Νόμος 3054/02 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Δικαιώματα χρήσης και πρόσβαση τρίτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 12, οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης, Άδειας Εμπορίας, Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 7, οι Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες της παραγράφου 10 του άρθρου 7 και οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε χώρους Διυλιστηρίων ή κατόχων Άδειας Εμπορίας ή Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών, εφόσον οι χώροι αυτοί θεωρούνται Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005).

 

2. Η πρόσβαση στους αποθηκευτικούς χώρους αυτούς γίνεται έναντι ανταλλάγματος, κατόπιν συμφωνίας που καταρτίζεται ελεύθερα μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του υγιούς ανταγωνισμού. Το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα πιστοποιείται με διακριτό παραστατικό και καλύπτει τις πάσης φύσεως εύλογες δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση των αποθηκευτικών χώρων και επιπλέον εύλογο ποσό για την απόσβεση του δεσμευμένου κεφαλαίου του κυρίου του αποθηκευτικό χώρου, πέραν ευλόγου κέρδους.

 

3. Οι κάτοχοι Άδειας Μεταφοράς με Αγωγό παρέχουν χρήση και πρόσβαση στον αγωγό στους κατόχους Άδειας Διύλισης ή Εμπορίας έναντι ανταλλάγματος και κατόπιν συμφωνίας μετά από ελεύθερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του υγιώς ανταγωνισμού, χωρίς διάκριση υπέρ των μετόχων τους.

 

4. Το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα για τη χρήση και πρόσβαση στον αγωγό πιστοποιείται με διακριτό παραστατικό και καλύπτει τις πάσης φύσεως εύλογες δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση των αγωγών και επιπλέον ένα εύλογο ποσό για την απόσβεση του δεσμευμένου κεφαλαίου του κυρίου του αγωγού, πέραν εύλογου κέρδους.

 

5. Αγωγοί για τους οποίους συντρέχει περίπτωση κρατικού απορρήτου δεν υπόκεινται σε υποχρέωση πρόσβασης τρίτων.

 

6. Νέοι αγωγοί μεταφοράς και νέες αποθήκες εκτός χώρων Διυλιστηρίων και εγκαταστάσεων κατόχων Άδειας Εμπορίας θεωρούνται έργα δημόσιας ωφέλειας. Σχετικά με τη χρήση των εγκαταστάσεων αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι προηγούμενοι παράγραφοι του άρθρου αυτού.

 

7. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι αρμόδια για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων.

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, δύναται να επεκτείνει την πρόσβαση τρίτων και σε άλλες υποδομές πέραν των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, όπως στις αποθήκες λειτουργικών αποθεμάτων σε ορισμένες περιοχές της χώρας, εφόσον τούτο καθίσταται αναγκαίο για λόγους προστασίας ή ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού. Για τη διατύπωση της γνώμης της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας καλεί τον κύριο της υποδομής να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του. Η πρόσβαση στις υποδομές αυτές γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.