Προεδρικό διάταγμα 123/17

ΠΔ 123/2017: Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 123/2017: Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, (ΦΕΚ 151/Α/2017), 12-10-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. των παραγράφων 1-3 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως ισχύει,

 

β. του άρθρου 35 παράγραφος 4 του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως ισχύει,

 

γ. του προεδρικού διατάγματος 123/2016 Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 208/Α/2015),

 

δ. του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005),

 

ε. της Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168/Β/2015).

 

2. Την από 17-05-2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, με την οποία εγκρίθηκε η έκθεση αξιολόγησης δομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

3. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 572/04-08-2017 Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από την οποία προκύπτει ότι: α) από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη ύψους 84.240,00 ευρώ για την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ειδικός Φορέας 39/110 και Κ.Α.Ε. 0215, καθώς και μελλοντικά ενδεχόμενη επιπλέον δαπάνη ανώτατου ύψους 861.508,38 ευρώ (για τις συνιστώμενες 58 οργανικές θέσεις), η οποία θα καλυφθεί ομοίως από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ειδικός Φορέας 39/110 και Κ.Α.Ε. 0211, 0291, 0292, 0293 και 0294 και β) ότι η ανωτέρω συνολική δαπάνη είναι εντός των ορίων και των δεσμεύσεων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021.

 

4. Τις υπ' αριθμούς Δ174 και Δ202/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

 

Μέρος Πρώτο: Αρμοδιότητες - Διάρθρωση

 

Κεφάλαιο Α: Αποστολή - Διάρθρωση

 

Άρθρο 1: Αποστολή

Άρθρο 2: Διάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 3: Γραφεία Πολιτικής Ηγεσίας και Γενικού / Διοικητικού και Γενικών / Τομεακών Γραμματέων

Άρθρο 4: Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 5: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Άρθρο 6: Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

Άρθρο 7: Ελεγκτικά Σώματα

Άρθρο 8: Γραφείο Τύπου

 

Κεφάλαιο Β: Ανεξάρτητες - Αυτοτελείς αρχές και εποπτευόμενοι φορείς

 

Άρθρο 9: Ανεξάρτητες - Αυτοτελείς αρχές

Άρθρο 10: Αυτοτελείς υπηρεσίας

Άρθρο 11: Εποπτευόμενοι φορείς

 

Κεφάλαιο Γ: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες Οργανικών Μονάδων Γενικής Γραμματείας Υπουργείου

 

Άρθρο 12: Γενική Γραμματεία Υπουργείου

Άρθρο 13: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 14: Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ1)

Άρθρο 15: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ2)

Άρθρο 16: Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας (Δ3)

Άρθρο 17: Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Άρθρο 18: Διεύθυνση Διοίκησης (Δ4)

Άρθρο 19: Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού (Δ5)

Άρθρο 20: Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης (Δ6)

Άρθρο 21: Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών

Άρθρο 22: Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Διεθνών Θεμάτων (Δ7)

Άρθρο 23: Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8)

Άρθρο 24: Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)

Άρθρο 25: Αυτοτελές Τμήμα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ)

 

Κεφάλαιο Δ: Διάρθρωση και αρμοδιότητες οργανικών μονάδων Γενικής Γραμματείας Υποδομών

 

Άρθρο 26: Γενική Γραμματεία Υποδομών

Άρθρο 27: Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών

Άρθρο 28: Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Δ10)

Άρθρο 29: Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11)

Άρθρο 30: Διεύθυνση Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων και Τεχνικών Αρχείων (Δ12)

Άρθρο 31: Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών

Άρθρο 32: Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13)

Άρθρο 33: Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14)

Άρθρο 34: Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων (Δ15)

Άρθρο 35: Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16)

Άρθρο 36: Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ17)

Άρθρο 37: Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών

Άρθρο 38: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18)

Άρθρο 39: Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19)

Άρθρο 40: Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20)

Άρθρο 41: Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών (Δ21)

Άρθρο 42: Διεύθυνση Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων

Άρθρο 43: Διεύθυνση Ποιότητας και Τυποποίησης (Δ22)

Άρθρο 44: Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (Δ23)

Άρθρο 45: Διεύθυνση Μητρώων (Δ24)

Άρθρο 46: Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25)

Άρθρο 47: Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών

Άρθρο 48: Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ26)

Άρθρο 49: Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ27)

Άρθρο 50: Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ28)

Άρθρο 51: Αυτοτελές τμήμα νομικής στήριξης

Άρθρο 52: Διοικητική Αρχή Σηράγγων

Άρθρο 53: Διοικητική Αρχή Φραγμάτων

 

Κεφάλαιο Ε: Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων

 

Άρθρο 54: Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων Κατασκευής και συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

Άρθρο 55: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών

Άρθρο 56: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης

Άρθρο 57: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μακεδονίας

Άρθρο 58: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων

Άρθρο 59: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κρήτης και Δωδεκανήσων

Άρθρο 60: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Έβρου

Άρθρο 61: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Θεσσαλίας

Άρθρο 62: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδος

Άρθρο 63: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Ηπείρου και Κέρκυρας

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διάρθρωση και αρμοδιότητες οργανικών μονάδων Γενικής Γραμματείας Μεταφορών

 

Άρθρο 64: Γενική Γραμματεία Μεταφορών

Άρθρο 65: Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας

Άρθρο 66: Διεύθυνση Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29)

Άρθρο 67: Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας (Δ30)

Άρθρο 68: Γενική Διεύθυνση Μεταφορών

Άρθρο 69: Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31)

Άρθρο 70: Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32)

Άρθρο 71: Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Μεταφορών (Δ33)

Άρθρο 72: Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων

Άρθρο 73: Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34)

Άρθρο 74: Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35)

Άρθρο 75: Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)

Άρθρο 76: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Στήριξης

 

Μέρος Δεύτερο: Προσωπικό

 

Άρθρο 77: Θέσεις Προσωπικού

Άρθρο 78: Προσωπικό ειδικών θέσεων

Άρθρο 79: Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

Άρθρο 80: Προσωποπαγείς θέσεις

Άρθρο 81: Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

Άρθρο 82: Λοιπές θέσεις προσωπικού

Άρθρο 83: Προσόντα διορισμού

Άρθρο 84: Κλάδοι προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Άρθρο 85: Καθήκοντα προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων

Άρθρο 86: Καθήκοντα προϊσταμένων διευθύνσεων

Άρθρο 87: Καθήκοντα προϊσταμένων υποδιευθύνσεων

Άρθρο 88: Καθήκοντα προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών τμημάτων

Άρθρο 89: Συλλογικά όργανα - Λειτουργία

Άρθρο 90: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 91: Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 92: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Αθήνα, 10-10-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.