Νόμος 4250/14 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Οδήγηση και έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η οδήγηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου επιτρέπεται μόνο από υπαλλήλους που κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού.

 

2. Επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση παροχή έγκρισης οδήγησης αυτοκινήτων:

 

α) Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων,

β) Ανεξάρτητων Αρχών,

γ) Αυτοτελών Δημόσιων Υπηρεσιών,

δ) Ενόπλων Δυνάμεων,

ε) Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος,

στ) αποκεντρωμένων υπηρεσιών των Υπουργείων,

ζ) υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,

η) αποκεντρωμένων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, καθώς και

θ) οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των νομικών τους προσώπων,

 

σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο όταν δεν υπάρχουν, κωλύονται ή δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι υπάλληλοι για την άσκηση του καθήκοντος αυτού, από μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους που έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν και εφόσον τούτο δεν αντίκειται στις οικείες διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς τους.

 

3. Η έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης παρέχεται για τους υπαλλήλους των περιπτώσεων α' έως και ε' της προηγούμενης παραγράφου από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τους υπαλλήλους των περιπτώσεων στ' έως η' από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και για τους αιρετούς και υπαλλήλους της περίπτωσης θ' από τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ανάλογα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

4. Για την παροχή της έγκρισης η ενδιαφερόμενη υπηρεσία υποβάλλει αίτημα στο οποίο αιτιολογούνται επαρκώς οι ειδικοί λόγοι που επιβάλλουν την οδήγηση των αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού και αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία των υπαλλήλων, των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, καθώς και του χρονικού διαστήματος για το οποίο ζητείται η έγκριση, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 έτη.

 

5. Επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τους Γενικούς Γραμματείς τους, μετά από έγκριση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και η οδήγηση των οχημάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού από Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, καθώς και μέλη περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων, μετά από έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον διαθέτουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους, εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας.

 

6. Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται η παροχή έγκρισης για κατ' εξαίρεση οδήγηση οχημάτων που ανήκουν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού από ιδιώτες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών και μόνον εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος. Η απόφαση αυτή ισχύει με την αναβλητική αίρεση της επέλευσης του κινδύνου ή της ύπαρξης της ανάγκης και για όσο χρόνο ο κίνδυνος ή η ανάγκη υφίσταται, σε καμία δε περίπτωση η ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

 

Η ανωτέρω αναβλητική αίρεση δεν εφαρμόζεται για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας στους οποίους έχει χορηγηθεί η κατ' εξαίρεση άδεια οδήγησης και χειρισμού οχημάτων και μηχανημάτων της παραγράφου 7 του άρθρου 36 του νόμου 3801/2009, η διάρκεια της οποίας δύναται να ισχύει για το χρονικό διάστημα ισχύος της ιδιότητας του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, υπό την ταυτόχρονη προϋπόθεση ότι η ανάλογη άδεια οδήγησης είναι σε ισχύ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του νόμου [Ν] 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/2020).

 

7. Από την έκδοση του παρόντος καταργούνται η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 12 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012), καθώς και κάθε άλλη συναφής διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.