Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Οργάνωση και λειτουργία πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 1 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

 

1. Τα πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών αποτελούν δημόσιες υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο μέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργό, για την επικουρία του οποίου λειτουργούν. Οι Δαπάνες λειτουργίας των πολιτικών γραφείων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου, όπου ασκεί τα καθήκοντά του το μέλος της Κυβέρνησης ή ο υφυπουργός τον οποίο επικουρούν, ή τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όταν πρόκειται για τα πολιτικά γραφεία αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού ή υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

 

άρθρο 2 περίπτωση α' της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985

 

2. Τα πολιτικά γραφεία επικουρούν στο έργο τους τα μέλη της Κυβέρνησης ή τους υφυπουργούς στους οποίους υπάγονται. Στα πολιτικά γραφεία ανήκει μεταξύ των άλλων η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, η τήρηση του προσωπικού τους πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά την επικοινωνία τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών τους υποχρεώσεων.

 

άρθρο 2 περίπτωση β' της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985

 

3. Οι διευθυντές των πολιτικών γραφείων, οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες των πολιτικών γραφείων δεν επιτρέπεται να ασκούν διοίκηση ή διαχείριση των υποθέσεων που εμπίπτουν στις Αρμοδιότητες των υπηρεσιών του υπουργείου ούτε έχουν το χαρακτήρα προϊσταμένης αρχής των υπηρεσιών αυτών.

 

άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985

άρθρο 79 παράγραφος 1 και 5 του νόμου [Ν] 1943/1991

 

4. Για την εκπλήρωση του κατά τις παράγραφος 2 έργου τους τα πολιτικά γραφεία συγκροτούνται ως ακολούθως:

 

α) Τα γραφεία αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού και υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με τον προβλεπόμενο κάθε φορά στην πράξη σύστασης του γραφείου αριθμό μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων και συνεργατών, σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4.

 

β) Τα γραφεία υπουργών, με τον προβλεπόμενο από το άρθρο 55 παράγραφος 2 αριθμό μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων και συνεργατών, κατά τις διακρίσεις των περιπτώσεων α' και β' της ίδιας παραγράφου του άρθρου 55.

 

γ) Τα γραφεία υφυπουργών με το προβλεπόμενο από το άρθρο 55 παράγραφος 2 περίπτωση γ' αριθμό μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων και συνεργατών. Στο προσωπικό των πολιτικών γραφείων υπολογίζεται επιπλέον ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτό με απόσπαση βάσει του άρθρου 55 παράγραφος 3.

 

άρθρο 3 παράγραφος 3 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985

παράγραφος 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 377/1995

άρθρο 79 παράγραφος 1 και 5 του νόμου [Ν] 1943/1991

 

5. Οι προβλεπόμενες ή ιδρυόμενες κατά το άρθρο 55 παράγραφος 1 έως 5 θέσεις των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης ή των υφυπουργών διαβαθμίζονται ως ακολούθως:

 

α) Θέσεις μετακλητών υπαλλήλων.

 

α)α) Στα γραφεία αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού και υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ισάριθμες προς τις συνιστώμενες σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων από τις οποίες μία με βαθμό Α' και ΟΙ υπόλοιπες με βαθμό Β' έως Δ'.

 

β)β) Στα γραφεία υπουργών:

 

Μία θέση με βαθμό Α'.
Τέσσερις θέσεις με βαθμούς Β' έως Δ'.

 

γ)γ) Στα γραφεία υφυπουργών:

 

Μία θέση με βαθμό Α'.
Τρεις θέσεις με βαθμούς Β' έως Δ'.

 

β) Θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών.

 

α)α) Στα γραφεία αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού και υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ισάριθμες προς τις συνιστώμενες σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.

 

β)β) Στα γραφεία υπουργών προϊσταμένων υπουργείων και υπουργών Επικρατείας:

 

Τέσσερις ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.

 

γ)γ) Στα γραφεία αναπληρωτών υπουργών:

 

Τρεις ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.

 

δ)δ) Στα γραφεία υφυπουργών:

 

Δύο ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.

 

άρθρο 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985

παράγραφος 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 377/1995

άρθρο 79 παράγραφος 1 του νόμου 2683/1999 και άρθρο 34 παράγραφος 2 του νόμου 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3260/2004

άρθρο 79 παράγραφος 1 και 5 του νόμου [Ν] 1943/1991

 

6. Σε κάθε πολιτικό γραφείο μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού προΐσταται μετακλητός υπάλληλος με Α' βαθμό. Ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες όλων όσων υπηρετούν σε αυτό, εφόσον δεν υπάγονται κατ' ευθείαν στο οικείο μέλος της Κυβέρνησης ή στον υφυπουργό, με σκοπό την άρτια λειτουργία και αποδοτικότητά του, κατανέμει το συνολικό έργο του γραφείου μεταξύ των μετακλητών υπαλλήλων ή όσων υπηρετούν με απόσπαση σε αυτό βάσει του άρθρου 55 παράγραφος 3 και μεριμνά για την έγκαιρη και ικανοποιητική εκπλήρωσή του και φροντίζει για όλα τα θέματα οικονομικής και διοικητικής μέριμνας που αφορούν το προσωπικό του πολιτικού γραφείου συμπεριλαμβανομένων των ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. Ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού ή υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ασκεί επίσης όσες Αρμοδιότητες του ανατίθενται με βάση το άρθρο 54 παράγραφος 1.

 

άρθρο 5 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985

άρθρο 79 παράγραφος 1 του νόμου 2683/1999 και άρθρο 34 παράγραφος 2 του νόμου 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3260/2004

 

7. Οι ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες διορίζονται στις θέσεις ειδικών συμβούλων και συνεργατών του άρθρου 55 παράγραφος 2, 4 και 5, υπάγονται απευθείας στο μέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργό, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί και ασκούν τα έργα που τους ανατίθενται κάθε φορά από τον οικείο αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, υπουργό ή υφυπουργό. Οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες διατυπώνουν ειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά και παρέχουν συμβουλές. Οι λοιποί μετακλητοί υπάλληλοι εκτός από το διευθυντή του πολιτικού γραφείου διορίζονται στις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων του άρθρου 55 παράγραφος 2, 4 και 5 και ασκούν τα καθήκοντα πού τους αναθέτει ο διευθυντής του γραφείου ή το μέλος της Κυβέρνησης, ή ο υφυπουργός για την επικουρία του οποίου λειτουργεί το γραφείο. Τα καθήκοντα που τους ανατίθενται ασκούν και όσοι υπάλληλοι αποσπώνται στα πολιτικά γραφεία με βάση το άρθρο 55 παράγραφος 3.

 

άρθρο 6 παράγραφος 1 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985

 

8. Για την κατάληψη των θέσεων των πολιτικών γραφείων που προβλέπονται ή συνιστώνται κατά το άρθρο 55 παράγραφος 2, 4 και 5, απαιτούνται τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:

 

α) Για την κατοχή θέσης διευθυντή πολιτικού γραφείου: πτυχίο σχολής ή τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Χώρας ή ισότιμο ξένης ανώτατης σχολής ή απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου και ειδική πείρα σε θέματα πολιτικού γραφείου ή διοίκησης στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

 

β) Για την κατοχή των λοιπών θέσεων μετακλητών υπαλλήλων: απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου, εκτιμώμενης κατά περίπτωση της γνώσης μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου όταν πρόκειται για πλήρωση θέσης ως και Β' βαθμού.

 

γ) Για τους ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες:

 

α)α) Πτυχίο σχολής ή τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Χώρας ή ισότιμο ξένης ανώτατης σχολής ή ανώτατης κατά το νόμο στρατιωτικής σχολής των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας.

 

β)β) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα συναφή με τις Αρμοδιότητες του οικείου μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα που πρόκειται να τους ανατεθούν. Η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται επίσης από την ιδιότητα όσων πρόκειται να ασκήσουν καθήκοντα ειδικού συμβούλου ή συνεργάτη ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

 

γ)γ) Ειδικά για την Πλήρωση θέσεων ειδικών συνεργατών αρκεί η ειδική εμπειρία στον τομέα που προσλαμβάνονται, χωρίς να απαιτούνται απαραίτητα τα προσόντα των στοιχείων α)α' και β)β' της περίπτωσης γ' αυτής της παραγράφου.

 

άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985

 

9. Σε κάθε περίπτωση πλήρωσης με διορισμό θέσης μετακλητού υπαλλήλου ή ειδικού συμβούλου ή συνεργάτη σε πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών απαιτούνται τα γενικά Προσόντα διορισμού που προβλέπονται κάθε φορά για τους δημοσίους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, εκτός από το ανώτερο όριο ηλικίας για διορισμό.

 

Διορισμός δεν μπορεί επίσης να γίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω θέσεις, αν στο πρόσωπο του υποψηφίου για διορισμό συντρέχει κώλυμα από εκείνα που προβλέπει ο νόμος για το διορισμό δημοσίου πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου, καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος για διορισμό τυγχάνει σύζυγος ή συγγενής α ή β βαθμού μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου έκτου του νόμου 4079/2012 (ΦΕΚ 180/Α/2012).

 

άρθρο 6 παράγραφος 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985

 

10. Η ύπαρξη των προσόντων και η ανυπαρξία κωλύματος διορισμού ή απαγόρευσης διορισμού της προηγούμενης παραγράφου στο πρόσωπο του υποψηφίου για το διορισμό βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου έκτου του νόμου 4079/2012 (ΦΕΚ 180/Α/2012).

 

άρθρο 7 παράγραφος 1 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 206/1993 και την πράξη υπουργικού συμβουλίου 262/1996

 

11. Η Πλήρωση των θέσεων προσωπικού των παραγράφων 4 και 5 γίνεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη και χωρίς διαγωνισμό είτε με διορισμό είτε με απόσπαση από θέση του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα είτε με ανάθεση καθηκόντων με παράλληλη, πλήρη ή μειωμένη άσκηση των κύριων καθηκόντων του προσλαμβανόμενου. Η σχετική πράξη εκδίδεται από το μέλος της Κυβέρνησης, στο οποίο υπάγεται το γραφείο ή τον υπουργό που προΐσταται στο υπουργείο, όπου υπηρετεί ο υφυπουργός και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όταν πρόκειται για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες υπαγόμενες ή εποπτευόμενες από άλλο υπουργό η απόσπαση ή ανάθεση καθηκόντων γίνεται με κοινή απόφαση του τελευταίου υπουργού και του μέλους της Κυβέρνησης στο οποίο υπάγεται το γραφείο ή που προΐσταται του υπουργείου, όπου ασκεί τα καθήκοντά του ο υφυπουργός. Προκειμένου για μέλη διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος απαιτείται πάντοτε άδεια της οικείας Συγκλήτου. Η πλήρωση των θέσεων των παραγράφων 4 και 5 μπορεί να γίνεται και με απασχολούμενους με πάγια αντιμισθία δικηγόρους τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982, όπως αυτή ίσχυε πριν την ισχύ του άρθρου 51 παράγραφος 1 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990). Η πλήρωση των θέσεων των παραγράφων 4 και 5, μπορεί να γίνεται και με δικηγόρους απασχολούμενους με πάγια αντιμισθία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

άρθρο 7 παράγραφος 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985

 

12. Οι υπάλληλοι των πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών, όπως επίσης οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες απολύονται οποτεδήποτε με πράξη του μέλους της Κυβέρνησης που τους διόρισε. Με ίδια πράξη τίθεται τέρμα στην ανάθεση καθηκόντων ή την απόσπαση, χωρίς να είναι αναγκαία στην περίπτωση αυτή η σύμπραξη του υπουργού, στον οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύονται οι υπηρεσίες από τις οποίες αποσπάστηκαν.

 

άρθρο 7 παράγραφος 3 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985

 

13. Σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων των πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών, όπως επίσης σε θέσεις ειδικών συμβούλων ή συνεργατών διορίζονται και συνταξιούχοι του κατά το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 δημόσιου τομέα, εφόσον έχουν τα απαραίτητα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις για την πλήρωση των θέσεων αυτών.

 

άρθρο 7 παράγραφος 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985

 

14. Η απόσπαση σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων των πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών γίνεται πάντοτε στο βαθμό που κατέχει ο υπάλληλος στη θέση από την οποία αποσπάται. Είναι όμως δυνατή η με απόσπαση ένταξη σε ανώτερο του βαθμού της θέσης που κατέχει οργανικά, με βάση τα ιδιαίτερα τυπικά προσόντα ή την εμπειρία του, χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της ισότητας.

 

άρθρο 7 παράγραφος 5 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985

 

15. Ο διορισμός σε θέση μετακλητού υπαλλήλου των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης ή των υφυπουργών γίνεται με οποιονδήποτε βαθμό της ενιαίας θέσης, όπου διορίζεται με βάση τα ιδιαίτερα τυπικά προσόντα ή την εμπειρία χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, τόσο μεταξύ διοριζόμενων, όσο και μεταξύ διοριζόμενων και αποσπασμένων.

 

άρθρο 7 παράγραφος 6 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985

 

16. Ως ιδιαίτερα τυπικά προσόντα για την εφαρμογή των παραγράφων 12 και 13 θεωρούνται μεταξύ των άλλων, η άριστη γνώση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών ή η ειδίκευση σε έναν ή περισσότερους τομείς της δραστηριότητας του υπουργείου όπου λειτουργεί το πολιτικό γραφείο και η σημαντική εμπειρία σε θέματα των τομέων δραστηριότητας του υπουργείου. Η γνώση ξένης γλώσσας ή η ειδίκευση αποδεικνύεται από τη λήψη αντίστοιχων πτυχίων, ενώ η σημαντική εμπειρία από συγγραφικό έργο του αποσπώμενου ή διοριζόμενου υπαλλήλου, από τη συμμετοχή του σε συνέδρια, αρθρογραφία στον ημερήσιο Τύπο ή Περιοδικά, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας κ.ο.κ.

 

άρθρο 7 παράγραφος 7 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985

 

17. Υπάλληλοι που αποσπώνται από υπηρεσίες του Δημοσίου ή από νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα όπου δεν ακολουθείται η διαβάθμιση των θέσεων των δημοσίων υπαλλήλων εντάσσονται σε ένα από τους προβλεπόμενους βαθμούς με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης για την επικουρία του οποίου λειτουργεί το γραφείο ή του οικείου υπουργού όταν πρόκειται για πολιτικό γραφείο υφυπουργού. Η ένταξη γίνεται ανάλογα με τα προσόντα του αποσπώμενου χωρίς να παραβιάζεται όμως η αρχή της ισότητας. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους υπαλλήλους που αποσπώνται με βάση το άρθρο 55 παράγραφος 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.