Νόμος 2773/99 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς της και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης και στις αρμόδιες Αρχές για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που αφορούν την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών. Ειδικότερα, παρακολουθεί και εποπτεύει:

 

α)α) Την εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού των Διασυνδέσεων και συνεργάζεται, για το σκοπό αυτόν, με τις Ρυθμιστικές Αρχές άλλων χωρών, με τις οποίες υφίσταται Διασύνδεση.

 

β)β) Τους μηχανισμούς και την εφαρμογή αυτών για την αντιμετώπιση της συμφόρησης δυναμικού στο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

 

γ)γ) Τον καθορισμό και την τήρηση των προθεσμιών πραγματοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρμόδιους Διαχειριστές.

 

δ)δ) Τη δημοσίευση των απαραίτητων πληροφοριών από τους Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου σχετικά με τις Διασυνδέσεις, τη διαχείριση του Συστήματος και του Δικτύου και την κατανομή του δυναμικού στους ενδιαφερομένους, κατά τρόπο ώστε να τηρείται το εμπορικό απόρρητο.

 

ε)ε) Τους όρους, τις προ υποθέσεις και τα τιμολόγια για τη σύνδεση νέων παραγωγών και πελατών ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η αμεροληψία.

 

στ)στ) Την άσκηση των δραστηριοτήτων των Διαχειριστών του Συστήματος και του Δικτύου, ώστε να τηρούνται οι όροι των αδειών τους.

 

ζ)ζ) Το διαχωρισμό των λογαριασμών, σύμφωνα με το άρθρο 30, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και προμήθειας.

 

η)η) Το επίπεδο διαφάνειας και ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

 

θ)θ) Την ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως σε σχέση με το ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το επίπεδο της αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης, το προβλεπόμενο επιπλέον δυναμικό που βρίσκεται υπό προγραμματισμό ή κατασκευή, την ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης του Συστήματος και του Δικτύου και την εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη της ανώτατης ζήτησης. Για το σκοπό αυτόν συντάσσει κάθε δύο (2) έτη και το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου, έκθεση στην οποία συνοψίζονται οι παρατηρήσεις από την παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις τακτικές προβλέψεις του Διαχειριστή του Συστήματος, του Διαχειριστή του Δικτύου και του Διαχειριστή του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται και υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

β. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού για τις δραστηριότητες στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας, διοργανώνει, παρακολουθεί και ελέγχει τον τρόπο ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με αυτές.

 

γ. Γνωμοδοτεί για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στο Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής και εγκρίνει τις μεθοδολογίες για την τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29.

 

δ. (πρώην γ) Συλλέγει, οργανώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί, υπό τον όρο της εχεμύθειας και της προστασίας του επιχειρηματικού και άλλων απορρήτων, καθώς και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής της τεχνικό, οικονομικό, λογιστικό, εμπορικό και άλλα συναφή στοιχεία, που αφορούν τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας.

 

ε. (πρώην δ) Επιβάλλει στους παραβάτες των διατάξεων του νόμου αυτού και των πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή τους, τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 33 του νόμου αυτού.

 

στ (πρώην ε). Συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ίσων όρων ανταγωνισμού και συνεργάζεται για το σκοπό αυτόν με τις Ρυθμιστικές Αρχές των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ιδίως στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, με Διεθνείς Οργανισμούς και Ρυθμιστικές Αρχές τρίτων χωρών, ιδίως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο.

 

ζ. (πρώην στ) Ενημερώνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 19 της Οδηγίας [ΕΟΚ] 1996/92/ΕΚ, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τεύχος 127 της 30-01-1997, καθώς και για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 18 της Οδηγίας [ΕΟΚ] 1998/30/ΕΚ, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τεύχος L204 της 21-07-1998.

 

η. Αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη, την ανανέωση, την τροποποίηση ή την ανάκληση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3468/2006, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005), με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005) και με την παράγραφο 10 του άρθρου 12 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010).

 

2. α. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται τα άρθρα 1 και 2 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995), όπως τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2528/1997 (ΦΕΚ 216/Α/1997).

 

β. Όπου κατά την ισχύουσα νομοθεσία Προβλέπεται γνώμη ή πρόταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού, αυτή διατυπώνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Οι αρμοδιότητες του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995 ασκούνται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

γ. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας οι πράξεις για την έκδοση των οποίων προβλέπεται γνώμη ή πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εκδίδονται χωρίς αυτήν.

 

3. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να ανατίθενται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και άλλες γνωμοδοτικές αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς παραγωγής, μεταφοράς, προμήθειας και διανομής ηλεκτρικής και κάθε άλλης μορφής ενέργειας, να ορίζονται ο τρόπος και οι λεπτομέρειες άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών και να καθορίζονται οι ατομικές διοικητικές πράξεις και κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

4. Κάθε πρόσωπο που είναι κάτοχος άδειας που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και κάθε πρόσωπο που έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωση λήψεως άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου αυτού υποχρεούται να παρέχει αμέσως τα τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία ή πληροφορίες που ζητούνται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

5. Οι πράξεις και αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο, εκτός εάν αφορούν την εθνική άμυνα και τη δημόσια ασφάλεια, οπότε καταχωρούνται σε ειδικό απόρρητο βιβλίο.

 

6. Κατά των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, πλην εκείνων που προβλέπονται στην περίπτωση η' της παραγράφου 1, χωρεί αίτηση αναθεώρησης.

 

Η απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως αναθεώρησης, εφόσον είναι εκτελεστή πράξη και όχι γνωμοδοτικού χαρακτήρα, υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως σε πρώτο βαθμό ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών χωρεί έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Οι αποφάσεις που εκδίδονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σύμφωνα με την περίπτωση η' της παραγράφου 1 υπόκεινται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Η αίτηση ακύρωσης εκδικάζεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημέρα κατάθεσής της και η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την εκδίκασή της. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της συζήτησης δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από 1 μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση συνεκδίκασης με άλλη αίτηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005) και με την περίπτωση α' της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010).

 

7. Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καταγγελία κατά του Κυρίου και του Διαχειριστή του Συστήματος, του Κυρίου και του Διαχειριστή του Δικτύου ή του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί. Επί της καταγγελίας αποφασίζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη πράξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία εκδίδεται πριν να λήξει η αρχική προθεσμία, εφόσον η παράταση είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας επιτρέπεται, μόνο κατόπιν συναίνεσης του προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία. Δεν απαιτείται συναίνεση, όταν η καταγγελία αφορά τα τιμολόγια σύνδεσης για νέες μονάδες παραγωγής ισχύος πάνω από 100 MW. Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι δεσμευτική για τα μέρη και προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

8. Έως το έτος 2010, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη και στοιχεία που της παρέχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με την κατοχή δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και συμπεριφορές που αντιβαίνουν στους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού. Στην ανωτέρω έκθεση συνοψίζονται και οι εξελίξεις που αφορούν τις αλλαγές ιδιοκτησίας και τα μέτρα που λαμβάνονται για την ενίσχυση των διασυνδέσεων και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Από την 01-01-2010 και εφεξής, η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε δύο (2) έτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.