Προεδρικό διάταγμα 96/17

ΠΔ 96/2017: Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 96/2017: Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, (ΦΕΚ 136/Α/2017), 11-09-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του νόμου 4210/2013 Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 254/Α/2013), 55 του νόμου 4238/2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 38/Α/2014), 46 του νόμου 4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 74/Α/2014) και 7 του νόμου 4275/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 149/Α/2007) και του άρθρου πέμπτου του νόμου 4464/2017 Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών -μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 46/Α/2017),

 

β) του άρθρου 35, παράγραφος 4, του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και του άρθρου 10 του νόμου 4210/2013 Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 254/Α/2013).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ30/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημήτριο Παπαγγελόπουλο (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

3. Την υπ' αριθμόν Υ172/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 3610/Β/2016).

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168/Β/2015).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ186/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα (ΦΕΚ 3671/Β/2016).

 

6. Την από 17-05-2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 88.474 € που θα καλυφθεί για το τρέχον έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 17-110 (ΚΑΕ 0211, 0215, 0293, 0294 και αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ω6ΛΥΩ-Ε47, 78ΞΗΩ-ΑΥ6, 6988Ω-ΝΜΠ και Ω9ΞΘΩ-1ΦΑ αντίστοιχα).

 

8. Την με αριθμό 144/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Πρώτο: Αποστολή Υπουργείου Διάρθρωση Υπηρεσιών - Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 1: Αποστολή

Άρθρο 2: Διάρθρωση

Άρθρο 3: Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού

Άρθρο 4: Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων

 

Κεφάλαιο Α: Κεντρική Υπηρεσία

 

Άρθρο 5: Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρθρο 6: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης

Άρθρο 7: Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας

Άρθρο 8: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 9: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 10: Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Άρθρο 11: Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 12: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 13: Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδιάσεως Έκτακτης Ανάγκης (ΠΑΜ -ΠΣΕΑ)

Άρθρο 14: Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής

Άρθρο 15: Διεύθυνση Αντεγκληματικής Πολιτικής

Άρθρο 16: Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 17: Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής

Άρθρο 18: Διεύθυνση Επιχειρησιακής Επάρκειας και Διαχείρισης Κρίσεων

Άρθρο 19: Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 20: Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 21: Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

 

Κεφάλαιο Ε: Αυτοτελείς μονάδες

 

Άρθρο 22: Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

Άρθρο 23: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Άρθρο 24: Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Άρθρο 25: Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διάρθρωση και αρμοδιότητες ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών

 

Άρθρο 26: Ιατροδικαστική Υπηρεσία

Άρθρο 27: Καταστήματα Κράτησης, σωφρονιστικά και θεραπευτικά καταστήματα, ειδικά θεραπευτικά καταστήματα και Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ)

Άρθρο 28: Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου

Άρθρο 29: Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής

 

Μέρος Δεύτερο: Προσωπικό

 

Κεφάλαιο Α: Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Άρθρο 30: Θέσεις Προσωπικού

Άρθρο 31: Κατανομή Οργανικών Θέσεων Μόνιμου Προσωπικού κατά Κατηγορία και Κλάδο

Άρθρο 32: Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

Άρθρο 33: Θέσεις Προσωπικού

Άρθρο 34: Μετατροπή θέσεων - Κατάταξη προσωπικού

Άρθρο 35: Κλάδοι Προϊσταμένων Υπηρεσιών και Οργανικών Μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Κεφάλαιο Β: Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Άρθρο 36: Θέσεις Προσωπικού

Άρθρο 37: Κατανομή Οργανικών Θέσεων Μόνιμου Προσωπικού κατά Κατηγορία και Κλάδο

Άρθρο 38: Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

Άρθρο 39: Μετατροπή θέσεων - Κατάταξη προσωπικού

Άρθρο 40: Κλάδοι Προϊσταμένων Υπηρεσιών και Οργανικών Μονάδων των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Κεφάλαιο Γ: Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Άρθρο 41: Θέσεις Προσωπικού

Άρθρο 42: Κατανομή Οργανικών Θέσεων Μόνιμου Προσωπικού κατά Κατηγορία και Κλάδο

Άρθρο 43: Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

Άρθρο 44: Κλάδοι Προϊσταμένων Υπηρεσιών και Οργανικών Μονάδων των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Κεφάλαιο Δ: Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Άρθρο 45: Θέσεις Προσωπικού

Άρθρο 46: Κατανομή Οργανικών Θέσεων Μόνιμου Προσωπικού κατά Κατηγορία και Κλάδο

Άρθρο 47: Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

Άρθρο 48: Κατάταξη προσωπικού

Άρθρο 49: Κλάδοι Προϊσταμένων Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρθρο 50: Προσόντα διορισμού

Άρθρο 51: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 52: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 53: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων

Άρθρο 54: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 55: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 05-09-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.