Νόμος 4250/14

Ν4250/2014: Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4250/2014: Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 74/Α/2014), 26-03-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Μείωση διοικητικών βαρών - απλουστεύσεις διαδικασιών

 

Άρθρο 1: Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων

Άρθρο 2: Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Άρθρο 3: Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου

Άρθρο 4: Απλούστευση αδειοδότησης παραγωγών

Άρθρο 5: Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε φροντιστήρια

 

Κεφάλαιο Β: Καταργήσεις - Συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα

 

Άρθρο 6: Κατάργηση της Ανώνυμης Εταιρίας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της

Άρθρο 7: Κατάργηση της ανώνυμης εταιρίας Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της

Άρθρο 8: Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του

Άρθρο 9: Κατάργηση του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών και μετατροπή του σε εργαστήριο του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Άρθρο 10: Κατάργηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών και μετατροπή του σε εργαστήριο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Άρθρο 11: Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών

Άρθρο 12: Κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Οργανισμός Αθήνας, Οργανισμός Θεσσαλονίκης και Οργανισμός Ιωαννίνων και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους

Άρθρο 13: Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Οργανισμός Κωπαΐδας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του

Άρθρο 14: Συγχώνευση με απορρόφηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Κεντρική Αγορά Πατρών από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 15: Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων

Άρθρο 16: Κατάργηση νομικών προσώπων χωρίς μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους

Άρθρο 17: Σύσταση Ενιαίου Φορέα Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 18: Ίδρυση Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 19: Γενικές Διατάξεις περί καταργήσεων - συγχωνεύσεων νομικών προσώπων και υπηρεσιών του παρόντος νόμου

 

Κεφάλαιο Γ: Αξιολόγηση του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών - Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992)

 

Άρθρο 20: Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης

Άρθρο 21: Κλίμακα βαθμολόγησης κριτηρίων - Αιτιολογία

Άρθρο 22: Μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου

Άρθρο 23: Έλεγχος τυπικών στοιχείων και ειδικής αιτιολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης

Άρθρο 24: Αξιολογητές

Άρθρο 25: Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης

Άρθρο 26: Δικαίωμα ένστασης

Άρθρο 27: Γνωστοποίηση των εκθέσεων

Άρθρο 28: Διαδικασία ένστασης

Άρθρο 29: Εξέταση των ενστάσεων

Άρθρο 30: Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

Άρθρο 31: Τροποποιήσεις - Καταργήσεις

Άρθρο 32: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δ: Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 33: Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 35: Απόφαση κατανομής σε νησιωτικούς δήμους

Άρθρο 36: Αποσπάσεις ή μεταθέσεις σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή

Άρθρο 37

Άρθρο 38: Υπηρεσιακές άδειες

Άρθρο 39: Μετάταξη υπαλλήλων στις γραμματείες δικαστηρίων

Άρθρο 40: Διαθεσιμότητα έως την έκδοση οριστικών πινάκων διάθεσης

Άρθρο 41: Επιγενόμενες εξαιρέσεις διαθεσιμότητας

Άρθρο 42: Επανέλεγχος μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 43

Άρθρο 44: Τροποποίηση του άρθρου 23 του νόμου 4049/2012

Άρθρο 46: Τροποποίηση του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013

Άρθρο 47: Οδήγηση και έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού

Άρθρο 48: Ρυθμίσεις Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 26-03-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.