Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 19/4/12 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τροποποιήσεις του νόμου 3601/2007 (ΦΕΚ 178/Α/2007) και του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91/Α/2007)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 63Δ του νόμου [Ν] 3601/2007 προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής:

 

{17. Το άρθρο 9 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011) δεν εφαρμόζεται σε συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το κύρος των δικαιοπραξιών που καταρτίζονται κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου εξαρτάται από την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εκδίδεται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου, εντός τριάντα ημερών από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της παραπάνω προθεσμίας εφαρμόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 3959/2011.}

 

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3556/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4079/2012 (ΦΕΚ 180/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.