Νόμος 3054/02 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τήρηση λογαριασμών από κατόχους αδειών και καταγραφή στοιχείων δραστηριοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κάτοχοι αδειών υποχρεούνται να τηρούν ετήσιους λογαριασμούς χωριστά για κάθε άδεια. Κάτοχοι αδειών, οι οποίοι δεν υποχρεούνται από τις ισχύουσες διατάξεις να δημοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους, οφείλουν να τηρούν στα γραφεία της έδρας τους αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

 

2. Ο κάτοχος άδειας τηρεί χωριστά κατά άδεια και προϊόν αναλυτικές καταστάσεις, σε ειδικό Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου των ποσοτήτων πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούνται, για τις οποίες πραγματοποίησε εμπορικές πράξεις, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Αδειών.

 

3. Οι φορείς, επιχειρήσεις, ιδιώτες ή καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι του ενεργειακού τομέα, υποχρεούνται να υποβάλουν στοιχεία και πληροφορίες στις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ιδίως σχετικά με την προμήθεια, τις εισαγωγές, εξαγωγές, τη διακίνηση, παραγωγή, λειτουργία, διαχείριση, αποθήκευση, τιμολόγηση, διάθεση ενεργειακών προϊόντων, καθώς και στατιστικά στοιχεία οικονομικών όρων.

 

Τα στοιχεία αυτά είναι εμπιστευτικά, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατάρτιση στατιστικών δελτίων του ενεργειακού τομέα και το γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή προβλέπονται από σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, το περιεχόμενό τους, η περιοδικότητα υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/2014).

 

4 Οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας, Μεταφοράς με Αγωγό και οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές, των οποίων οι αποθηκευτικοί χώροι μπορεί να προσμετρώνται στην υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) εφαρμόζεται και για τους κατόχους αδειών που χορηγούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005).

 

5. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή κατ' εξουσιοδότησή του η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί να δημοσιοποιεί στοιχεία τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων και των ανταλλαγμάτων για την τήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.