Νόμος 2773/99 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Πόροι - Οικονομική διαχείριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εισπράττει, ως πόρους αυτής: α) Ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας και ειδικότερα: 1) Εφάπαξ τέλη, για την επεξεργασία και γνωμοδότηση επί των αιτήσεων που υποβάλλονται για τη χορήγηση ή τροποποίηση ή επέκταση άδειας προς άσκηση δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ή του φυσικού αερίου. 2) Ετήσια τέλη, για την άσκηση δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και των υγρών καυσίμων. β) Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισμούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

2. Αν από την οικονομική διαχείριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στο τέλος κάθε διετίας προκύπτει οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα - έξοδα) που υπερβαίνει τις δαπάνες της προηγούμενης χρήσης, έως το 80% του οικονομικού αποτελέσματος αυτού διατίθεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

3. Οι πόροι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εισπράττονται για λογαριασμό της και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται το ύψος των τελών που επιβάλλονται υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τα όργανα, ο τρόπος, η διαδικασία είσπραξής τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Τα ανταποδοτικά τέλη και τα κριτήρια, στα οποία αυτά βασίζονται, δημοσιοποιούνται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

4. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και να δημοσιεύει ισολογισμό, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.

 

5. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μαζί με την έκθεση πεπραγμένων και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους υποβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

6. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να προβαίνει στην ανάθεση μελετών, έργων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μετά από απόφαση του πρύτανη και αιτιολογημένη γνώμη της συγκλήτου του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μετά από απόφαση του προέδρου και αιτιολογημένη γνώμη της συνέλευσης των καθηγητών του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς, με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

 

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαχείριση των πόρων του στοιχείου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6, την παροχή αμοιβών σε τρίτους και πρόσθετων αμοιβών στο Προσωπικό της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την εκτέλεση των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005) και με την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.