοινής υπουργικής απόφασης οίκοθεν 2/8098/0022/2004

 

5. Στις αποδοχές της κύριας θέσης, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, δεν λαμβάνονται υπόψη το κίνητρο απόδοσης, η οικογενειακή παροχή, τα τυχόν επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις που σχετίζονται άμεσα με την προσφορά εργασίας στην οργανική θέση. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3205/2003 εφαρμόζονται για όλο το προσωπικό (μόνιμο και με σύμβαση) που υπηρετεί στα ανωτέρω γραφεία με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και στα γραφεία των γενικών γραμματέων υπουργείων, περιλαμβανομένων και των αστυνομικών της προσωπικής ασφάλειας των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών και γενικών γραμματέων.

 

Για το προσωπικό που καλύπτει οργανικές θέσεις των ως άνω γραφείων. καθώς και την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούς των παραπάνω γραφείων, εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις των περιπτώσεων Α' και Β' της παραγράφου 2, ενώ για όσους δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 για την απογευματινή υπερωριακή εργασία του ίδιου άρθρου και νόμου. Προσωπικό το οποίο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Α' Μέρους του νόμου [Ν] 3205/2003, λαμβάνει το ωρομίσθιο του μισθολογικού κλιμακίου του άρθρου 16 παράγραφος 5 του ίδιου νόμου στο οποίο αντιστοιχούν τα έτη υπηρεσίας και τα τυπικά του προσόντα. Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης διενεργείται με πράξη του διευθυντή του πολιτικού γραφείου ή του γενικού γραμματέα, ενώ επίσης με πράξη στο τέλος κάθε μήνα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής εργασίας.

 

Παράγραφος 7 της κοινής υπουργικής απόφασης οίκοθεν 2/8098/0022/2004

 

6. Στο προσωπικό των πολιτικών γραφείων σε περίπτωση μετακίνησής του εκτός έδρας για τις ανάγκες του γραφείου του μέλους της Κυβέρνησης και του υφυπουργού, στο οποίο ανήκουν, καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, η οποία είναι:

 

α) για το διευθυντή πολιτικού γραφείου, τον ειδικό σύμβουλο και τον ειδικό συνεργάτη ίση με την αποζημίωση που αντιστοιχεί στο βαθμό διευθυντή,

 

β) για δε τους λοιπούς ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στο βαθμό τους.

 

Παράγραφος 8 της κοινής υπουργικής απόφασης οίκοθεν 2/8098/0022/2004

 

7. Για τη μισθολογική εξέλιξη των ανωτέρω, πλην των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών, καθώς και για κάθε θέμα αποδοχών τους που δεν ρυθμίζεται ειδικά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του νόμου [Ν] 3205/2003.

 

Παράγραφος 9 της κοινής υπουργικής απόφασης οίκοθεν 2/8098/0022/2004

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

 

8. Η κατοχή της θέσης μετακλητού υπαλλήλου ή ειδικού συμβούλου ή συνεργάτη σε πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δικηγόρου ή άλλη ελεύθερου επαγγελματία. Ο διορισμός σε θέση διευθυντή πολιτικού γραφείου μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού, όπως επίσης σε θέση ειδικού συμβούλου ή συνεργάτη, αναστέλλει την άσκηση του λειτουργήματος ή επαγγέλματός τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, όταν πρόκειται για διορισμό ειδικού συνεργάτη.

 

Η ανωτέρω απόφαση μπορεί να ανατρέχει αναδρομικά στην ημερομηνία διορισμού του ειδικού συνεργάτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.