Νόμος 3054/02 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα λειτουργικά αποθέματα του κατόχου Άδειας Διύλισης, τα ναυτιλιακά και αεροπορικά καύσιμα, τα πετρελαιοειδή Προϊόντα που θεωρούνται αποθέματα ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 12, εκτός από τα αποθέματα ασφαλείας που τηρούν οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές ή τα πετρελαιοειδή προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή ή που διακινούνται μεταξύ κατόχων Άδειας Διύλισης ή μεταξύ κατόχου Άδειας Διύλισης και κατόχου Άδειας Εμπορίας παραμένουν σε καθεστώς αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων.

 

2. Η διάθεση προϊόντων στον κάτοχο Άδειας Λιανικής Εμπορίας, στους Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες της παραγράφου 10 του άρθρου 7 ή στον Τελικό Καταναλωτή συνεπάγεται την άρση του καθεστώτος αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων για τα προϊόντα. Η έξοδος των πετρελαιοειδών προϊόντων από το καθεστώς αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων από φορολογικές αποθήκες των κατόχων άδειας διύλισης γίνεται με επιμέλεια, δαπάνες και ευθύνη του αγοραστή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005).

 

3. Οι εισαγωγές και εξαγωγές Πετρελαίου και Προϊόντων πραγματοποιούνται ελεύθερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 12 χωρίς να απαιτείται άδεια του νόμου αυτού, εφαρμοζομένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της παραγράφου 8)α του παρόντος άρθρου σε όλη τη διάρκεια της διακίνησης εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 320 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

4. Οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές επιτρέπεται να πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων, εφόσον αυτά προορίζονται αποκλειστικά για δική τους χρήση και αποθηκεύονται σε δικούς τους αποθηκευτικούς χώρους ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται από μεγάλους καταναλωτές.

 

5. α. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε Προϊόντα με απευθείας εισαγωγές ή απευθείας αγορές από τα Διυλιστήρια ή / και κατόχους Αδειών Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας. Τα καύσιμα που αποδεδειγμένα διατίθενται στις Ένοπλες Δυνάμεις ή εισάγονται απευθείας από αυτές ή για λογαριασμό τους από τρίτους δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας κατά το άρθρο 12 του νόμου αυτού.

 

β. Οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και οι πάσης φύσεως αγωγοί μεταφοράς καυσίμων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας εξαιρούνται των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 21 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 

6. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να έχει στην κυριότητά του αποθηκευτικούς χώρους και αγωγούς μεταφοράς.

 

7. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να παραχωρεί τη χρήση αποθηκευτικών χώρων ή αγωγών μεταφοράς της κυριότητάς του σε τρίτους με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης.

 

8. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι άδειας που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου αυτού ή από μεταφορείς που δεν έχουν συνάψει σύμβαση μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων με κατόχους αδειών του ίδιου άρθρου. Επίσης, δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από και προς εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ή δεν λειτουργούν νόμιμα. Στα παραστατικά διακίνησης πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης προς την οποία πρόκειται να γίνει η παράδοση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ι3 του άρθρου Ι του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

8.α. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από κατόχους άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, με μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης και Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν:

 

α)α) σε εμφανές σημείο, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας Εμπορίας, άδειας Λιανικής Εμπορίας ή Συνεταιρισμού ή Κοινοπραξίας αυτών, ή άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχουν συνάψει σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5)γ και 8, του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του άρθρου 5Α παράγραφος 4 του νόμου αυτού, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, και

 

β)β ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπου απαιτείται, καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του ανωτέρω συστήματος, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (φορτηγά ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης) και πλωτών εφοδιαστικών μέσων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του συστήματος με το οποίο θα αντλούνται και θα αξιοποιούνται οι πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS) των μεταφορικών μέσων.

 

β. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων με βυτιοφόρα (Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης και Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν:

 

α)α) πιστοποιητικό ADR του βυτιοφόρου και του οδηγού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης [Α] 35043/2524/2010 (ΦΕΚ 1385/Β/2010) όπως ισχύει, καθώς και

 

β)β) ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα ψηφιακής ταυτότητας του βυτιοφόρου και των ρυμουλκούμενων αυτού, εφόσον υπάρχουν. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήματος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του ανωτέρω σήματος, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης και Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης) που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

γ) Στα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (φορτηγά ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, των κατόχων άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, εγκαθίστανται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συστήματα διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη διακίνηση προμετρημένων ποσοτήτων καυσίμου, μέσω σφράγισης των διαμερισμάτων, με δυνατότητα τηλεματικής μεταφοράς δεδομένων, σχετικών με την οποιαδήποτε παρέμβαση κατά τη διακίνηση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπου απαιτείται και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης των ανωτέρω συστημάτων, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (φορτηγά ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης) που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται τα σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων που δύναται να έχουν στη κατοχή τους οι εταιρείες που διαθέτουν άδεια Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων και ιδίως: α) οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας, β) οι όροι και οι περιορισμοί ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με τις άδειες κυκλοφορίας, γ) η διαδικασία έκδοσης των αδειών, δ) οι αρμόδιες για την έκδοση αρχές και τα υποβαλλόμενα ενώπιον τους δικαιολογητικά και ε) οι μεταβατικές ρυθμίσεις για της ήδη διαθέτουσες άδειες κυκλοφορίας εταιρείες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8)α προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 320 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ι3 του άρθρου Ι του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 15 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016), με το άρθρο 71 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

9. Οι αποθηκευτικοί χώροι των κατόχων Άδειας Λιανικής Εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις λειτουργικές ανάγκες της Λιανικής Εμπορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται το σύστημα καταμέτρησης που πρέπει να διαθέτουν οι χώροι αυτοί.

 

10. Οι αποθηκευτικοί χώροι του πρατηρίου δεν υπολογίζονται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

 

11. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οι ερευνητικοί ή τεχνολογικοί φορείς της ημεδαπής μπορούν να προμηθεύονται τελικά και ημικατεργασμένα πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους άδειας διύλισης και τελικά πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους άδειας εμπορίας, τα οποία χρησιμοποιούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (νόμος [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001)).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 

12. Τα υγρά καύσιμα που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ιχνηθετούνται με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα συγκεκριμένα είδη υγρών καυσίμων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση και ρυθμίζονται τεχνικά ζητήματα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ανά είδος καυσίμου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Υγρά καύσιμα που καταναλώθηκαν, διακινήθηκαν ή αποθηκεύτηκαν κατά τα ανωτέρω και δεν ανιχνεύεται η σήμανσή τους με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες, θεωρούνται παράνομα, έστω κι αν διαθέτουν σχετικά παραστατικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 320 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ι3 του άρθρου Ι του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), με το άρθρο 37 του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.