Νόμος 4622/19 - Άρθρο 119

Άρθρο 119: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις:

 

1. Ο νόμος 4048/2012 Ρυθμιστική διακυβέρνηση: αρχές, διαδικασίες και μέσα Καλής Νομοθέτησης (ΦΕΚ 34/Α/2012).

 

2. Τα άρθρα 1 έως 13 του νόμου 4369/2016 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

3. Τα άρθρα 6 έως 28 του νόμου 4320/2015 Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου 4081/2012 Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 184/Α/2012).

 

5. Τα άρθρα 1 έως 9 του νόμου 4606/2019 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 57/Α/2019).

 

6. Τα άρθρα 14 έως 25 του νόμου 4109/2013 Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα-Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 16/Α/2013).

 

7. Τα άρθρα 25, 26 και 75 του νόμου [Ν] 4375/2016 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (L 180/2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 51/Α/2016).

 

8. Τα άρθρα 20 έως 23 του νόμου 4440/2016 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του νόμου 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 

9. Τα άρθρα 161, 169 και 170 του νόμου 4389/2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

10. Το άρθρο 25 του νόμου 3448/2006 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 57/Α/2006).

 

11. Το άρθρο 54 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης-περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

12. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 67 του νόμου [Ν] 1943/1991, Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 50/Α/1991).

 

13. Τα άρθρα 35 έως 39 του προεδρικού διατάγματος 28/2015 Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία (ΦΕΚ 34/Α/2015).

 

14. H παράγραφος 3 του άρθρου 40 του νόμου 4369/2016 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

15. Το άρθρο 19 του νόμου 2671/1998, Ρύθμιση θεμάτων ΟΣΕ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 289/Α/1998).

 

16. Το άρθρο 6 του νόμου 4142/2013, Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ 83/Α/2013) και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

 

17. Τα άρθρα 1 έως 10 του νόμου [Ν] 2920/2001, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 131/Α/2001).

 

18. Τα άρθρα 1 έως 9 του νόμου 3074/2002, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης κι Ελέγχου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 296/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 40 του άρθρου 174 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

19. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του νόμου 3448/2006, Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 57/Α/2006).

 

20. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014), Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δημοσίου Τομέα, τροποποίηση του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

21. Το άρθρο 179 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

22. Το προεδρικό διάταγμα 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), μαζί με όλες τις διατάξεις που κωδικοποιεί πλην του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος αυτού.

 

23. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 32/2004 Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 28/Α/2004) όπως ισχύει.

 

24. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 2/2011 Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 5/Α/2011), όπως ισχύει.

 

25. Όλες οι πράξεις υπουργικού συμβουλίου ή άλλες κανονιστικές πράξεις βάσει των οποίων θεσπίζονται θέσεις μετακλητών υπαλλήλων στα πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων.

 

26. Η Απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό Υ/135/2016 με τίτλο Σύσταση Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΦΕΚ 711/Β/2016).

 

27. Οι παράγραφοι 7 και 16 του άρθρου 2, και το άρθρο 21 του προεδρικού διατάγματος 96/2017 Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 136/Α/2017).

 

28. Το άρθρο 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 148/Α/2017).

 

29. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 133/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 161/Α/2017).

 

30. Η περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 123/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 151/Α/2017).

 

31. Οι κατ' εξουσιοδότηση των παραπάνω καταργούμενων διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις που αφορούν στην ίδρυση και οργάνωση των καταργούμενων διά του παρόντος νόμου φορέων, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

32. Το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 4590/2019 Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

33. Διατάξεις τυπικών νόμων, προγενέστερες της θέσης σε ισχύ της διάταξης του άρθρου 109 του παρόντος, με τις οποίες η αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων υπό την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ανατίθεται σε άλλα όργανα παύουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 109. Από την ίδια ημερομηνία καταργούνται οι υφιστάμενες κανονιστικές πράξεις μεταβίβασης αρμοδιότητας ή εξουσίας υπογραφής ως προς ατομικές διοικητικές πράξεις υπό την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 109.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 33 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 4664/2020 (ΦΕΚ 32/Α/2020).

 

34. (πρώην 33) Κάθε άλλη διάταξη ή κανονιστική πράξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.