Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Κοινές διατάξεις για τη λειτουργία των διυπουργικών επιτροπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Άρθρο 12 παράγραφος 1 της υπ' αριθμόν Υ228/2000 απόφασης

 

1. Ο πρόεδρος της κάθε επιτροπής έχει την αρμοδιότητα σύγκλησής της και καθορίζει την ημερήσια διάταξη.

 

Άρθρο 12 παράγραφος 2 της υπ' αριθμόν Υ228/2000 απόφασης

 

2. Υπουργός, μέλος επιτροπής, αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον οριζόμενο από αυτόν υφυπουργό.

 

Άρθρο 12 παράγραφος 3 της υπ' αριθμόν Υ228/2000 απόφασης

 

3. Στις επιτροπές μπορεί να προσκληθούν και άλλοι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και υπηρεσιακοί παράγοντες εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους ή και άλλοι εμπειρογνώμονες για θέματα της ειδικότητάς τους

 

Άρθρο 12 παράγραφος 4 της υπ' αριθμόν Υ228/2000 απόφασης

 

4. Στα μέλη των επιτροπών δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

 

Άρθρο 12 παράγραφος 5 της υπ' αριθμόν Υ228/2000 απόφασης

 

5. Η γραμματειακή και τεχνική εξυπηρέτηση των διυπουργικών επιτροπών ανατίθεται στο υπουργείο ή στη γενική γραμματεία στην οποία προΐσταται ο πρόεδρος της επιτροπής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κεφάλαιο αυτό. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος, ο οποίος ορίζεται από τον πρόεδρο της επιτροπής με έναν ή περισσότερους αναπληρωτές. Στην περίπτωση αυτή στο γραμματέα και στους αναπληρωτές του καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 12 παράγραφος 6 της υπ' αριθμόν Υ228/2000 απόφασης

 

6. Οι επιτροπές, για τη διευκόλυνση του έργου τους, ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως, και ενημερώνονται με εισηγήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς

 

Άρθρο 12 παράγραφος 7 της υπ' αριθμόν Υ228/2000 απόφασης

Άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004

 

7. Οι προσκλήσεις και η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων των επιτροπών, στις οποίες δεν προεδρεύει ο Πρωθυπουργός αποστέλλονται και στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

 

Άρθρο 12 παράγραφος 8 της υπ' αριθμόν Υ228/2000 απόφασης

Άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004

 

8. Στις συνεδριάσεις των επιτροπών τηρούνται πρακτικά εις διπλούν. Από αυτά, το ένα παραμένει στο αρχείο της γραμματείας της επιτροπής, το δε άλλο αποστέλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης.

 

Άρθρο 12 παράγραφος 9 της υπ' αριθμόν Υ228/2000 απόφασης

 

9. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών είναι απόρρητα, το δε απόρρητο διαρκεί για όσο χρόνο ισχύει το απόρρητο των συζητήσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του γραμματέα της οικείας επιτροπής. Χορήγηση αποσπασμάτων επιτρέπεται με τους ίδιους όρους, που προβλέπεται για τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.