Νόμος 4079/12

Ν4079/2012: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4079/2012: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων [Ν] 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών, (ΦΕΚ 180/Α/2012), 20-09-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 19-04-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν (ΦΕΚ 94/Α/2012) της Κυβερνήσεως.

 

Άρθρο δεύτερο

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 30-04-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων [Ν] 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012, που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 103/Α/2012).

 

4. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των δικαιούχων για την εκτέλεση δρομολογίων με οποιαδήποτε μορφής σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δεν εκχωρούνται, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές αυτών προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, για ποσοστό 70% αυτών, για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των δρομολογίων άγονων γραμμών μέσω της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των ναυτιλιακών εταιρειών και κατά προτεραιότητα της μισθοδοσίας των εργαζομένων. Στη σχετική εντολή πληρωμής αναφέρεται ότι η επιχορήγηση αυτή εμπίπτει στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο δεύτερο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 139 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4551/2018 (ΦΕΚ 116/Α/2018).

 

Άρθρο τρίτο

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από [Π] 29-05-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα, που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 127/Α/2012).

 

Άρθρο τέταρτο: Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών

 

1. α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της από 19-04-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 94/Α/2012), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, οι λέξεις χρηματοπιστωτικά μέσα αντικαθίστανται με τις λέξεις χρηματοοικονομικά μέσα και οι λέξεις που αναφέρεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 13 του άρθρου 63Δ αντικαθίστανται με τις λέξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 63Δ.

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της από 19-04-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, που δημοσιεύτηκε στο που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 94/Α/2012), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, οι λέξεις μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα αντικαθίστανται με τις λέξεις μετατρέψιμα χρηματοοικονομικά μέσα.

 

2. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της από 19-04-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, που δημοσιεύτηκε στο που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 94/Α/2012), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου,

καταργείται.

 

β. Στην υποπαράγραφο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της από [Π] 29-05-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα, που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 127/Α/2012), που κυρώθηκε με το άρθρο τρίτο του παρόντος νόμου, οι λέξεις 3 μηνών αντικαθίστανται με τις λέξεις 4 μηνών.

 

3. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για την επαναγορά προνομιούχων ιδίων μετοχών που έχουν εκδοθεί και ως εξαγοράσιμες, όταν η απόκτηση αυτή έχει σκοπό την ενίσχυση των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις γενικής ισχύος της Τράπεζας της Ελλάδος και έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 16 και των περιπτώσεων γ' και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 17Β του ίδιου ως άνω νόμου (κωδικοποιημένος νόμος [Ν] 2190/1920).}

 

β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την κατάθεσή τους στη Βουλή των Ελλήνων.

 

Άρθρο πέμπτο: Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών

 

Α. Καταβολή σε δόσεις του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012

 

1. Ο φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 60.000 €, που υπολογίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994)), καθώς και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος που επιβάλλονται με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 31 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), για το οικονομικό έτος 2012 που βεβαιώνονται και αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του ίδιου οικονομικού έτους και όταν το ποσό της βεβαιωθείσας οφειλής που προκύπτει με βάση την αρχική εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου υπερβαίνει το ποσό των 300 € για τον ίδιο και τη σύζυγό του αθροιστικά λαμβανόμενο, καταβάλλεται ως εξής:

 

α) σε 7 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2012 και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών μέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν ο φόρος βεβαιώνεται τον Ιούλιο του 2012,

 

β) σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2012 και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών μέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν ο φόρος βεβαιώνεται τον Αύγουστο του 2012,

 

γ) σε 5 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2012 και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών μέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν ο φόρος βεβαιώνεται το Σεπτέμβριο του 2012.

 

δ) σε 3 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου 2012 και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών μέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν ο φόρος βεβαιώνεται τον Οκτώβριο του 2012.

 

ε) σε 2 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιανουαρίου 2013 και η δεύτερη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2013 για τις δημόσιες υπηρεσίες, όταν ο φόρος βεβαιώνεται το Νοέμβριο του 2012.

 

στ) οφειλές μικρότερες των 300 € καταβάλλονται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου από τη βεβαίωσή τους μήνα.

 

ζ) σε 7 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2012 και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών μέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έληξε την 29-06-2012 και για το ποσό των μη ληξιπρόθεσμων δόσεων και ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί μέρος αυτού,

 

η) σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2012 και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επόμενων μηνών μέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έληξε την 31-07-2012 και για το ποσό των μη ληξιπρόθεσμων δόσεων και ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί μέρος αυτού.

 

Οι προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής επιβάλλονται στις δόσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

 

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης για τις αναμορφούμενες δόσεις, καθώς και για τις ταυτότητες πληρωμής τους, οι πιστοποιημένοι φορολογούμενοι ενημερώνονται από το TAXISnet και οι μη πιστοποιημένοι από το διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με βάση τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και τον αριθμό ειδοποίησης του εκκαθαριστικού σημειώματος και δεν χωρεί άλλος τρόπος ειδοποίησης.

 

Στα αποστελλόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα θα αναγράφονται οι δόσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν για όσους επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή της με έκπτωση 1,5% ή την πληρωμή σε 3 ή 2 ή 1 δόση ανάλογα με το μήνα βεβαίωσης της οφειλής.

 

2. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου Α' ισχύουν από την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή των Ελλήνων.

 

Β. Τροποποίηση φορολογικών και τελωνειακών διατάξεων

 

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 67Β του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί να διενεργείται και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:

 

α) της αρχής των αναλογιών (mark up method),

β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method),

γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου (net worth method),

δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (unit and volume method) και

ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash expenditure method).

 

Με τις ως άνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα των φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των επιτηδευματιών βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής.

 

2. Τα προσδιοριζόμενα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των τεχνικών ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων.

 

3. Εφόσον τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου έχουν εξαχθεί με την εφαρμογή έμμεσων τεχνικών της παραγράφου 1, και πριν την έκδοση φύλλων ή πράξεων καταλογισμού, ο Προϊστάμενος της ελεγκτικής μονάδας, καλεί τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος δικαιούται σε ανταπόδειξη.}

 

2. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α/1999) προστίθενται λέξεις ως εξής:

 

{και στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει 30 ημερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.}

 

β. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΙΓ2 του άρθρου ΙΓ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

Γ. Τροποποίηση των διατάξεων των νόμων [Ν] 3864/2010, 3986/2011 και 3959/2011

 

1. α. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α?2010), που προστέθηκε με την υποπαράγραφο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της από 19-04-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 94/Α/2012) και κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{και από την υποχρέωση καταβολής του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011).}

 

β. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις ανώνυμες εταιρίες που ιδρύονται ή αυξάνουν το μετοχικό τους κεφάλαιο επιβάλλεται τέλος ύψους 1‰, υπολογιζόμενο επί του μετοχικού κεφαλαίου ή επί του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αντιστοίχως υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.}

 

2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) οι λέξεις Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου είναι πενταμελές αντικαθίστανται με τις λέξεις Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου είναι εξαμελές.

 

β. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.}

 

Άρθρο έκτο: Απαγόρευση διορισμού συζύγου ή συγγενούς α' ή β' βαθμού μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού. Κατάργηση Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

1. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 56 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Διορισμός δεν μπορεί επίσης να γίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω θέσεις, αν στο πρόσωπο του υποψηφίου για διορισμό συντρέχει κώλυμα από εκείνα που προβλέπει ο νόμος για το διορισμό δημοσίου πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου, καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος για διορισμό τυγχάνει σύζυγος ή συγγενής α' ή β' βαθμού μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού.}

 

β. Η παράγραφος 10 του άρθρου 56 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (προεδρικό διάταγμα 63/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Η ύπαρξη των προσόντων και η ανυπαρξία κωλύματος διορισμού ή απαγόρευσης διορισμού της προηγούμενης παραγράφου στο πρόσωπο του υποψηφίου για το διορισμό βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986.}

 

2. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΕΓΔΕΚΟ), που συστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), στην οποία μεταφέρθηκαν και οι συναφείς υπηρεσίες που συγκροτούσαν τον ενιαίο διοικητικό τομέα της Ειδικής Γραμματείας Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΕΓΑΑ) του ίδιου Υπουργείου, με τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Δ6Α/1006639 ΕΞ2012/12-01-2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 19/Β/2012), καθώς και η θέση του Ειδικού Γραμματέα, που συστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου του ανωτέρω νόμου, καταργούνται.

 

β. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών μεταφέρονται και ασκούνται από τις κατωτέρω Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών ως εξής:

 

α)α) από τη Διεύθυνση Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, οι αρμοδιότητες που καθορίζονται ή εξειδικεύονται στις διατάξεις:

 

των άρθρων 3, 4, 6, 7, 8, 9 και 11 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), με εξαίρεση την περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 11 αυτού,
του άρθρου 13 του νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/2008),
της παραγράφου 8)α του άρθρου 49 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) και
του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν 53934/3655/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 104/Β/2006) με εξαίρεση αυτές που μεταφέρονται και ασκούνται από τη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
της υπ' αριθμόν Δ6Α/1006639/ΕΞ2012/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

 

β)β) Από τη Διεύθυνση Μισθολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, οι αρμοδιότητες της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

γ)γ) Από τη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, οι αρμοδιότητες:

 

i. της υπ' αριθμόν 16736/ΕΓΔΕΚΟ2579/2009 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 588/Β/2009),

 

ii. της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν 53934/3655/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 104/Β/2006), σχετικά με το συντονισμό των ενεργειών για την προώθηση, μελέτη και επεξεργασία των υποβαλλόμενων από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς αιτημάτων για την έγκριση παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη λήψη δανείων από ημεδαπά ή αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

 

Η ανωτέρω Διεύθυνση συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο εξέτασης των υποβαλλόμενων, από τις δημόσιες επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005, αιτημάτων παροχής της σχετικής εγγύησης.

 

δ)δ) Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 3429/2005.

 

γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι δημόσιες επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) υποβάλλουν απευθείας στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής τα αιτήματά τους για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 16736/ΕΓΔΕΚΟ2579/2009 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

δ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Ειδικός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών στον οποίο μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα. Ειδικά η Επιτροπή του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν 16736/ΕΓΔΕΚΟ2579/2009 απόφασης (ΦΕΚ 588/Β/2009) στην οποία προβλέπεται η συμμετοχή του Ειδικού Γραμματέα Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθίσταται εξαμελής και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, που έχουν καθοριστεί βάσει ειδικών διατάξεων νόμων ή κανονιστικών πράξεων της διοίκησης και δεν περιλαμβάνονται στις κατανεμόμενες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο β' της παρούσας παραγράφου.

 

στ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατανέμονται και εξειδικεύονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών στα Τμήματα των Διευθύνσεων της υποπαραγράφου β' της παρούσας παραγράφου.

 

ζ. Το προσωπικό το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών μεταφέρεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με την ίδια σχέση εργασίας, στη Διεύθυνση Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Αποσπάσεις υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών διατηρούνται σε ισχύ μέχρι λήξεως του χρόνου απόσπασης. Οι αποσπασμένοι συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ως άνω Διεύθυνση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

Άρθρο έβδομο: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 3601/2007

 

1. Στο τέλος του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3601/2007 (ΦΕΚ 178/Α/2007) προστίθεται παράγραφος 22 ως εξής:

 

{22. Προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές: Οι προσαυξημένες συνταξιοδοτικές παροχές που χορηγούνται προαιρετικά από το πιστωτικό ίδρυμα ή την επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε εργαζόμενη τους ως μέρος του συνόλου των μεταβλητών αποδοχών αυτού. Στις εν λόγω παροχές δεν περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένες παροχές, οι οποίες αποδίδονται στον εργαζόμενο βάσει των όρων τυχόν εταιρικού συνταξιοδοτικού προγράμματος.}

 

2. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3601/2007 αρχίζει την 01-01-2011.

 

3. Τα εδάφια β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 3601/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β) των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων συναλλάγματος, διακανονισμού, βασικών εμπορευμάτων και του λειτουργικού κινδύνου για το σύνολο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, και

γ) των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων θέσης και αντισυμβαλλομένου και των υπερβάσεων των ορίων των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, που απορρέουν από τις δραστηριότητες του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και επιτρέπονται με βάση τις ισχύουσες σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, τα κατάλληλα, με βάση τα κριτήρια που καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 25, στοιχεία και πληροφορίες, όσον αφορά την οικονομική τους θέση και την ακολουθούμενη από αυτά πολιτική ως προς την ανάληψη και διαχείριση κινδύνων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς. Επίσης, οφείλουν, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 26 του παρόντος νόμου, να υιοθετούν πολιτική συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που εκάστοτε θεσπίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, δυνάμει της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 25, καθώς και πολιτικές αξιολόγησης των δημοσιοποιήσεων όσον αφορά ιδίως την καταλληλότητα, την επαλήθευση, τη συχνότητά τους και την παροχή στους συμμετέχοντες στην αγορά περιεκτικής πληροφόρησης και στοιχείων αναφορικά με το προφίλ κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Τα πιστωτικά ιδρύματα, σε περίπτωση που οι εν λόγω δημοσιοποιήσεις δεν μεταφέρουν στους συμμετέχοντες στην αγορά επαρκή στοιχεία και πληροφόρηση αναφορικά με το προφίλ κινδύνου τους, οφείλουν να δημοσιοποιούν τα αναγκαία στοιχεία και τις πληροφορίες πλέον εκείνων που απαιτούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια.

 

Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν μόνον πληροφορίες που είναι ουσιώδεις, δεν προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση και δεν είναι εμπιστευτικές, όπως αυτές ορίζονται στην πράξη διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2592/20-08-2007 (ΦΕΚ 1729/Β/2007), όπως εκάστοτε ισχύει.}

 

5. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κάθε επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που εδρεύει στην Ελλάδα διαθέτει άρτιο και αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική διάρθρωση με ευκρινή, διαφανή και σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων, αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει, επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων των κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, καθώς και πολιτικές και πρακτικές αποδοχών οι οποίες προάγουν και είναι συνεπείς με την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.}

 

β. Στο τέλος του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 3601/2007 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

 

{3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επεξεργάζεται τις συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές, με ανάλυση ανά επιχειρηματικό τομέα, οι οποίες δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 74 κανονιστικές αποφάσεις της, προκειμένου να προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων και των πρακτικών των πολιτικών αποδοχών. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή.

 

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής, συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ατόμων ανά επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με αμοιβή ύψους τουλάχιστον 1.000.000 €, συμπεριλαμβανομένου του τομέα απασχόλησης στον οποίο δραστηριοποιούνται, και με ανάλυση του ύψους των αμοιβών σε μισθούς, πρόσθετες μεταβλητές αμοιβές, μακροπρόθεσμες επιβραβεύσεις και συνταξιοδοτικές εισφορές. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή η οποία τις δημοσιοποιεί αθροιστικά για κάθε κράτος - μέλος καταγωγής, σε κοινό μορφότυπο αναφοράς.}

 

γ. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 01-01-2011.

 

6. Τα εδάφια β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 3601/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β) των κινδύνων συναλλάγματος, διακανονισμού, βασικών εμπορευμάτων και του λειτουργικού κινδύνου για το σύνολο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, και

 

γ) των κινδύνων θέσης, αντισυμβαλλομένων και των υπερβάσεων των ορίων των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, που απορρέουν από τις δραστηριότητες του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.}

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών οφείλουν να δημοσιοποιούν, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, στοιχεία και πληροφορίες, όσον αφορά την οικονομική τους θέση και την ακολουθούμενη από αυτές πολιτική ως προς την ανάληψη και διαχείριση κινδύνων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά. Επίσης, οφείλουν, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 71, να υιοθετούν πολιτική συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που εκάστοτε θεσπίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει των άρθρων 80 και 81, καθώς και πολιτικές αξιολόγησης των δημοσιοποιήσεων όσον αφορά ιδίως την καταλληλότητα, την επαλήθευση, τη συχνότητά τους και την παροχή στους συμμετέχοντες στην αγορά περιεκτικών πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά με το προφίλ κινδύνου των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, σε περίπτωση που οι εν λόγω δημοσιοποιήσεις δεν μεταφέρουν στους συμμετέχοντες στην αγορά επαρκή στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με το προφίλ κινδύνου τους, οφείλουν να δημοσιοποιούν τα αναγκαία στοιχεία και τις πληροφορίες πλέον εκείνων που απαιτούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών υποχρεούνται να δημοσιοποιούν μόνον πληροφορίες που είναι ουσιώδεις και όχι εμπιστευτικές, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.}

 

8. α. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 82 του νόμου [Ν] 3601/2007 τροποποιείται το εδάφιο στ' και προστίθεται εδάφιο ζ' ως εξής:

 

{στ) την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων τους μέσω των καθαρών κερδών και ειδικότερα τη μη διανομή ή τον περιορισμό της διανομής κερδών και τη μεταφορά τους σε ειδικό αποθεματικό ή το σχηματισμό προβλέψεων,

 

ζ) τον περιορισμό των μεταβλητών αποδοχών ως ποσοστό του συνόλου των καθαρών εσόδων σε περιπτώσεις όπου το ύψος αυτών δεν συνάδει με τη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης.}

 

β. Στο τέλος του άρθρου 82 του νόμου [Ν] 3601/2007 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

 

{4. Για τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου ιδίων κεφαλαίων, στο πλαίσιο της εξέτασης και της εποπτικής αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 81, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί κατά πόσον, για την κάλυψη των κινδύνων τους οποίους μία επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών έχει αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβει, απαιτείται η τήρηση ιδίων κεφαλαίων υψηλότερων του ελάχιστου ύψους, που ορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις περί κεφαλαιακής επάρκειας. Για την αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

 

α) τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των στρατηγικών και διαδικασιών αξιολόγησης και διατήρησης κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών όπως ορίζονται στο άρθρο 73,

 

β) οι εσωτερικές ρυθμίσεις, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών όπως ορίζονται στο άρθρο 71,

 

γ) το αποτέλεσμα της εξέτασης και της εποπτικής αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 81.}

 

9. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 3 περίπτωση α', 4, 6, 7 και 8 αρχίζει την 31-12-2011.

 

Άρθρο όγδοο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-09-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.