Νόμος 3054/02 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Υποχρεώσεις τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το συνολικό επίπεδο αποθεμάτων πετρελαίου, το οποίο τηρείται προς όφελος της χώρας στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε μόνιμη βάση, για τα προϊόντα των κατηγοριών του άρθρου 3 παράγραφος 1, ή για όσα εξ αυτών επιλέγει με απόφασή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού, στα πλαίσια και των ενωσιακών ή διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 90 ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4123/2013 (ΦΕΚ 43/Α/2013).

 

2. Υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης έχουν ανεξάρτητα από το είδος της άδειας που κατέχουν και αποκλειστικά εντός των πλαισίων αυτής:

 

α) Όσοι εισάγουν αργό Πετρέλαιο ή ημικατεργασμένα ή πετρελαιοειδή προϊόντα της παραγράφου 1 προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.

 

β) Οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές που εισάγουν και διατηρούν τα προϊόντα αυτά αποκλειστικά για ίδια κατανάλωση.

 

Το ύψος του αποθέματος έκτακτης ανάγκης του υπόχρεου ισούται τουλάχιστον με τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε στην εγχώρια αγορά ο υπόχρεος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Το όριο αυτό προκύπτει μετά τη μείωση των ποσοτήτων των αποθεμάτων του υπόχρεου κατά ποσοστό 10%, όπως αναφέρεται στο προτελευταίο εδάφιο του Παραρτήματος ΙΙ. Το εν λόγω όριο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβανομένων υπόψη των ενωσιακών και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

 

Ως καθαρές εισαγωγές του υπόχρεου θεωρείται το αλγεβρικό άθροισμα: (Εισαγωγές μείον εξαγωγές) μείον (Τελικό Απόθεμα μείον Αρχικό Απόθεμα) μείον (Διάθεση στη Διεθνή Ναυσιπλοΐα). Οι ποσότητες, οι οποίες προέρχονται από διακίνηση εκ μέρους άλλου κατόχου αδείας Διύλισης ή Εμπορίας, υπολογίζονται στο αλγεβρικό άθροισμα του κατόχου άδειας ο οποίος τις διακίνησε πρώτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4123/2013 (ΦΕΚ 43/Α/2013).

 

3. Τα αποθέματα ασφαλείας τηρούνται σε αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Ασυλίας. Οι αποθηκευτικοί χώροι του κατόχου Άδειας Διύλισης μπορεί να θεωρούνται και Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας.

 

Οι αποθηκευτικοί χώροι των Τελικών Καταναλωτών, εκτός των Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών, δεν θεωρούνται Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασυλίας.

 

4. Στα αποθέματα ασφαλείας μπορούν να προσμετρώνται οι ποσότητες προϊόντων που χρησιμοποιούνται για λειτουργικές ανάγκες των υπόχρεων και οι ποσότητες που μεταφέρονται με πλοία τα οποία βρίσκονται εντός του χώρου της Ελληνικής Επικράτειας, με προορισμό να τροφοδοτήσουν εγκαταστάσεις κατόχων Άδειας Διύλισης ή κατόχων Άδειας Εμπορίας που βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

 

5. Οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης, για την υποχρέωσή τους τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, έχουν τη δυνατότητα να φυλάσσουν αποθέματα σε αργό Πετρέλαιο ή ημικατεργασμένα ή Πετρελαιοειδή Προϊόντα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του νόμου 4123/2013 (ΦΕΚ 43/Α/2013).

 

6. Η αναγωγή του αργού Πετρελαίου και των ημικατεργασμένων προϊόντων σε Πετρελαιοειδή Προϊόντα των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού γίνεται με βάση την παραγωγή Προϊόντων είτε από τον κάτοχο Άδειας Διύλισης είτε για λογαριασμό του από άλλον κάτοχο Άδειας Διύλισης στην Ελλάδα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ο ίδιος τρόπος αναγωγής ακολουθείται και για τον ανά κατηγορία υπολογισμό των καθαρών εισαγωγών των κατόχων Άδειας Διύλισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του νόμου 4123/2013 (ΦΕΚ 43/Α/2013).

 

7. Οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης που καλύπτουν μέρος των αναγκών τους από αργό Πετρέλαιο που παράγεται στη χώρα, μπορούν να αφαιρούν τις ποσότητες αυτές από τη συνολική ποσότητα των αποθεμάτων, τα οποία υποχρεούνται να φυλάσσουν κατά το ποσοστό που οι ποσότητες αυτές συμμετέχουν στο σύνολο του διυλιζόμενου Πετρελαίου. Οι αφαιρούμενες αυτές ποσότητες στο σύνολο των κατόχων Άδειας Διύλισης δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 25% της συνολικής κατανάλωσης της χώρας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του νόμου 4123/2013 (ΦΕΚ 43/Α/2013).

 

8. Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας μπορούν, ύστερα από συμφωνία, να αναθέτουν σε άλλον οικονομικό φορέα με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων, ο οποίος διαθέτει πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, την τήρηση μέρους ή του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν. Η σχετική σύμβαση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών και να αφορά αποκλειστικά την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται σε 30 ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του κεντρικού φορέα διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του νόμου 4123/2013 (ΦΕΚ 43/Α/2013), καταργείται η ελάχιστη διάρκεια των 6 μηνών της σχετικής σύμβασης, εφόσον εκπληρούνται οι σκοποί των άρθρων 1 και 3 παράγραφος 1 του νόμου 4123/2013. Για το αντάλλαγμα που συμφωνείται με τη σύμβαση εκδίδεται ειδικό παραστατικό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του νόμου 4361/2016 (ΦΕΚ 10/Α/2016).

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζεται ανώτατο όριο ανταλλάγματος για την παροχή υπηρεσίας τήρησης αποθέματος ασφαλείας. Κατά τον καθορισμό του ανώτατου αυτού ορίου λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά και χρηματοοικονομικά έξοδα τήρησης του αποθέματος, στα οποία περιλαμβάνεται κέρδος εκείνου που παραχωρεί το χώρο αποθήκευσης.

 

10. Τον έλεγχο για την τήρηση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών - μελών που τηρούνται στη χώρα ασκεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εκδίδεται ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης, ο οποίος περιέχει τους όρους με τους οποίους ασκείται εποπτεία και διενεργείται έλεγχος και κάθε σχετική λεπτομέρεια, ιδίως σχετικά με τα όργανα και τη διαδικασία πιστοποίησης των αποθηκών τήρησης των ανωτέρω αποθεμάτων, τους όρους της φυσικής προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων αυτών, τους όρους αναγνώρισης, λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου τους με τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η ανά πάσα στιγμή εξακρίβωσή τους, τις προϋποθέσεις και τα όρια ως προς τη δυνατότητα διατήρησης εκτός της Ελληνικής Επικράτειας των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, την αλλαγή του φορέα εγκατάστασης, τη μεταβίβαση των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 8, τους όρους πρόσβασης τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων και τον καθορισμό του σχετικού ανταλλάγματος, τις μεθόδους υπολογισμού των αποθεμάτων που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, την κατάρτιση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση του καταλόγου του άρθρου 6 παράγραφος 1, τις κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεών του, στο πλαίσιο των κυρώσεων του άρθρου 18, καθώς και την υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών να διαβιβάζουν περιοδικώς στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατάλογο με τις εισαγωγές και εξαγωγές αργού πετρελαίου, και πετρελαιοειδών προϊόντων που πραγματοποίησε κάθε ενδιαφερόμενος, καθώς και το τελικό απόθεμα που τηρούσε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 4123/2013 (ΦΕΚ 43/Α/2013).

 

11. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του νόμου 4123/2013 (ΦΕΚ 43/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.